Рефераты

Курсовая работа: Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

Спостерігається зростання складу, структури динаміки всіх групах основних фондів. В групі робочої і продуктивної худоби спостерігається зменшення середньорічної вартості (на 158 тис. грн.) структури (на 10,5%)

3. Групування

Отримані внаслідок статистичного спостереження дані про кожну одиницю сукупності потрібно систематизувати, упорядкувати і за допомогою системи узагальнених показників дати характеристику досліджуваного суспільного явища. Це завдання вирішують на етапі зведення статистичних даних.

Зведення, другий етап статистичного дослідження, - це сукупність прийомів наукового узагальнення й обробки даних статистичного спостереження з метою подальшого їх аналізу. В результат зведення здійснюється перехід від даних, які характеризують окремі одиниц об'єкта спостереження, до даних, що характеризують сукупність явищ у цілому.

Під час зведення статистичних даних не обмежуються простим підрахунком чисельності зареєстрованих одиниць та абсолютних статистичних показників. Статистичне зведення передбачає послідовне виконання ряду операцій над статистичними даними: групування даних, визначення кількості одиниць у відібраних сукупностях та підсумкових показників по групах, обчислення середніх і відносних показників, табличне і графічне оформлення результатів зведення.

Одним з основних елементів статистичного зведення є групування даних. Статистичне групування - це поділ сукупност масових суспільних явищ на однорідні типові групи за істотними для них ознаками з метою всебічної характеристики їхнього стану, розвитку і взаємодії. Метод статистичних групувань є одним з найефективніших методів обробки масових даних, який відкриває широкі можливості для вивчення взаємодії між явищами, виявлення об'єктивних закономірностей досліджуваних явищ і процесів, встановлення на певних етапах переходу кількісних змін в якісні. Групуючи досліджувані об'єкти за будь-якою істотною ознакою і характеризуючи виділені групи різними показниками, можна простежити залежність між ознакою, покладеною в основу групування, і вибраними показниками. В сільському господарстві важлива роль належить групуванням сільськогосподарських підприємств за виходом валово продукції на одиницю ресурсів сільськогосподарського виробництва, продуктивності праці, собівартості продукції, рентабельності, урожайності, продуктивності тварин тощо.

За допомогою групувань вирішують три важливі взаємопов'язані завдання:

виділення різних соціально-економічних типів явищ; всебічна характеристика їх;

характеристика структури досліджуваних явищ;

вивчення взаємодії між окремими ознаками сукупності.

Залежно від цілей і завдань, які вирішують за допомогою групувань, розрізняють такі їх види: типологічні, структурні та аналітичні.

Групування, що приводять до виділення соціально-економічних типів, класів, одноякісних груп або сукупностей, називають типологічними (групування населення за класовим складом, групування сільськогосподарських підприємств за формами власності тощо).

Структурні групування характеризують розподіл одиниць досліджуваної сукупності за будь-якою ознакою. За їхньою допомогою аналізують структуру сукупності і структурні зрушення в розвитку соціально-економічних явищ та процесів. До них належать групування населення за статтю, віком, ТОВ і держгоспів - за площею орної землі, поголів'ям худоби тощо.

Групування, спрямовані на виявлення причинно-наслідкових взаємозв'язків між ознаками, називають аналітичними. Прикладом таких групувань можуть бути групування, в яких вивчаються взаємозв'язки між собівартістю та її факторами, продуктивністю тварин та факторами тощо.

За кількістю ознак, покладених в основу групування, розрізняють прості та комбінаційні групування. Групування, здійснені за однією ознакою, називають простими а за двома або більше ознаками - комбінаційними.

Табл. 6. Початкові дані для проведення угрупування

Назва підприємства Зібрана площа, га Виробництво продукції, ц Собівартість, тис. грн. Урожайність, ц/га Виробнича собівартість 1ц, грн.
А 1 2 3 4 5
1. ТОВ "АБТ" 429 7110 638,2 16,57 1487,65
2. ВАТ "Сімейкинське" 576 9681 527 16,81 914,93
3. ЧАСП "Врубовщик" 338 3332 217 9,86 642,01
4. СТОВ "Благодатна нива" 204 2958 205 14,50 1004,90
5. СТОВ ім. Енгельса 1200 17377 1107 14,48 922,50
6. СООО "Лугань" 543 6879 396 12,67 729,28
7. СТОВ "Агростар" 360 2376 164 6,60 455,56
8. ТОВ "Первомайське" 320 1587 133,6 4,96 417,50
9. ДП НДТ ЛНАУ 200 3979 197 19,90 985,00
10. ЧП "Світанок" 5449 68264 749,5 12,53 137,55
11.ЧСП "Деркул" 1000 15028 475 15,03 475,00
12.ТОВ "Діброва" 400 2843 115,9 7,11 289,75
13. ЧСП "Рамус" 1500 22835 1332,3 15,22 888,20
14.ЗАО "Луганская семенная стация" 388 4649 257,8 11,98 664,43
15. СООО агрофірма "Лугань" 320 2401 778,6 7,50 2433,13
16.СТОВ ім. Суворова 1074 20223 742,2 18,83 691,06
17.ЧСПА "Пролісок" 421 3239 301 7,69 714,96
18. СТОВ "Слобожанське" 458 3056 262 6,67 572,05
19. ОАО "Семеновод" 400 5620 350 14,05 875,00
20. СООО "Агросвіт" 750 8969 553 11,96 737,33
21.ЧСП АФ "Союз" 109 850 81,5 7,80 747,71
22.СВК "Україна" 421 3024 248,9 7,18 591,21
23.СТОВ "Шульгинка" 441 1983 160 4,50 362,81

Табл. 7. Ранжируваний ряд розподілу господарств по рівню врожайності на зміну виробничої собівартості 1ц

Назва підприємства Зібрана площа, га Виробництво продукції, ц Собівартість, тис. грн. Урожайність, ц/га Виробнича собівартість 1ц, грн.
А 1 2 3 4 5
23.СТОВ "Шульгинка" 441 1983 160 4,50 362,81
8. ТОВ "Первомайське" 320 1587 133,6 4,96 417,50
7. СТОВ "Агростар" 360 2376 164 6,60 455,56
18. СТОВ "Слобідське" 458 3056 262 6,67 572,05
12.ТОВ "Діброва" 400 2843 115,9 7,11 289,75
22.СВК "Україна" 421 3024 248,9 7,18 591,21
15. СООО агрофірма "Лугань" 320 2401 778,6 7,50 2433,13
17.ЧСПА "Пролісок" 421 3239 301 7,69 714,96
21.ЧСП АФ "Союз" 109 850 81,5 7,80 747,71
Всього по 1 групі 3250 21359 2245,5 Х Х
В СЕРЕДНЬОМУ ПО 1 ГРУПІ Х Х Х 5,81 731,63
3. ЧАСП "Врубовщик" 338 3332 217 9,86 642,01
14.ЗАО "Луганська насінна стация" 388 4649 257,8 11,98 664,43
20. СООО "Агросвіт" 750 8969 553 11,96 737,33
10. ЧП "Світанок" 5449 68264 749,5 12,53 137,55
6. СООО "Лугань" 543 6879 396 12,67 729,28
Всього по 2 групі 7468 92093 2173,3 Х Х
В СЕРЕДНЬОМУ ПО 2 ГРУПІ Х Х Х 11,80 582,12
19. ВАТ "Насіннєзнавство" 400 5620 350 14,05 875,00
5. СТОВ ім. Енгельса 1200 17377 1107 14,48 922,50
4. СТОВ "Благодатна нива" 204 2958 205 14,50 1004,90
11.ЧСП "Деркул" 1000 15028 475 15,03 475,00
13. ЧСП "Рамус" 1500 22835 1332,3 15,22 888,20
2. ВАТ "Симейкинське" 576 9681 527 16,81 914,93
1. ТОВ "АБТ" 429 7110 638,2 16,57 1487,65
16.СТОВ ім.Суворова 1074 20223 742,2 18,83 691,06
9. ДП НДТ ЛНАУ 200 3979 197 19,90 985,00
Всього по 3 групі 6583 104811 5573,7 Х Х
В СЕРЕДНЬОМУ ПО 3 ГРУПІ Х Х Х 16,15 916,03
Всього по всій сукупності 17301 218263 9992,5 Х Х
В СЕРЕДНЬОМУ ПО ВСІЙ СУКУПНОСТІ Х Х Х 11,26 743,26

Табл. 8. Залежність врожайності від виробничої собівартості

Групи господарств по рівню врожайності Кількість господарств Врожайність, ц/га Виробнича собівартість
1. 4,50 - 7,80 9 5,81 731,63
2. 9,86 - 12,67 5 11,8 582,12
3. 14,05 - 19,90 9 16,15 916,03
Всього 23 11,26 743,26

4. Виведення

Для проведення аналітичного простого угрупування як інформаційна база були узяті дані з фінансових річних звітів 23 сільськогосподарських підприємств Луганської області за 2004 рік. Перед проведенням угрупування була поставлена задача визначити залежність між показником чинника і результативного. Як ознака чинника була узята врожайність насіння соняшнику, а як результативне – виробнича собівартість 1ц., розрахунок яких проводився на підставі початкових даних.

Потім було проведено ранжирування дано сукупності господарств по ознаці чинника - врожайність насіння соняшнику. Получений ранжируваний ряд був розбитий на групи, але застосовувати в даному випадку формульний прийом (Стерджесса) недоцільно, тому як досліджувана сукупність недостатньо велика. Тому була проведено розбиття досліджувано сукупності на групи по найбільшому розриву в ознаці чинника, в результаті цього ми отримали 3 групи, в кожній з яких були знайдені середні значення врожайност виробничої собівартості в цілому по групі і по всій сукупності.

В першій групі середнє значення врожайност насіння соняшнику склала 5,81 ц. з га., а виробнича собівартість – 731,63, до неї увійшло 9 господарств.

В другій групі, якнайменшій по даній сукупності ( 5 господарств) середня врожайність склала 11,8 ц. з га при виробничій собівартості 582,12.

До третьої групи увійшли 9 господарств з середньою врожайністю – 16,15 і виробничою собівартістю - 916,03.

В середньому по всій досліджуваній сукупності врожайність соняшнику рівна 33,76ц. з га., при виробничій собівартості – 2229,78.

Проаналізувавши отримані середні, ми визначили, що між ознакою чинника і результативного існує пряма залежність.

Аналізоване господарство СООО ним. «Суворова» увійшло до третьої групи з врожайністю 18,83 ц. з га. і виробничою собівартістю – 691,06.

5. Кореляційно-регресійний аналіз зміни врожайності на виробничу собівартість 1ц

Вивчення реальної дійсності показує, що практично кожне суспільне явище перебуває в тісному зв'язку і взаємодії з ншими явищами, якими б випадковими вони не здавалися на перший погляд. Наприклад, рівень урожайності сільськогосподарських культур залежить від множини природних і економічних факторів, тісно пов'язаних між собою.

Досліджуючи зв'язки між ознаками, треба виділити насамперед два види зв'язків:

1) функціональний (повний) і

2) кореляційний (статистичний) зв'язок.

Функціональним називають такий зв'язок між ознаками, при якому кожному значенню однієї змінної (аргументу) відповіда строго визначене значення другої змінної (функції). Такі зв'язки спостерігаються в математиці, фізиці, хімії, астрономії та інших науках.

Наприклад, площа круга і довжина кола (С=) повністю визначаються величиною радіуса, площі трикутника і прямокутника - довжиною хніх сторін тощо.

У сільськогосподарському виробництв прикладом функціонального зв'язку може бути зв'язок між виручкою від продажу продукції, ціною реалізації 1 ц і кількістю реалізованої продукції; валовим збором, урожайністю і розміром посівної площі; фондовіддачею, вартістю валово продукції і основних фондів; заробітною платою і кількістю відпрацьованого часу при погодинній оплаті тощо.

У соціально-економічних явищах функціональні зв'язки між ознаками трапляються рідко. Тут частіше спостерігаються такі зв'язки між змінними величинами, при яких числовому значенню однієї з них відповідає кілька значень інших. Такий зв'язок між ознаками дістав назву кореляційного (статистичного) зв'язку.

6. Кореляційний аналіз

Інформація про змінні

Позначення ознаки Ознака Одиниця вимірювання
У Виробнича собівартість 1ц грн.
X Врожайність ц/га

Парні коефіцієнти кореляції

Щоб погострити регресійну модель багаточинника результативної ознаки: виробнича собівартість 1ц, заздалегідь необхідно відібрати ознаки чинників в модель. З цією метою знаходимо матрицю парних коефіцієнтів кореляції:


У X
У 1 0,19522
X 0,19522 1

В першому рядку цієї матриці записаний коефіцієнти, характеризуючі тісноту взаємозв'язку результативної ознаки з кожною ознакою чинника.

НЕЗАЛЕЖНІ ЗМІННІ
Змінна Середнє значення Середнє квадратне відхилення Кореляція Коефіцієнт регресії Т
Х 11,114 4,2641 0,19522 21,48 0,89018
ЗАЛЕЖНА ЗМІННА
Середнє значення Середнє квадратичне відхилення
761,57 469,13
Показник Значення
Вільний член 522,9
Коефіцієнт множинної кореляції 0,19522

471,46

Число ступенів свободи

1

Число ступенів свободи

20

0,79243

Аналіз отриманих результатів

Вибірковий множинний коефіцієнт кореляції

Проаналізуємо поліковані результати. Спочатку розглянемо вибірковий множинний коефіцієнт кореляції

Перш ніж робити виведення про тісноту взаємозв'язку між результативною ознакою і сукупністю ознак чинників, перевіримо на значущість вибіркового множинного коефіцієнта кореляції при рівн значущості 0,01. Для цього висуваємо гіпотези:

;

Знаходимо: Тнабл.=0,89019.

Оскільки Тнабл. крит. руху. (0,01;20), відкидаємо гіпотезу с0, справедлива конкуруюча гіпотеза. Таким чином,  не значимо, зв'язок між результативною ознакою і сукупністю ознак чинників, включених в регресійну модель, не тісна

7. Індексний аналіз основних показників

Індексний метод є сукупністю прийомів яка сторично виникла для вимірювання динаміки економічних явищ, тобто для того, щоб охарактеризувати, наприклад, зміну валового збору і т.д.

Табл.10 Індексний аналіз валового збору

Культури Посівна площа, га Врожайність, ц/га Валовий збір, ц
базисний період звітний період базисний період звітний період базисний період звітний період умовно
Символи П0 П1 У0 У1 У0П0 У1П1 У0П1
Соняшник 900 1150 15,2 13,9 13680 15985 17480

;

;

;

;

;

;

;

;

Перевірка.

Виведення: В результаті проведеного ндексного аналізу валового збору соняшнику було виявлено, що в звітному періоді виробництва соняшнику в порівнянні з базисним збільшилися 16,85%, що в абсолютному виразі складає 2305.

На це мало вплив ряд чинників зокрема домінуючим з яких є У розміру посівної площі, який збільшив валовий збір на 27,77%, що в абсолютному виразі склало 3800. У врожайності постійного стану зменшив валовий збір на 8,55%, що склало в абсолютному виразі (-1495). У структури посівної площі ніяк не вплинув на зміну валового збору.


Табл. 11. Динаміка врожайності соняшнику в динаміці за 5 років і визначення основної тенденції її зміни.

Роки Валовий збір, ц/га Абсолютний приріст, ц/га Коефіцієнт зростання Темп зростання % Темп приросту % Абсолютне
ланцюговий базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий Базисний
2002 93,8 - - - - - - - - -
2003 207,3 113,5 113,5 2,2100 2.2100 221 221 121 121 0,938
2004 408,4 201,1 314,6 1,9700 4,3539 197 435,39 97 335,39 2,073
2005 314 -94,4 220,2 0,7688 3,3475 76,88 334,75 -23,1 234,75 4,084
2006 368,5 54,5 274,7 1,1736 3,9285 117,36 392,85 17,36 292,85 3,14
середня 278,4 68,675 1,5306 153,06 53,065

Абсолютний приріст розраховуємо по формулі:

Базисний:

Ланцюговий:

Визначаємо темп (коефіцієнт) зростання по формулі:

Базисний:

 

Ланцюговий:


Обчислюємо темп приросту в % :

Базисний:

Ланцюговий:

Абсолютне значення 1% приросту можна визначити як соту частину

Виведення: В ході проведеного аналізу були розраховані основні показники динаміки, з чого можна зробити виведення про значне збільшення врожайності (68,675 ц/га), що склало 53,065%.

Табл. 12. Аналіз собівартості соняшнику чинників, що впливають на її зміну

Вид продукції Кількість виробленої продукції аналізованого господарства Собівартість 1 ц проведеної продукції, грн Собівартість проведеної продукції всього
передове господарство аналізоване господарство умовно аналізоване господарство
Символи

Соняшник 16098 40,2 61,9 647,1 996

 (+348,9) – перевитрата

Виведення: В результаті проведеного ндексного аналізу собівартості соняшнику можна зробити наступне виведення: витрати на одиницю продукції в аналізованому підприємстві в порівнянні з передовим збільшилися на 53,92%, що склало перевитрату 348,9 тис. р.

Табл.13 Індексний аналіз продуктивності прац при виробництві соняшнику.

Вид продукції Кількість проведеної продукції, ц Витрати праці на 1 ц, людино-годин Витрати праці на всю продукцію, тис. людино-годин
2006 2005 2006 2006 умовно
Символи

Соняшник 16098 2,55 4,29 69 41,05

Визначимо трудовий індекс продуктивност праці:

Iтруд. пр-ти = ілі 59,49%

*-=69-41,05=27,95 тис. люд.-год

Виведення: В звітному періоді трудовий ндекс продуктивності праці в цілому по підприємству склав 0,5949, це значить, що продуктивність праці зменшилася на 40,51 в порівнянні з базисним періодом.

При цьому перевитрата праці склала 27,95 тис. чіл.-час.


Табл. 15. Визначення індексів вартісного фізичного об'єму продукції і ціни

Продукція Кількість продукції, тис. ц. Ціна реалізації 1 ц. грн Індивідуальні індекси Виручка від реалізації продукції, тис. грн.
період період Об'єму продукції Ціни період
базисний звітний базисний звітний базисний звітний умовно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Соняшник 13710 16098 63,02 94,86 1,1742 864 1527 1014,45

; ;

Обчислимо відносну й абсолютну зміну вартісного обсягу реалізованої продукції в базисному році порівняно із звітним роком.

а) за рахунок двох факторів: фізичного обсягу продукції і цін. Для цього визначимо індекс вартісного обсягу продукції:

;

Різниця між чисельником і знаменником характеризує абсолютний приріст вартості реалізованої продукції за два роки:

;

б) в наслідок зміни фізичного обсягу продукції. З цією метою обчислимо індекс. фізичного обсягу продукції:

;

Абсолютний приріст вартісного обсягу реалізованої продукції внаслідок збільшення фізичного обсягу продукц становитиме:

;

в) внаслідок зміни цін реалізац продукції. Для цього визначимо індекс цін:

;

Абсолютне зниження вартісного обсягу реалізованої продукції внаслідок зміни цін становитиме:

Визначені індекси та абсолютні прирости зв'язан між собою такою рівністю:

;

;

Виведення: Індекси показують, що вартісний обсяг реалізованої продукції соняшника у звітному році порівняно з базисним роком збільшився на 76,73%, у тому числі в результаті зростання фізичного обсягу продукції на 17,41% при збільшенні цін реалізації на 50,52%.

8. Шляхи підвищення ефективност виробництва зернових культур

В період переходу до ринкової економіки перед аграрним сектором коштує загальнодержавного завдання - розвиток виробництва і підвищення його ефективності, поліпшення соціально-економічних показників. Як відомо, ефективність виробництва - складне багатогранне явище, як економічна категорія відображає взаємостосунки між отриманими результатами витраченими ресурсами. Для досягнення результатів необхідна певні витрати ресурсів.

В сільськогосподарському виробництв використовують чотири групи ресурсів: праця, засоби і предмети праці, земля. Ефективність використовування всіх ресурсів не в останню чергу залежить від того, в чиїй власності вони знаходяться. В умовах переходу до ринкових відносин всі ресурси переходять в приватну власність, оскільки світовий досвід доводить перевагу над суспільною.

Головний ресурс сільського господарства - земля, як основний спосіб виробництва і предмет праці, володіє унікальною властивістю -родючістю, яка при правильному використовуванні забезпечу підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Сучасна аграрна реформа направлена на формування власника -господаря землі, здатного раціонально і ефективно її використовувати.

Після роздержавлення землі і майна, подальшого поглиблення земельних відносин наступним етапом аграрної реформи здійснення права створення на базі паїв власного приватного підприємства або передача земельних паїв в аренду за домовленістю виплати арендної платні.

В Луганській області була проведена значна робота по реформуванню: паювання землі і майна, передача землі в приватну власність. На основі паювання видано 152 тис. земельних сертифікатів і 128 тис. земельних паїв були передані в аренду при середньому розмірі земельного паю 8,75 га. В результаті реформування була здійснена трансформація земельних угідь, зміна структури обласної земельної фундації по формах власності.

Всі сільськогосподарські підприємства створені на основі приватної власності з організаційно-економічними особливостями формування статутної фундації, характером управління діяльністю, розподілом результатів виробництва і типу організації праці. Вони створюються в основному шляхом передачі земельних і майнових паїв в аренду на короткостроковий період. Трудові ресурси у всіх формуваннях використовуються у вигляді найманої праці, за винятком сільськогосподарських кооперативів, їх учасники беруть обов'язкову трудову участь в процесі виробництва.

Серед всіх сільськогосподарських підприємств якнайкращого результату досягли агрофірми корпоративного типу.

Урожайність соняшнику у виробництві за останні 35 років залежно від агрометеорологічних умов вегетації коливається від 9 до 18 ц/га, а середня продуктивність його становила в Степу 14,7, Лісостепу 15,5, Поліссі — 12,1 ц/га, на держсортодільницях, відповідно, — 22, 21 і 20 ц/га.

Середні максимальні врожаї по всіх категоріях господарств у Степу сягнули рівня 19 ц/га, Лісостепу — 20,4, у держсортомережі, відповідно, — 23,6 і 26,9, у науково-дослідних установах— 30,0 36,5 ц/га.

Максимальний урожай соняшнику в науково-дослідних установах становив понад 50 ц/га.

Досвід передових господарств країни переконливо свідчить, що для значного підвищення врожайності соняшнику вирішальне значення має впровадження інтенсивної технології його вирощування.

Застосування інтенсивної технології да змогу значно підвищити урожайність порівняно з традиційними методами вирощування соняшнику. Зокрема, у 1983 році в Україні інтенсивну технологію було запроваджено на площі 431 тис. га. Середня врожайність насіння становила 16,1 ц/га (проти 13 ц/га за використання звичайної технології), 190 господарств виростили по 23 ц/га і більше.

У 1986—1990 роках, застосувавши інтенсивну технологію у вирощуванні соняшнику, а також дотримавши всіх агротехнічних прийомів (до цього треба додати сприятливі агрометеорологічні умови), господарства Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей одержали середній урожай 18,0—18,8, а Донецької, Полтавської, Вінницької та Черкасько областей -19,7-22,9 ц/га.

Починаючи з 1991 року, у зв'язку з економічною кризою в аграрно-промисловому комплексі (АПК) країни, на зміну нтенсивній технології вирощування соняшнику прийшла екстенсивна. Отже, за останні вісім років (1991— 1998) спостерігається тенденція до зниження врожайност та валових зборів соняшнику при значному зростанні посівних площ в Україні. '

Екстенсивна технологія полягає насамперед у правильному чергуванні культури в сівозміні, розміщенні посівів по кращих попередниках, впровадженні високопродуктивних районованих сортів і гібридів, раціональному застосуванні добрив, своєчасному обробітку ґрунту з мінімалізацією технологічних операцій та використанням широкозахватних знарядь комбінованих агрегатів, дотриманні оптимальних строків сівби, своєчасному та якісному доглядові за посівами, безгербіцидній технології боротьби з бур'янами, системі заходів захисту рослин від шкідників та хвороб, удосконаленні методів збирання врожаю тощо.

Виробничий досвід показує, що точне своєчасне застосування всіх прийомів агротехніки є запорукою добрих урожаїв соняшнику на всіх площах посіву навіть без застосування хімічних засобів боротьби з бур'янами!

Важливою умовою досягнення стабільност високих урожаїв є правильне чергування соняшнику з іншими культурами у сівозміні. На те саме поле він має повертатися не раніш як через 8—10 років. За цей час у ґрунті значно зменшується концентрація інфекції, різко знижується ураження рослин вовчком, несправжньою борошнистою росою, сірою та попелястою гнилями, склеротиніозом та іншими хворобами. Не рекомендується розміщувати соняшник безпосередньо після сої, гороху, квасолі, тютюну й томатів.

Кращими попередниками для соняшнику є озим та ярі колосові, кукурудза на зерно і силос. Після цукрових буряків, люцерни, суданської трави соняшник можна висівати 8 зонах достатнього зволоження через один-два роки, недостатнього — через два-три роки, адже за цей час запаси продуктивної вологи у кореневмісному шарі ґрунту відновляться до рівня середньорічних показників. Кращими ґрунтами для вирощування є різні типи чорноземів, каштанові та сірі лісові, непридатними — піщані, засолені та дуже кислі. Погано росте соняшник також на важких глинистих ґрунтах.

Система зяблевого обробітку ґрунту складається з лущення поля на глибину 6—8 см, яке слід проводити одразу після збирання врожаю стерньових попередників. На забур'янених площах застосовують дворазове лущення з інтервалами між ними 15—20 днів та оранку. Глибина оранки на ґрунтах, не схильних до ущільнення та запливання, має становити 20—22 см, на рунтах з важким механічним складом — 25—27 см, а на площах, засмічених кореневищними та коренепаростковими бур'янами, — 28-35 см.

На полях, засмічених осотом та іншими коренепаростковими бур'янами, обробіток ґрунту потрібно проводити по типу поліпшеного зябу (два-три дискових лущення стерні, оранка). За такої системи основного обробітку ґрунту технологія вирощування соняшнику цілком можлива без застосування гербіцидів.

Напівпаровий обробіток ґрунту застосовують після озимих та ярих колосових на полях, які не уражені вітровою ерозією. При цьому злущене поле виорюють у липні-серпні. Бур'яни, що з'являються, знищують культиваціями на глибину 8—10 см з одночасним боронуванням. Після напівпарового обробітку ґрунту у два-три рази зменшується забур'яненість полів.

Якщо поле засмічене багаторічними коренепаростковими бур'янами (будяком, осотом, берізкою, латуком татарським, ластовцем гострим тощо), слід застосовувати пошаровий обробіток ґрунту, ранн дискове лущення на глибину 8-10 см, після відростання бур'янів — лущення дисковими боронами або лемішними знаряддями на глибину 10—12 см, після повторного відростання бур'янів — провести оранку на глибину 27—30 см.

Після кукурудзи на зерно або силос поле треба обробити дисковими лущильниками вздовж та упоперек, а потім провести оранку на 25—27 см,

У районах, де виявлено вітрову ерозію, слід провести безполицеве розпушення ґрунту із залишенням стерні на поверхні поля. Система протиерозійного обробітку

складається з дрібних лущень культиваторами-плоскорізами та безполицевого розпушення на глибину 22—25 см культиваторами-глибокорозпушувачами.

Досліджено, що своєчасне лущення стерн підвищує врожай на 2—3 ц/га, а глибока оранка — на 1 ц/га.

На більшості типів ґрунтів передпосівний обробіток ґрунту має включати мінімальну кількість технологічних операцій з використанням широкозахватних знарядь (БЗСТ-1,0 + ШБ-2,5) і комбінованих агрегатів (РВК-3,6, РВК-7,2таін.).

Передпосівну культивацію потрібно проводити безпосередньо перед сівбою з одночасним внесенням гербіцидів. . Внесення органічних і мінеральних добрив є необхідною умовою одержання високого врожаю соняшнику. Внесення 18— 20 т/га підвищує врожай насіння на 1,4—3,6 ц/га.

Середньою нормою мінеральних добрив вважають: азоту — 30—45 кг/га, фосфору — 45—50, калію — 30—45 кг/га. Фосфорн та калійні добрива підвищують не лише врожаї — на 1,2—1,7% зростає також вміст олії в насінні.

Органічні добрива краще вносити під попередник, а мінеральні — під зяблеву оранку або навесні під культивацію. Якщо мінеральні добрива не були внесені з осені, їх необхідно внести навесні - одночасно з посівом — по 50 кг/га гранульованого суперфосфату або нітрофоски, це підвищить урожайність соняшнику на 1,3 ц/га і більше.

Для підвищення врожайності соняшнику важливу роль відіграє також посівний матеріал. Насіння має бути добре відкаліброване за розмірами, з високими посівними кондиціями, протруєне оброблене препаратами проти дротяника та інших шкідників.

Щоб зменшити напруження під час збирання, слід попередити масові ураження соняшнику хворобами (насамперед білою та сірою гнилями), а для цього у кожному господарстві треба вирощувати не менш як два три кращих сорти або гібриди, різні за тривалістю вегетаційного періоду.

У південних районах України питома вага середньостиглих сортів і гібридів має становити понад 60%, ранньостиглих близько 40; у північних районах — скоростиглих — 30—40, а ранньостиглих 60—70%.

Гібриди Санстар, Одеський 249, Казіо, Єврофлор характеризуються високою врожайністю (від 23,0 до 48,8 ц/га) і значним вмістом жиру (49,0—51,6%), районовані у всіх областях країни.

В областях агрокліматичних зон Лісостепу й Полісся варто надавати перевагу гібридам Флейрон, Супер 25, Оптизол, Марко, Малабар — вони відзначаються високою продуктивністю (25,0—45,4 ц/га) олійністю насіння (45,4-52,2%).

Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва (Харків) вивів високоврожайні гібриди Харківський 49, Світоч, Погляд, Харківський 58 з високим вмістом олії в насінні, з різним вегетаційним періодом (від 96 до 120 днів) дозрівання, що дає змогу висівати їх в усіх регіонах України.

Виходячи з рівня забур'янення полів, строки посіву необхідно диференціювати. На чистих полях кращі строки посіву настають, коли грунт на глибині загортання насіння прогрівається до 8—10, а на дуже забур'янених — до 10—12'С, і після цього передпосівною культивацією знищується основна маса ранніх бур'янів, що встигли прорости.

Не треба забувати, що за надранніх строків посіву через низькі температури ґрунту насіння проростає повільно, а це призводить до пошкодження його дротяниками і грибковими хворобами, а також до забур'яненості посівів. Слід також зважати на те, що високоолійні сорти гібриди соняшнику для проростання насіння потребують більш високих температур.

Посів на одному полі має бути завершено за один — два, а в цілому по господарству — за чотири — шість днів. Робоча швидкість при посіві сівалками СПЧ-6, СПЧ-6М не повинна перевищувати 5 км/год, а СУПН-8А, СКПП-12 — 7 км/год.

Якщо сівбу проводять за допомогою сівалки СПЧ-6 з пристроєм для внесення мінеральних добрив, слід внести у рядки 50—70 кг/га суперфосфату або нітрофоски.

Насіння доцільно загортати у вологий шар рунту на глибину 6 — 7 см, а при висиханні верхнього шару ґрунту — на 8 — 9 см.

Максимальну врожайність соняшник забезпечу за максимальної густоти посівів у конкретних грунтово-кліматичних умовах.

Оптимальна густота рослин після проріджування має становити у південному Степу 35—40, у північному — 45—50, Лісостепу — 50—60 тис. рослин на гектар. Встановлюючи норму висіву, потрібно враховувати надбавку на польову схожість насіння (20—25%) та зрідженість рослин післясходовим боронуванням (10%).

Після сівби поле доцільно закоткувати кільчасто-шпоровими котками, що забезпечить більш ранню і дружну появу сходів. Якщо у господарстві вирішили застосувати безгербіцидну технологію вирощування соняшнику, то для знищення сходів бур'янів, збереження вологи з грунт покращання його аерації через 5—6 днів після сівби потрібно провести досходове боронування упоперек рядків: за невисокої щільності ґрунту зі швидкістю руху агрегату 10—11 км/год, за вищої — 6—7 км/год.

Коли сходи досягнуть фази двох—трьох пар справжніх листків, обов'язково слід у денні години (10—11 год.), коли спаде тургор рослин, провести на малій швидкості (4—5 км/год) післясходове боронування упоперек рядків.

Бур'яни, що досягли фази проростків чи тонких ниточок, знищуються зубами борони, у фазі появи двох зелених листків—на 81—87% і чотирьох листків — на 61—68%. За вологості верхнього шару ґрунту до 18% краще застосовувати легкі борони, за більшої — середні.

Щоб створити кращі умови для доступу повітря до кореневої системи та накопичення вологи і поживних речовин у грунті, а також знищити бур'яни, необхідно якісно і своєчасно провести розпушення міжрядь.

Першу міжрядну культивацію проводять культиваторами КРН-4,2 або КРН-5,6 з використанням прополювальних борінок КРН-38 чи ротаційних дисків КРН-28.

На дуже засмічених багаторічними бур'янами полях через два тижні після першого розпушення треба провести другий міжрядний обробіток. Для присипання бур'янів у рядку культиватори обладнують загортачами КРН-52 та КРН-53. На полях, де пізні бур'яни систематично знищуються восени в системі поліпшеного зябу, вистачить одного розпушення міжрядь.

Глибину культивації встановлюють залежно від погодних умов і механічного складу ґрунту — від 6 до 10 см. Якщо кількість опадів недостатня, глибину розпушення слід зменшити до 5—6 см, У Степу доцільно застосовувати в міжряддях відносно дрібне (6—8 см) розпушування ґрунту.

На дуже забур'янених полях високоефективн гербіциди необхідно застосувати до посіву соняшнику, що дасть змогу очистити поля від бур'янів протягом періоду вегетації, скоротити кількість післяпосівних розпушень ґрунту аж до повного їх виключення.

Чинники підвищення врожайності

В порядку пропозицій господарству можна порадити для підвищення врожайності наступні чинники:

Попередні культури. За допомогою підбору кращих попередників можна створити сприятливі умови для формування урожаю технологічної якості зернових.

Способи і терміни обробки і підготовки грунту для посіву, які впливають на водний, повітряний, тепловий режими як перед посівом, так і протягом всього періоду зростання і розвитку рослин. Важливе значення для збільшення урожаю має визначення норм посіву. Терміни посіву тісно пов'язані з грунтово-кліматичними умовами попередників, родючістю вогкістю грунту, добривами, сортами і т.д.

Формування якості зерна під час дозрівання. Вивчення змін якості зерна має важливе теоретичне і практичне значення.

Терміни і способи збору. Якість клейковини зерна залежить від термінів збору.

Посівні і сортові якості зерна

Заходи щодо зниження собівартості

Собівартість продукції є одним з найважливіших показників ефективності виробництва, в якому відображається раціональне використовування виробничого потенціалу підприємства. Величина собівартості забезпечує конкурентоспроможність продукції і фінансові результати діяльності підприємства.

Для зниження собівартості необхідне:

Зростання продуктивності праці;

Зниження цін на ГСМ;

Використовування нових технологій;

Використовування гібридних сортів;

Всі ці чинники сприяють підвищенню врожайності і зниженню собівартості.

Напрями, дозволяючи підвищити продуктивність праці при виробництві соняшнику

Рівень продуктивності праці визначається кількістю продукції, яка вироблена одним робітникам за одиницю часу.

Напрями підвищення продуктивності праці:

Збільшення заробітної платні;

пільги робітником (пільгове живлення, проїзд);

надання відпусток, відгулів, вихідних;

кар'єрне зростання;

проведення соціальних заходів;

залучення працівників до управління підприємством;

заохочення ініціативи.


Висновки і пропозиції

В даній курсовій роботі представлений основні розрахунки проведеного економіко-статистичного аналізу виробництва соняшнику в СООО ним. Суворова. Була проведена оцінка ресурсного потенціалу за допомогою різних статистичних прийомів: абсолютних і відносних величин, метод угрупувань, кореляційно-регресійний аналіз, аналіз показників рядів динаміки, ндексний аналіз. За даними проведених аналізів можна зробити виведення внести наступні пропозиції по підвищенню ефективності виробництва на підприємстві.

Організаційно-правові форми господарювання за розмірами земельних угідь є середніми для сучасного розвитку продуктивних сил. Вони здатні створити власну матеріально-технічну базу. Системне дослідження динаміки вимагає оцінки коливань, циклічності розвитку під впливом систематичних і випадкових причин.

В процесі ухвалення управлінських рішень необхідно з'єднати використовування традиційних статистичних методів аналізу (угрупування, характеристики варіації, індекси, ряди динаміки) з сучасними багатовимірними методами аналізу (кореляційно-регресивний, кластерний, головних компонентів, аналіз чинника), які несуть в собі великі можливості для вирішення наукових і практичних завдань.

Комплексне використовування статистичних методів забезпечує найповніше розкриття суті, закономірностей і тенденцій розвитку соціально-економічних явищ і процесів з метою більш адекватного відображення їх здібностей і особливостей, резервів і перспектив розвитку

В порядку пропозицій господарству можна порадити для підвищення економічної ефективності виробництва соняшнику наступне:

- використовувати більш високоврожайн сорти, посіви проводити тільки по кращих попередниках;

- передоранкова обробка ґрунту в боротьбі з багаторічними бур'янами як найефективнішого способу виснаження їх коренево системи:

- зяб у всіх випадках повинен бути восени вырівняна шляхом додаткових обробок, щоб краще зберегти вологу, весною не робити зайвих обробок ґрунту:

- внесення весною ґрунтових гербіцидів, що дозволяє значно понизити засміченість посівів і істотно підвищити врожайність:

- при обробітку соняшнику за інтенсивною технологією важливо своєчасно задовольнити потреби рослин у необхідній кількості і оптимальному співвідношенні основних елементів живлення;

- сучасна інтегрована система захисту, який передбачає боротьбу з шкідниками і хворобами на основі своєчасного і якісного проведення комплексу організаційно-господарських, агротехнічних, біологічних хімічних заході. Сподіваємося, що вказані заходи знайдуть застосування в реальних умовах господарювання.

В даній роботі підприємству запропоновано для підвищення економічної ефективності виробництва соняшнику серйозно зайнятися вдосконаленням агротехніки його вирощування. Адже агротехнічн заходи, в першу чергу, впливають на врожайність с/х культур. Серед них важливе місце належить якості насінного матеріалу.. Останнім часом на Луганщині широке застосування отримало гібридне насіння соняшнику, на жаль в досліджуваному підприємстві вони не отримали застосування, дозволяючи значно підвищити врожайність цієї культури при різкому зниженні вражаємості хворобами шкідниками.

Використовування гібридного насіння соняшнику дає надбавку урожаю від 5 до 10 ц/га. Витрати ж на вирощування збирання врожаю зростуть трохи і з лишком окупитися додатковим доходом.


Список використаної літератури

1.         Венецкий И.Г. Вариационные ряды и их характеристики. - М.: Статистика, 1970.

2.         Венецкий И.Г., Венецкая В.И. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе. - М.: Статистика, 1974.

3.         Венецкий И.Г., Кильдышев Г.С. Математическая статистика. -М: Статистика, 1975.

4.         Гатаулин А.М., Харитонова Л.М., Нефедова Э.С. Математика для сельского экономиста. - М.: Россельхозиздат, 1975.

5.         Гмурман В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. -М,: Высшая школа, 1977.

6.         Горкавый В.К. Комплексное использование статистических методов в управлении экономическими процессами. / Горкавый В.К// Экономика АПК. -2005. -№10. -с.57-62.

7.         Дружинин Н.К. Выборочный метод и его применение в социально-экономических исследованиях.-М.: Статистика, 1970.

8.         Дружинин Н.К Математическая статистика в экономике. - М.: Статистика, 1970.

9.         Караев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика. -М.: Статистика, 1970.

10.      Кирилов Ю.Е. Перспективы Украины на мировом рынке зерна. / Кирилов Ю.Е.// Экономика АПК. - 2005. - №5. - с. 135.

11.      Кравчук В.И. Научные и организационные приемы технического обеспечения сельскохозяйственного производства./ Кравчук В.И.Юкономика АПК.-2003.-№4.-с.З.

12.      Лайло П.А., Бабиенко М.Ф., Гойчук О.И. Продовольственные ресурсы и гарантии их обеспечения в стране,/ Лайло П.А Бабиенко М.Ф., Гойчук О.И.// Экономика в АПК. - 2005. - № 8. - с.29 - 30.

13.      Лобас М.Г. Развитие зернового хозяйства в Украине. - К.: НВАТ «Агроинком», 1997.

14.      Математическая статистика / Под ред. А.М.Длина. - М.: Высшая

15.      Мармоза А.Т. Практикум по математической статистике. - К.: Высшая школа, 1980.

16.      Общая теория статистики / Под ред. А.Я. Боярского. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1977.

17.      Общая теория статистики: Учебник / Г.С.Кильдышев, В.Е.Овсиенко, П.М.Рабинович, Т.В.Рябушкин. -М.: Статистика, 1980.

18.      Обелец О.С. Экономическая эффективность зернового производства в Украине / Обелец О.СП Экономика АПК. - 2003. - №10. -с.59-64.

19.      Опря А.Т. Развитие статистической методологии в аграрно-зкономических исследованиях./Опря А.Т.//Экономика АПК. =2000. =№3. -с.58-60.

20.      Пилявец В.М. Про усовершенствование деятельности статистических органов./ Пилявец В.М.// Экономика АПК. - 2001. - №2. -с.84-86.

21.      Политова И. Д. Дисперсионный и корреляционный анализ в экономике сельского хозяйства. -М.: Колос, 1978.

22.      Практикум по общей теории статистике и сельскохозяйственной статистике / Зинченко А.П., Сергеев С.С, Политова И.Д. и др. - М.: Финансы и статистика, 1988.

23.      Рябушкин Т.В., Ефремова М.Р., Игнатова ИМ, Яковлева П.И. Общая теория статистики. - М.: Финансы и статистика, 1981.

24.      Ряузов Н.Н. Общая теория статистики. - М.: Статистика, 1984.

25.      Сиськов В.Н. Корреляционный анализ в экономических исследованиях. -М.: Статистика, 1975.

26.      Ткаченко В.Г., Наумов Ю.Ф. Эффективность хозяйствования в период реформирования сельского хозяйства в Луганской области. / Ткаченко В.Г., Наумов Ю.Ф.//Экономика АПК. - 2003. - №4. - с.З.

27.      Филимонов ВС, Гуртовник Е.А. Практикум по статистики. -М.: Финансы и статистика, 1987.

28.      Четыркин В.М., Калихман И.Л. Вероятность и статистика. - М.: Финансы и статистика, 1982.


Страницы: 1, 2


© 2010 Собрание рефератов