Рефераты

Курсовая работа: Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка володіє необхідними фізичними даними, знаннями і трудовими навиками у відповідній галузі. Формування трудових ресурсів і їх використання в різних галузях економіки мають свої особливості. У сільському господарстві з розвитком продуктивних сил, науково-технічного прогресу скорочується чисельність працівників, зайнятих безпосередньо виробництвом продукції, в їх використанні спостерігається сезонність і тісний зв'язок з природно-кліматичними умовами. Достатня забезпеченість сільськогосподарських підприємств необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення об'єму виробництва продукції і підвищення ефективност виробництва. Зокрема, від забезпеченості господарства трудовими ресурсами ефективності їх використання залежить об'єм і своєчасність виконання сільськогосподарських робіт, ефективність використання техніки і як результат— обсяг виробництва продукції, собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників. [5, с. 114-115]

Проаналізувавши Таб. 3., що характеризує рух працівників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві «Степове», можемо зробити вивід, що на підприємстві відбувається скорочення трудових ресурсів. Особливо значні скорочення відбуваються працівників рослинництва (на 57 чіл.), це пов'язано із зменшенням сільськогосподарських угідь підприємства. Кількість працівників, зайнятих в тваринництві, в 2005г. в порівнянні з 2004г. збільшилося на 20 чіл., але вже в 2006г. цей показник порівнявся з базисними даними - з 2004г. Загалом же на підприємств кількість працівників сільськогосподарської сфери зменшилася на 58 чіл. з 2004г. по 2006г.

Таблиця 3.Аналіз динаміки складу структури трудових ресурсів підприємства

- 58

Категорії працівників 2004 р. 2005 р. 2006г. Відхилення 2006г. від рівня 2004 р.
Среднеспісочная чисельність, чіл. Питома вага % Среднеспісочная чисельність, чіл. Питома вага % Среднеспісочная чисельність, чіл. Питома вага % Среднеспісочная чисельність, чіл. Питома вага %

Зайняті в сельско- господарському виробництві

в т.ч.

226 100 210 100 168

 

-

 

працівники рослинництва 102 45 63 30 45 27 -57 -18

 

працівники тваринництва 124 55 147 0,7 123 73 -1 18

 

Загальна кількість працівників

 

226 100 210 100 168 100 -58 -

 

Забезпеченість сільськогосподарських підприємств основними засобами виробництва і ефективність х використання є важливими чинниками, від яких залежать результати господарсько діяльності, зокрема якість, повнота і своєчасність виконання сільськогосподарських робіт, а отже, і об'єм виробництва продукції, собівартість, фінансовий стан підприємства. У зв'язку з цим аналіз забезпеченості підприємств основними фондами і пошук резервів підвищення ефективності їх використання має велике значення.

Основні фонди важлива складова необоротних активів. [22, с. 21-22]

Таблиця 4. Аналіз динаміки і структури основних засобів підприємства

705,8

Групи основних засобів 2004 р. 2005 р. 2006г. Відхилення 2006г. від рівня 2004 р.
Середньорічна вартість тис. грн. Питома вага % Середньорічна вартість тис. грн. Питома вага % Середньорічна вартість тис. грн. Питома вага % Середньорічна вартість тис. грн. Питома вага %

 

Основні виробничі засоби сельско-господарського призначення 2064,0 93,5 2316,2 94,2 2769,8

 

1,6

 

Основні виробничі засоби несельско-господарського призначення 142,8 6,5 142,8 5,8 142,8 4,9 - -1,6

 

Невиробничі основні засоби - - - - - - - -

 

Всього 2206,8 100 2459,0 100 2912,6 100 705,8

 

За даними таблиц 4. видно, що на підприємстві відбувається поступове оновлення основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення (їх вартість в 2006г. в порівнянні з 2004г. збільшилася на 705,8 тис. грн.). Це відбувається за рахунок покупки нових машин і устаткування і за рахунок надходження робочої і продуктивної худоби. У загальній структурі основних фондів підприємства існує тенденція поступового збільшення частки основних фондів с/х призначення (на 1,6%) і зменшення основних фондів нес/х призначення (на 1,6%). Також підприємстві, як видно з таблиці 4, не має невиробничих основних засобів – тобто основних засобів житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, культури і ін.

Аналіз основних фондів включає такі етапи (Таб. 5):

-           оцінка забезпеченості підприємства основними фондами;

-           оцінка стану основних фондів;

-           оцінка ефективності використання основних фондів [15, с. 17-19]

Таблиця 5. Показники оцінки основних фондів

№ п/п Назва показників Методика обчислення
1 2 3

 1.

Показники оцінки забезпеченості підприємства основними фондами (ОФ)

1.1 Фондомісткість (Ф їм.) обороту з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Ф їм. = (ОФ) / (О),

де ОФ – середньорічна вартість основних фондів за первинною вартістю (Ф. №1);

Про – оборот з реалізації продукц (товарів, робіт, послуг) за рік (Ф. №2)

1.2. Фондозабезпеченість (ФВ)

ФВ = (ОФ) / Чр

де Чр. – середньосписочна чисельність працівників

1.3. Коефіцієнт вартості основних фондів в активах підприємства (До са.)

До са. = (ОФ осту.) / АБ

де ОФ осту. – остаточна вартість основних фондів;

АБ – підсумок активів балансу.

2.

Показники оцінки стану основних фондів

2.1. Коефіцієнт зносу основних фондів (До з.)

До з. = Іоф / ОФ

де Іоф – знос основних фондів

2.2. Коефіцієнт придатності основних фондів (До ін.)

До ін. = (ОФ осту.) / ОФ

або До ін. = 1 – До з.

2.3. Коефіцієнт оновлення основних фондів (До обн.)

До обн. = (ОФ вв.) / ОФ до.,де

ОФ вв. – первинна вартість введен

них в дію основних фондів за рік;

ОФ до. – первинна вартість основних фондів на кінець року.

2.4. Коефіцієнт вибуття основних фондів (До в.)

До в. = (ОФ выб.) / ОФ н.,

де ОФ выб. – первинна вартість вибулих за рік основних фондів;

ОФ н. – первинна вартість основних фондів на початок року.

2.5. Коефіцієнт приросту основних фондів ( До ін.)

До ін. = До обн. – До в.,

де До обн. – коефіцієнт оновлення

До в. – коефіцієнт вибуття

2.6. Коефіцієнт зростання основних фондів (До р.) До р. = ОФ до. / ОФ н.

3.

Показники оцінки ефективності використання основних фондів

3.1. Фондовіддача основних фондів (ФО) ФО = О / (ОФ)
3.2. Рентабельність основних фондів (ФР)

ФР = ЧП / (ОФ),

де ЧП – чистий прибуток за рік

На підстав системи показників, приведеної в таблиці 5, проаналізуємо основні фонди СТОВ «Степове» (Таб. 6.)

Таблиця 6.Показники оцінки основних фондів СТОВ «Степове»

№ п/п Назва показників 2004г. 2005г. 2006г. Відхилення 2006г. від 2004г.

 1.

Показники оцінки забезпеченості підприємства основними фондами (ОФ)

1.1 Фондомісткість (Ф їм.) обороту з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 0,509 0,395 0,549 0,04
1.2. Фондозабезпеченність (ФВ) 9,46 11,11 15,99 6,53
1.3. Коефіцієнт вартості основних фондів в активах підприємства (До са.) 0,235 0,249 0,276 0,041

2.

Показники оцінки стану основних фондів

2.1. Коефіцієнт зносу основних фондів (До з.) 0,29 0,316 0,333 0,043
2.2. Коефіцієнт придатності основних фондів (До ін.) 0,71 0,684 0,667 - 0,043
2.3. Коефіцієнт оновлення основних фондів (До обн.) 0,234 0,243 0,202 - 0,032
2.4. Коефіцієнт вибуття основних фондів (До в.) 0,183 0,156 0,054 - 0,129
2.5. Коефіцієнт приросту основних фондів ( До ін.) 0,051 0,087 0,0148 0,097
2.6. Коефіцієнт зростання основних фондів (До р.) 1,067 1,114 1,184 0,117

3.

Показники оцінки ефективності використання основних фондів

3.1. Фондовіддача основних фондів (ФО) 1,966 2,534 1,821 - 0,145
3.2. Рентабельність основних фондів (ФР) 0,33 0,542 0,752 0,422

Дані таб. 6 свідчать про:

- збільшенні на 0,04 фондомісткості (показує вартість основних фондів, що доводиться на 1 грн. реалізованої продукції);

- збільшенні на 6,53 фондозабезпеченості (показує вартість основних засобів, що доводиться на 1 середньосписочного працівника);

- збільшенні на 0,041 основних засобів в загальному активі підприємства, що свідчить про поступове зростання і оновлення ОФ;

- негативним збільшення коефіцієнта зносу ОФ, що привело до зменшення коефіцієнта придатності ОФ;

- коефіцієнт оновлення трохи зменшився (на 0,032), що свідчить про уповільнення покупки ОФ;

- коефіцієнт вибуття зменшився на 0,129, що показує про зменшення застарілого і повністю зношеного устаткування на підприємстві;

- коефіцієнти приросту збільшилися відповідно на 0,097 і 0,117, що свідчить про те, що на підприємстві активно упроваджується політика оновлення і вдосконалення основних фондів;

- фондовіддача (показує суми виручки, що доводиться на 1грн. середньорічній вартості ОФ) зменшилася на 0,145, що пов'язане з збільшенням вартості ОФ підприємства;

- рентабельність ( показує суму чистого прибутку, що доводиться на 1 грн. вартості ОФ) збільшилось на 0,422, що безпосередньо пов'язане з збільшенням чистого прибутку підприємства.

2.2 Загальна оцінка фінансового стану підприємства

2.2.1 Аналіз валюти бухгалтерського балансу

Баланс в систем нформаційної бази фінансового аналізу займає центральне місце, є головним джерелом даних про фінансовий стан підприємства на певну дату.

Валюта балансу підсумок балансу.

Збільшення валюти балансу свідчить про збільшення виробничих можливостей підприємства і заслугову позитивної оцінки.

Доцільно порівняти аналізований баланс з плановим, з балансом минулих років, з даними підприємств конкурентів, з кращими господарствами району. Для отримання загальної оцінки, динаміки фінансового стану можна зіставити підсумки валюти балансу з змінами фінансових результатів діяльності підприємства (виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг), прибутком від реалізації, загальним прибутком (балансовою)). (Мал. 2) [13, с. 159; 168-169]

Мал. 2. Схема можливих співвідношень показників при аналізі валюти балансу

Для цього розраховуємо коефіцієнт зміни валюти балансу по формулі:

Квб. = (ВБ ср.1 – ВБ ср.0)/ВБ ср.0 · 100

Де До вб. – коефіцієнт зміни валюти балансу

ВБ ср.1 і ВБ ср.0 – середня величина підсумку балансу за звітний і попередній періоди.

ВБ ср. 2005г. = (6658,7 + 6740,5) / 2 = 6699,6

ВБ ср. 2006г. = (6740,5 + 7046,5) / 2 = 6893,5

До вб = (6693,5 – 6699,6) / 6699,6 · 100 = 2,89%

До вб показує, що валюта балансу в 2006г. в порівнянні з 2005г. збільшилася на 2,89% .

Для того, щоб аналіз валюти балансу був повним, необхідно дати оцінку змінам окремих його статей. Т акаючи оцінка здійснюється за допомогою горизонтального (тимчасового) вертикального (структурного) аналізів. При горизонтальному аналіз виявляються абсолютні і відносні зміни величини статей балансу за певний період, дається оцінка цим змінам (Таб. 7). Варіант горизонтального аналізу є трендовым, який базується на розрахунках відносних відхилень показників за ряд років від рівня базисного року, для якого всі показники приймаються за 100%. Трендовий аналіз широко використовується в прогнозуванні.

Таблиця 7.Горизонтальний аналіз балансу СТОВ «Степове»

Показники На 01.01.06г. На 01.01.07г.
тис.грн % тис. грн %
А ДО Т І В

 

1. Внеоборотниє активи

 

1.1. Основні засоби (ост. ст-ть) 1681,5 100 1941,4 115,5

 

1.2. Незавершене будівництво 27,0 100 27,0 100

 

1.3. Довгострокові фінансові

 інвестиції

54,7 100 54,7 100

 

Всього по розділу 1 1763,2 100 2023,1 114,7

 

2. Запаси і витрати

 

2.1. Виробничі запаси 2332,4 100 1970,8 84,5

 

2.2. Тварини на вирощуванні і

 відгодівлі

1725,9 100 2178,1 126,2

 

2.3. Незавершене виробництво 383,8 100 529,4 137,9

 

2.4. Готова продукція 18,8 100 17,8 94,7

 

2.5. Товари 18,8 100 3,9 20,7

 

2.7. Витрати майбутніх періодів - 3,1 *

 

Всього по розділу 2 4479,7 100 4703,1 105,0

 

3. Грошові кошти, розрахунки і інші активи

 

З.1. Дебіторська заборгованість 301,2 100 152,7 50,7

 

3.2. Грошові кошти 195,4 100 167,6 85,8

 

3.3. Інші оборотні активи 1,0 100 - *

 

Всього по розділу 3 497,6 100 320,3 64,4

 

БАЛАНС (р.1 + р.2 + р.3) 6740,5 100 7046,5 104,5

 

П А С И В

 

1. Капітал, фонди і резерви

 

1.1. Статутний фонд (капітал) 153,0 100 153,0 100

 

1.2. Інший додатковий

 капітал

449,8 100 466,0 103,6

 

1.3. Резервний фонд 1662,4 100 1503,9 90,5

 

1.4. Резерв майбутніх витрат і

 платежів

21,1 100 30,8 150,0

 

1.5. Нерозподілений прибуток

 звітного року

1263,4 100 2019,2 159,8

 

Всього по розділу 1 3549,7 100 4172,9 117,6

 

2. Довгострокові пасиви

 

2.1. Довгострокові фінансові

 зобов'язання

1965,2 100 1965,2 100

 

2.2. Інші довгострокові

 зобов'язання

18,9 100 - *

 

Всього по розділу 2 1984,1 100 1965,2 99,0

 

3. Розрахунки і інш короткострокові пасиви

 

3.1. Кредиторська заборгованість 534,7 100 454,2 84,9

 

3.2. Короткострокові кредити

 банків

7,0 100 6,1 87,1

 

3.3. Векселі видані 144,6 100 - *

 

3.4. Поточні зобов'язання 520,4 100 448,1 86,1

 

Всього по розділу 3 1206,7 100 908,4 75,3

 

БАЛАНС (р.1 + р.2 + р.3) 6740,5 100 7046,5 104,5

 

За даними таб. 7 можна зробити вивід, про так зміни в структурі активу і пасиву балансу підприємства за 2005-2006гг:

1.         У структурі активів:

- збільшилася сума необоротних активів на 4% за рахунок збільшення основних засобів;

- запаси витрати збільшилися на 5%, хоча в структурі цього розділу відбулися значн зміни – виробничі запаси зменшилися на 15,5%, вартість тварин на вирощуванн відгодівлі і вартість незавершеного виробництва значно зросли на 26,2% і 37,9% відповідно, трохи зменшилася кількість нереалізованої готової продукції – на 5,3% і істотно скоротилася кількість товарів – на 79,3%.

- позитивним скорочення дебіторської заборгованості на 50,3%, негативним – зниження суми грошових коштів підприємства на 14,2%.

2. У структур пасиву:

- відбулися значні зміни в структурі капіталу і резервів (збільшення на 17,6%), що позитивно впливає на фінансовий стан підприємства – збільшилася сума нерозподіленого прибутку на 59,8% і сума резерву майбутніх витрат і платежів на 50%;

- у структур довгострокових пасивів ніяких змін не відбулося;

- позитивні зміни відбулися в короткострокових пасивах – вони зменшилися на 24,7% за рахунок зниження кредиторської заборгованості на 15,1%, кредитів банку – на 12,9%, поточних зобов'язань – на 13,9%.

Велике значення для оцінки фінансового стану підприємства має вертикальний (структурний) аналіз. Він використовується для дослідження структури засобів і джерел їх формування шляхом визначення питомої ваги окремих статей в підсумкових даних оцінювання цих змін.


Таблиця 8. Вертикальний аналіз балансу СТОВ «Степове»

Показники На 01.01.06г. На 01.01.07г.

Откло-

нение

(+,-)

тис.грн % тис. грн %
А ДО Т І В

 

1. Внеоборотниє активи

 

1.1. Основні засоби (ост. ст-ть) 1681,5 24,9 1941,4 27,5 + 2,6

 

1.2. Незавершене будівництво 27,0 0,4 27,0 0,4 -

 

1.3. Довгострокові фінансові

 інвестиції

54,7 0,8 54,7 0,8 -

 

Всього по розділу 1 1763,2 26,1 2023,1 28,7 + 2,6

 

2. Запаси і витрати

 

2.1. Виробничі запаси 2332,4 34,6 1970,8 28,0 - 6,6

 

2.2. Тварини на вирощуванні і

 відгодівлі

1725,9 25,6 2178,1 30,9 + 5,3

 

2.3. Незавершене виробництво 383,8 5,7 529,4 7,5 + 1,8

 

2.4. Готова продукція 18,8 0,3 17,8 0,2 - 0,1

 

2.5. Товари 18,8 0,3 3,9 0,1 - 0,2

 

2.7. Витрати майбутніх періодів - * 3,1 0,1 + 0,1

 

Всього по розділу 2 4479,7 66,5 4703,1 66,8 + 0,3

 

3. Грошові кошти, розрахунки і інші активи

 

З.1. Дебіторська заборгованість 301,2 4,5 152,7 2,1 - 2,4

 

3.2. Грошові кошти 195,4 2,9 167,6 2,4 - 0,5

 

3.3. Інші оборотні активи 1,0 0,01 - - - 0,01

 

Всього по розділу 3 497,6 7,4 320,3 4,5 - 2,9

 

БАЛАНС (р.1 + р.2 + р.3) 6740,5 100 7046,5 100 *

 

П А С И В

 

1. Капітал, фонди і резерви

 

1.1. Статутний фонд (капітал) 153,0 2,3 153,0 2,2 - 0,1

 

1.2. Інший додатковий

 капітал

449,8 6,7 466,0 6,6 - 0,1

 

1.3. Резервний фонд 1662,4 24,7 1503,9 21,3 - 1,4

 

1.4. Резерв майбутніх витрат і

 платежів

21,1 0,3 30,8 0,4 + 0,1

 

1.5. Нерозподілений прибуток

 звітного року

1263,4 18,7 2019,2 28,7 + 10,0

 

Всього по розділу 1 3549,7 52,7 4172,9 59,2 + 6,5

 

2. Довгострокові пасиви

 

2.1. Довгострокові фінансові

 зобов'язання

1965,2 29,1 1965,2 27,9 - 1,2

 

2.2. Інші довгострокові

 зобов'язання

18,9 0,3 - - - 0,3

 

Всього по розділу 2 1984,1 29,4 1965,2 27,9 - 1,5

 

3. Розрахунки і інші короткострокові пасиви

 

3.1. Кредиторська заборгованість 534,7 7,9 454,2 6,4 - 1,5

 

3.2. Короткострокові кредити

 банків

7,0 0,1 6,1 0,1 -

 

3.3. Векселі видані 144,6 2,2 - - - 2,2

 

3.4. Поточні зобов'язання 520,4 7,7 448,1 6,4 - 1,3

 

Всього по розділу 3 1206,7 17,9 908,4 12,9 - 5,0

 

БАЛАНС (р.1 + р.2 + р.3) 6740,5 100 7046,5 100 *

 

Страницы: 1, 2, 3


© 2010 Собрание рефератов