Рефераты

Курсовая работа: Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

Курсовая работа: Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ „Фудс Компані” ).


ПЛАН

Вступ. 3

Розділ 1. Техніко-економічна характеристика підприємства. 5

1.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства. 5

1.2 Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства. 10

1.3 Діагностика банкрутства підприємства. 15

1.4  Економічна сутність основних фондів. 28

Розділ 2. Аналіз ефективності використання основних фондів ЗАТ „Фудс Компані”  32

2.1 Аналіз основних показників ефективності використання  виробничих фондів підприємства. 32

2.2 Резерви підвищення ефективності використовування основних засобів харчової галузі промисловості 39

Висновки. 48

Список використаної літератури. 50

Додатки. 52

Вступ

Однією з найбільш важливих проблем сучасної економіки України є відновлення нормального відтворювального процесу в усіх його ланках, у тому числі на підприємствах харчової промисловості. В умовах гострого дефіциту інвестиційних ресурсів перед підприємствами постає першочергове завдання підвищення ефективності використання основних фондів, як важливого матеріального елементу виробництва, що в значній мірі визначає їх потенціал. Проблемі підвищення ефективності використання основних фондів, основного капіталу, виробничих потужностей підприємств завжди приділялася значна увага з боку учених-економістів, практиків, особливо на стадії індустріального розвитку виробництва, коли їх технічний рівень перетворився на один з найважливіших факторів, який зумовлює економічні результати господарської діяльност підприємства, забезпечує конкурентоспроможність продукції на ринку.

Серед зарубіжних учених значний внесок у розробку теорії капіталу і практики підвищення ефективност відтворення та використання основного капіталу зробили А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.Сей, К. Маркс, А. Маршалл, А. Картер, Дж. Кендрік. Сучасна технологічна версія науково-технічного прогресу в русл нституціонально-еволюційної економічної теорії пов’язана з працями Д. Норта, Й. Шумпетера, М. Кондратьєва, Р. Коуза, Н. Нельсона, С. Вінтера, О. Тоффлера, Г. Хакена, Г. Менша, І. Пригожина, П. Нійкампа, Л. Абалкіна, Д. Львова, С. Глазьєва. Великий внесок в дослідження вказаної проблеми залишили економісти, що працювали в умовах планово економіки, – В. Кудров, Я. Кваша, В. Красовський,  К. Вальтух, Т. Хачатуров. Проблема ефективного використання основних фондів і  виробничих потужностей підприємств займа чільне місце в дослідженнях таких українських економістів, як  М. Герасимчук, І. Лукінов, Б. Кваснюк, М. Чумаченко, А. Чухно, А. Золотарьов, В. Клочко, Г. Одинцова, П. Орлов, М. Хохлов, І. Волик, І. Швець та нших.

Основна мета дано роботи полягає у дослідженні ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:

·                розглянути економічну сутність основних фондів підприємства

·                дослідити особливост діяльності діючого підприємства харчової промисловості;

·                проаналізувати ефективність використання основних фондів досліджуваного підприємства.

Хронологічними рамками дослідження є три квартали 2006 року.

Об`єкт дослідження – ефективність виробництва на  підприємствах харчової промисловості   у сучасних умовах.

Предмет дослідження аналіз ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства харчової промисловості.

Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження.

Основна частина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати дослідження.

 


Розділ 1. Техніко-економічна характеристика підприємства

1.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

ЗАТ "Фудс Компані" було створено 19 липня 1995 року у формі закритого акціонерного товариства. Код за ЄДРПОУ    23389489.

Номер свідоцтва про державну реєстрацію ЗАТ – 23389489.

Юридична адреса підприємства:  04119, м. Київ, вул. Пирогова, 17

Основні види діяльності – виробництво глазурованих сирків під торговою маркою „Умка”, переробка молока та виробництво масла і згущеного молока.

Організаційну структуру підприємства наведено на рис. 1.1.

Найвищим керівним органом підприємства є загальні збори акціонерів, які обирають генерального директора ЗАТ. Генеральний директор призначає фінансового та виконавчого директора, в обов’язки яких входить поточне управління фінансовим та виробничим сектором підприємства.

У додатках В і Г наведено порівняльний аналітичний баланс ЗАТ „Фудс Компані”. Розглянемо його докладніше.

Проаналізувавши порівняльний аналітичний баланс за три останні роки, можна виявити як позитивне, так і негативне у фінансовому стан підприємства:

Позитивне:

·        за аналізований період майно підприємства збільшилось на 474,93 тис. грн. або 17,22%, проте слід відмітити, що дане збільшення відбулося у 2 кв. – 3 кв. 2006р., а за період 1 кв. – 2 кв. спостерігалося зменшення майна підприємства на 108,00 тис. грн. або на 3,92%;

·        збільшення майна відбулося за рахунок збільшення необоротних активів на 93,10 тис. грн. або на 58,89%, оборотних активів на 381,84 тис. грн.. або на 14,69% та збільшення запасів на 627,21 тис. грн. або на 56,21%;

·        збільшення запасів на 56,21% в даному випадку можна розглядати як позитивну тенденцію, так як наряду з ними на 122,00% збільшилась виручка підприємства, що свідчить про значне збільшення реалізації продукц підприємства;

·        за аналізований період відбулося збільшення власного капіталу підприємства на 33,76 тис. грн. або 17,46% та статутного капіталу на 32,49 тис. грн. або на 17,32%;

·        на 189,94 тис. грн. або 7,41% зменшилась кредиторська заборгованість підприємства.

Негативне:

·        дебіторська заборгованість збільшилась на 245,08 тис. грн. або на 35,42%, а також враховуючи, що питома вага дебіторсько заборгованості у оборотних активах складала у 3 кв. 2006 р. 31,40% (при нормативному значенні 10-20%) то це є вкрай негативним показником який свідчить про не виважену політику підприємства стосовно власних дебіторів;

·        за період з 1 кв. по 3 кв. кошти підприємства зменшились на 498,03 тис. грн. або 67,38%, що негативно позначилось на показниках ліквідності підприємства (зокрема на коефіцієнті абсолютно ліквідності який у 3 кв. 2006р. склав 0,08 пунктів при нормативному значенн 0,20 – 0,35 пунктів).

Розглянемо детальніше середовище, в якому діє аналізоване підприємство. Середовище будь-якої організації прийнято розглядати, як складову з трьох сфер: загальної (чи макрооточення), робочої (чи безпосереднього оточення) і внутрішнє середовище. Макрооточення створю загальні умови існування організації в зовнішнім середовищі. У цій частин аналізу розглядаються політико-правові, техніко-економічні, соціокультурні, екологічні і подібні фактори. Вивчення робочого середовища припускає аналіз тих складових зовнішнього оточення, з якими організація знаходиться в безпосередній взаємодії, це: покупці, постачальники, конкуренти, кредитори, акціонери. Аналіз внутрішнього середовища спрямований на визначення потенціалу організації і, як правило, проводиться по наступним основних напрямках: маркетинг, виробництво, НІОКР, фінанси, персонал, структура управління.

Існує кілька методів оцінки умов діяльності підприємства. Одними з найбільш розповсюджених і визнаних методів є Свот-аналіз (від SWOT - по початкових буквах англійських слів: сила (strength), слабість (weakness), можливості (opportunіtіes), погрози (threats)), і Степ-аналізи (від STEP - по початкових буквах англійських слів: соціальні (socіal), технічні (technіcal), економічні (economіc), політичні (polіtіcal) фактори). Розглянемо методику проведення аналізу зовнішнього середовища на основі Свот-аналізу, як більш відомого.

Свот-аналіз, як інструмент оцінки середовища функціонування підприємства, складається з двох частин. Його перша частина спрямована на вивчення зовнішніх можливостей (позитивні моменти) і погроз (негативн моменти), що можуть виникнути для підприємства в сьогоденні і майбутньому. Тут виявляються стратегічні альтернативи. Друга частина пов'язана з дослідженням сильних і слабких сторін підприємства. Тут оцінюється потенціал підприємства. Іншими словами, Свот-аналіз дозволяє провести комплексне вивчення зовнішнього внутрішнього стану  господарюючого суб'єкта. Складемо матрицю СВОТ – аналізу для ЗАТ „Фудс Компані” (див. табл. 1.1).

Таблиця 1.1

СВОТ – аналіз ЗАТ „Фудс Компані”

Сильні сторони

Слабкі сторони

Наявність кваліфікованого персоналу, що ма досвід роботи в даній області Наявність старого, зношеного устаткування на підприємстві
Накопичений багаторічний досвід роботи на ринку виробництва меблів Можливі неузгодженість по термінах при одночасній реалізації проекту і покупці нового цеху
Гарні ділові зв'язки зі споживачами продукції і постачальниками матеріалів і комплектуючих Відсутність джерел фінансування
Низька трудомісткість виробництва Труднощі в організації збуту великого обсягу продукції
Завойована частка регіонального ринку виробництва меблів (3%) Існуюча низька ефективність процесу відвантаження споживачам продукції
Зручне місце розташування підприємства Нечітко оформлені умови договору
Близькість до транспортних магістралей Затягування термінів партнерами при постачаннях устаткування
Забезпеченість виробництва всіма необхідними комунікаціями
Наявність виробничих потужностей, що дозволяють підтримати нове виробництво за рахунок існуючого устаткування
Висока якість продукції, що відповіда вропейському рівню
Активна маркетингова політика
Наявність лідера проекту й управлінсько команди
Висока маржинальна рентабельність виробництва продукції на новому технологічному обладнанні

Зовнішні сприятливі можливості

Зовнішні погрози підприємству

Попит на меблі в Україні, країнах СНД і у світі досить високий і має стійку тенденцію до збільшення Зниження грошової складової в розрахунках з споживачами продукції
Позитивна тенденція зростання виробництва меблевої галузі в Україні Зниження загальної платоспроможності підприємств
Сформований імідж підприємства у споживачів продукції Затримка росту інвестиційної активності
Підтримка з боку міських органів влади дій підприємства по збільшенню обсягів виробництва продукції Нестабільна політична ситуація
Становлення ринкових відносин в Україні Нестабільність господарського, податкового, банківського й іншого законодавств в Україні
Бажання закордонних постачальників устаткування сприяти залученню інвестицій для модернізації заводу Зміна податкового законодавства і знецінення гривні
Бажання закордонних фірм поставляти устаткування на український ринок Недосконалість законодавства
Зниження кредитної процентної ставки Бажання закордонних фірм поставляти меблі на український ринок

1.2 Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства

Розглянемо докладніше фінансовий стан підприємства. Фінансовий стан визначає місце підприємства в економічному середовищі та наскільки ефективними і без ризиковими можуть бути ділові відносини з ним комерційних банків, постачальників, потенційних інвесторів і позичальників та н. Для підприємства, як і для його партнерів, становить інтерес не тільки фактичний стан справ, тобто те, що було, а й очікуваний фінансовий стан.

Поряд з якісною ознакою „стійкий фінансовий стан” та бездоганною репутацією підприємства необхідно мати науково обґрунтовану кількісну узагальнюючу оцінку фінансового стану підприємства. В Україні розроблена й діє Методика нтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій, що затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 23.02.98. Інтегральна оцінка дає змогу поєднати в одному показнику багато різних за змістом і назвою, одиницями вимірювання, вагомістю та ншими характеристиками чинників фінансового стану. Весь подальший аналіз фінансового стану буде базуватися саме на рекомендаціях даної Методики.

         Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є фінансова стійкість. Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежност підприємства щодо володіння своїм майном і його використання.

         Відповідно до забезпеченості запасів можливими варіантами фінансування можливі чотири типи фінансової стійкості.

         1. Абсолютна стійкість – для забезпечення запасів (З) достатньо власних обігових коштів; платоспроможність підприємства гарантована: З < ВОК.

         2. Нормальна стійкість – для забезпечення запасів крім власних обігових коштів залучаються довгострокові кредити та позики; платоспроможність гарантована: З < ВОК + КД.

         3. Нестійкий фінансовий стан – для забезпечення запасів крім власних обігових коштів та довгострокових кредитів і позик залучаються короткостроков кредити та позики; платоспроможність порушена, але є можливість її відновити: З < ВОК + КД + КК.

         4. Кризовий фінансовий стан – для забезпечення запасів не вистача нормальних” джерел їх формування; підприємству загрожує банкрутство: З > ВОК + КД + КК.

         У таблиці 1.2 проведено розрахунок фінансової стійкості для ЗАТ „Фудс Компані”.

Таблиця 1.2

Аналіз фінансової стійкості ЗАТ „Фудс Компані”

№ п/п Показник 2006 р.
1 кв. 2 кв. 3 кв.
а 1 2 3 4
1 Власний капітал 193,40 186,20 227,16
2 Необоротні активи 158,10 205,90 251,20
3 Власні обігові кошти (р.1-р.2) 35,30 -19,70 -24,03
4 Довгострокові зобов’язання 0,00 0,00 0,00
5 Наявність власних і довгострокових джерел покриття запасів (р.3 + р.4) 35,30 -19,70 -24,03
6 Короткострокові кредити та позики 0,00 517,30 631,11
7 Загальний розмір основних джерел покриття запасів (р.5+р.6) 35,30 497,60 607,07
8 Запаси 1115,80 1428,70 53,92
9 Надлишок або нестача власних обігових коштів  (р.3-р.8) -1080,50 -1448,40 -77,95
10 Надлишок або нестача власних коштів довгострокових кредитів і позик (р.5-р.8) -1080,50 -1448,40 -77,95
11 Надлишок або нестача основних джерел покриття запасів (р.7-р.8) -1080,50 -931,10 553,15
12 Тип фінансової стійкості  кризовий кризовий  нестійкий 

         Таким чином, як свідчать дані таблиці 1.3, у 3 кв. 2006р. фінансова стійкість підприємства дещо покращилась у порівнянні з попередніми періодами і тип фінансової стійкості підприємства змінився з кризового на нестійкий.

         Розглянемо докладніше показники фінансової стійкості підприємства (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Показники фінансової стійкості ЗАТ „Фудс Компані”

№ п/п Показник Формула для розрахунку 2006 р.
1 кв. 2 кв. 3 кв.
1 2 3 4 5 6
1 Маневреність робочого капіталу Запаси / Робочий капітал 31,61 -2,05 -72,52
2 Коефіцієнт фінансової незалежност (автономії) Власний капітал / Пасиви 0,07 0,07 0,07
3 Коефіцієнт фінансової стабільності Позиковий капітал / Пасиви 0,08 0,08 0,08
4 Коефіцієнт фінансової стійкості Власний капітал + довгострокові зобов’язання / Пасиви 0,07 0,07 0,07

Розглянемо докладніше кожен з показників, що наведені у таблиці 1.4. Показник маневреності робочого капіталу характеризує частку запасів у власних обігових коштах. Напрямок позитивних змін даного показника зменшення, що ми і спостерігаємо у аналізованого підприємства.

         Коефіцієнт фінансової незалежності характеризує можливість підприємства виконувати зовнішні зобов’язання за рахунок власних активів. Його нормативне значення повинно бути більше або дорівнювати 0,5. Як бачимо протягом аналізованого періоду цей показник є незмінним і його значення суттєво менше нормативного, що свідчить про недостачу у підприємства власних активів для покриття зовнішніх зобов’язань.

         Коефіцієнт фінансової стабільності показує можливість забезпечити заборгованість власними коштами. Перевищення власних коштів над позиковими свідчить про фінансову стабільність підприємства. Нормативне значення показника повинно бути більше одиниці. В нашому випадку його значення складає лише 0,08.

         Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує частку стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі. Він має бути в межах 0,85-0,90. У аналізованого підприємства його значення становить 0,07, що не відповідає нормативному.

         Поряд з абсолютними показниками фінансової стійкості доцільно розрахувати сукупність відносних аналітичних показників – коефіцієнтів ліквідності (табл. 1.4).

Таблиця 1.4

Показники оцінювання ліквідності активів ЗАТ „Фудс Компані”

№ п/п Показник Формула для розрахунку 2006 р.
1 кв. 2 кв. 3 кв.
1 2 3 4 5 6
1 Коефіцієнт покриття Поточн активи / Поточні пасиви 1,01 0,99 0,99
2 Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості Дебіторська заборгованість / Кредиторська заборгованість 0,27 0,40 0,40
3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кошти / Поточні пасиви 0,29 0,08 0,08

Коефіцієнт покриття характеризує достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року. При значенні коефіцієнта менше 1 підприємство має неліквідний баланс. Як бачимо, значення цього показника для ЗАТ „Фудс Компані” практично відповідає нормативному.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2010 Собрание рефератов