Рефераты

Курсовая работа: Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

Курсовая работа: Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

Міністерство науки та освіти України

Кафедра обліку та аналізу

КУРСОВА РОБОТА

2008


Вихідн дані

Баланс підприємства

Форма 1

АКТИВ на кінець періоду ПАСИВ на кінець періоду:
0 t 0 t
I Необоротні активи 31220 33280 I Власний капітал: 33880 35840
Основні засоби 31220 33280 Статутний капітал 25437 26030
Нерозподілений прибуток 8443 9810
I I Оборотні активи: 20280 30720 I I Забезпечення майбутніх витрат і платежів - -
Запаси 12900 14020 I I I Довгостроков зобов’язання 7430 6350
Дебіторська заборгованість 11350 10370 IV Поточні зобов’язання 19190 21810
Поточні фінансов нвестиції 1720 1000 Короткострокові кредити 4800 9520
Грошові кошти 3310 5330 Кредиторська заборгованість 14390 12290
I I I Витрати майбутніх періодів - - V Доходи майбутніх періодів - -
УСЬОГО: 60500 64000 УСЬОГО: 60500 64000

Звіт про фінансові результати

Форма 2

Стаття Код рядку За базовий період 0 За звітний період t
Доход (виручка) від реалізації продукції 010 113000 120450
ПДВ (010*0,166667) 015 18833 20075
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (010-015) 035 94167 100375
Собівартість реалізованої продукції 040 71000 65900
Валовий прибуток (035-040) 050 23167 16635
Адміністративні витрати 070 7500 10000
Витрати на збут 080 6830 10130
Фінансові результати від операційної діяльності (050-070-080) 100 8837 14345
Фінансові витрати 140 300 95
Фінансові результати від основної діяльності до опадатковування: (100-140) 170 8537 14250
Податок на рибуток від основної діяльності (170*25%) 180 2134 3563
Чистий прибуток 190 6403 10687

Для визначення певної собівартості продукції необхідно виконати додатков розрахунки:

Собівартість реалізованої продукції 040 71000 65900
Адміністративні витрати 070 7500 10000
Витрати на збут 080 6830 10130
Фінансові витрати 140 300 95
Повна собівартість продукції (040+070+080+140) 85630 86125

Калькуляція собівартості продукції

Назва статті За базовий період 0 За звітний період t
грн. % грн. %
Собівартість, у т. ч. 85630 100 86125 100
- матеріали 25689 30 28421 33
- енерговитрати 19695 23 18086 21
- заробітна плата 11988 14 14641 17
- утримання експлуатація обладнання 13701 16 8613 10
- цехові і заводськ витрати 6167 17 16364 19

1. Оцінка фінансового стану підприємства

Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння комплексному здійсненню економічної роботи і керуванню виробництвом, активний вплив на хід виробництва, підвищення його ефективност поліпшення якості роботи.

Зниження собівартості продукції є найважливішим чинником розвитку економіки підприємства.

ТОВ „Строймаш займається випуском строй матеріалів.

Основним фінансовим показником, що характеризує ефективність роботи підприємства, а саме прибутковість акціонерного капіталу, вкладеного в підприємство, є норма прибутку на акціонерний капітал:

Нпак = ЧП/АК,

Де ЧП чистий прибуток; АК – акціонарний капітал.

Нпак показує, скільки прибутку формує одна грошова одиниця вкладених власником засобів рівень зворотності капіталу.

Так, за даними фінансової звітності підприємтсва за два тимчасових періоди цей показник дорівнює:

Нпак0=6403/33880 = 0,189; Нпакt=10687/35840 = 0,298.

Віддача на акціонерний капітал знизилась на:

0,298 0,189 = 0,109.

відносне відхилення характеризує індекс показника:


It= 0,298 / 0,189 = 1,577.

Відхилення ндексу від одиниці, виражене у відсотках, характеризує відносна зміна показника. Так, індекс показника віддачі на акціонерний капітал говорить про те, що показник зменшився на 19,8 %.

Висновок:

Віддача на акціонерний капітал збільшилося на 57,7%. В базовому періоді акціонер отримував за кожну вкладену ним гривню – 17 коп, а в звітному періоді отримував 30 коп за 1 гривню. Таке збільшення показника відбувалося за рахунок збільшення чистого прибутку у більшій пропорції ніж збільшення акціонерного капіталу.

Для того, щоб визначити, що впливає на Нпак, за рахунок чого може зрости або зменшитися цей показник, необхідно зробити так назване фінансове розкладання представити НП як добуток трьох співмножників:

Нпак = (ЧП/В) * (В/А) * (А/АК),

де В виручка від реалізації продукції; А – вартість активів.

Нпак0 = (94167/113000) * (113000/60500) * (60500/33880) = 0,83 * 1,87 * 1,79 = 2,78

Нпакt = (100375/120450) * (120450/64000) * (64000/35840) = 0,83 * 1,88 * 1,79 = 2,79.

Рентабельність власного капіталу 1,577
Рентабельність продукції 1,56
Коефіцієнт обіговост активів 1,005
Коефіцієнт заборгованості 1,001

Висновок: на підприємстві “ Строймаш ” в базовому періоді (0) і в звітному періоді (t) рентабельність власного капіталу є більше одиниці, що є позитивним, засвідчує посилену ділової активності на підприємстві. Показник рентабельності продукц коефіціент обіговості активів також є більшим одиниці (I > 0), це свідчить про те що ці показники позитивно впливають на фінансовий стан підприємства, за рахунок чого прибуток підприємства збільшився.

Аналіз прибутковості продукції

Прибутвовість продукції підприємства за відповідні періоди часу визначилася в розмірі:

ЧП0/В0 = 6403/113000 = 0,057 ЧПt/Вt = 10687/120450 = 0,089

Прибутковість продукції знизилась на:

0,089 0,057 = 0,032 (грн./грн.),

відносне відхилення характеризує індекс показника:

It = 0,089/0,057 = 1,56

Висновок: прибутковість продукції збільшилась на 56 %. Таке збільшення показника відбувалося за рахунок збільшення чистого прибутку та зниження виручки від реалізації. Такий рівень рентабельності свідчить про те, що підприємство працю в сприятливій ринковій середі.

Аналіз оборотності активів

В0/А0 = 113000/60500 = 1,87; Вt/Аt = 120450/64000 = 1,88.

Коєфіцієнт оборотності активів збільшився на 0,5%:

It = 1,88/1,87 = 1,005.

Висновок: збільшення коефіцієнта оборотності активів на 0,5% свідчить про більш ефективне використання оборотних активів звітного періоду по відношенню до базового періоду. Це є результатом того, що збільшення активи звітного періоду збільшилися у меншій пропорції ніж виручка по відношенню до базового періоду.

Період оборотності запасів:

ПОЗ = (величина запасів * 360) / виручка реалізованої продукції

ПОЗ0 = (12900 * 360) / 113000 = 41 дн.;

ПОЗt = (14020 * 360) / 120450 = 42 дн..

Термін наданого кредиту (період погашення дебіторскої заборгованості):

ТНКр = (залишки на дебитових рахунках * 360) / сума продажів у кредит


ТНКр0 = (11350 * 360) / 113000 = 36 дн.;

ТНКрt = (10370 * 360) / 120450 = 31 дн.

Термін одержуваного кредиту (період погашення кредиторської заборгованності):

ТОКр = (залишки на рахунках кредиторів * 360) / сума покупок у кредит

ТНКр0 = (14390 * 360) / 59941 = 86 дн.;

ТНКрt = (12290 * 360) / 60288 = 73 дн.;

ТОКр0 = 86 – 36 = 50 дн.; ТОКрt = 73 – 31 = 42 дн..

Висновок: підприємство розраховується зі своїми постачальниками через кілька днів після отримання коштів за реалізовану продукцію (50 дн.), отже піприємство ма додаткове джерело фінансування. В звітному періоді відстрочка між надходженням грошей і їхнім вибуттям знизилась на 8 дні – додаткове джерело фінансування зменшилось.

Аналіз заборгованості

Коефіцієнт заборгованості:

А0 / АК0 = 60500 / 33880 = 1,77; Аt / АКt = 64000 / 35840 = 1,79;

It = 1,79 / 1,77 = 1,011.

Висновок: коефіцієнт заборгованості в звітному періоді зріс на 1,1 % порівняно з базовим періодом. Таке збільшення коефіцієнта заборгованості відбувалося за рахунок збільшення активів і акціонерного капіталу в звітному періоді. Це свідчить про те, що в звітному періоді було запозичено більше резервного капіталу.

Коефіціент фінансової незалежності характеризує частку власного капіталу в сукупному капіталі. Чим більше значення цього показника, тим більшою є фінансова незалежність підприємства від кредиторів. Частка власного капіталу в підприємстві “Строймаш” складає 89% сукупного капіталу, задіяного в господарській діяльності. Це засвідчує можливість підприємства погасити борги власними коштами.

Норма прибутку на вкладений капітал:

НПвк = (ЧП + 5ДКР) / (АК + ДКР),

Де ДКР – довгостроковий кредит;

%ДКР сума відсотків, виплачених за користування довгостроковим кредитом.

НПвк0 = (6403 + 1189) / (33880+ 7430) = 7592 / 41310 = 0,184 (грн./грн.),

НПвкt = (10687 + 1016) / (35840 + 6350) = 11703 / 42190 = 0,277 (грн./грн.).

Відносна зміна показника складає:

It = 0,277 / 0,184 = 1,505,

виходить, прибутковість усіх вкладених у підприємство засобів збільшилися на 50,5%.

Ставка залучення довгострокових кредитів – 16% річних. Таким чином, прибутковість вкладеного капіталу вище, ніж витрати, позв’язані з використанням позикового капіталу, - у базовому періоді 0.184 > 0.16; у звітному – 0.277 > 0.16. Отже, прибутковість акціонерного капіталу перевищує прибутковість усіх вкладених коштів, що підтверджується при порівнянні відповідних норм прибутку: 0.298 > 0.277 >0.189 > 0.184.

Ефект фінансовоговажеля:

EFL = НПак – НПвк > 0

EFL0 = 0,189 – 0,184 = 0,005; EFLt = 0,298 – 0,277 = 0,021.

EFL залежить выд диференцыала FL і плеча FL:

EFL = ДИФ. FL * Плече FL

Диф. FL = норма прибутку на вкладений капітал - % за довгостроковий кредит

Диф. FL0 = 0,184 – 0,16 = 0,024; Диф. FLt = 0,277 – 0,16= 0,017.

Плече FL = позиковий довгостроковий кредит / акціонерний капітал

Плече FL0 = 7430 / 33880 = 0,219; Плече FLt = 6350 / 35840 = 0,177;

EFL0 = 0,024 * 0,219 = 0,005; EFLt = 0,117 * 0,177 = 0,021.

Висновок: в періодах 0 і t прибутковість вкладенного капіталу вище, ніж відсотки по кредиту, тому залучення позичкового капіталу дозволяє штучно підвищити норму прибутку власного капіталу.

Аналіз платоспроможності

Коефіцієнт поточної ліквідності:

КПЛ = оборотні активи / поточні зобов’язання

КПЛ0 = 28280 / 19190 = 1,53; КПЛt = 30720 / 21210 = 1,41.

Коєфіцієнт швидкої ліквідності:


КШЛ = (оборотні активи – запаси) / поточні зобов’язання

КШЛ0 = 16380 / 19190 = 0,85; КШЛt = 16700 / 21810 = 0,77.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

КАЛ = (грошові кошти + поточні фінансові інвестиції) / поточні зобов’язання

КАЛ0 = 5030 / 19190 = 0,26; КАЛt = 6330 / 21810 = 0,29.

Висновок: коєфіціенти поточної і швидкої ліквідності знижується, що характеризу зменшення спроможності підприємства за рахунок наявних оборотних активів виконувати свої грошові зобов’язання, передусім сплачувати борги. За рахунок грошових коштів від поточної реалізації оборотних активів не забезпечується своєчасне погашення поточних зобов’язань.

Значення коефіціентів ліквідності залежить передусімвід величини робочого капіталу, тобто від величини власних оборотних коштів, авансованих на формування оборотних активів. Із збільшенням величини і частка власних оборотних коштів зменшується потреба в зовнішніх інвестиціях (поточних зобов’язаннях) підвищується їх ліквідність.

Коефіцієнт покриття основних засобів:

КПОЗ = основні засоби / акціонерний капітал

КПОЗ0 = 31220 / 33880 = 0,92; КПОЗt = 33280 / 35840 = 0,93.

Величина власного оборотного капіталу:

ВОБК = оборотні активи – поточні зобов’язання

ВОБК0 = 29280 – 19190 = 10090; ВОБКt = 30720 – 21810 = 8910.


Висновок: коефіціент покриття основних засобів показує, яка частина власного капіталу витрачена на придбання низьколіквідних активів. На підприємстві “Альфа відбувається підвищення цього коефіцієнта, і це говорить про те, що не відбулося відносне вивільнення власного капіталу для участі в процесі обігу.

Протягом базового і звітного періодів підприємство “Аліфа” забезпечує перевищення грошових надходжень над витратами, і є платоспроможним, тобто має здатність своєчасно розраховуватися за своїми зобов’язаннями.

Висновок по розділі: після аналізу фінансового стану підприємства “ Строймаш ” можна зробити наступні висновки:

1) підприємство має позитивну динаміку норми прибутку на акціонерний капітал, що вплинуло на збільшення чистого прибутку у звітному періоді відповідно до базового на 57,7%, що було зумовлено зменшенням виручки від реалізац зниженням собівартості продукції, а також збільшилася рентабельності продукції.

2) прибутковість продукції збільшилась на 56%, це свідчить про те, що підприємство працює в сприятливій ринковій середі.

3) підвищення коефіцієнта оборотності активів на 0,5% свідчить про більш ефективне використання оборотних активів звітного періоду, по відношенню до базового періоду.

4) підприємство розраховується зі своїми постачальниками через кілька днів після отримання коштів за реалізовану продукцію (50 дн.), отже піприємство ма додаткове джерело фінансування. В звітному періоді відстрочка між надходженням грошей і їхнім вибуттям знизилась на 8 дні – додаткове джерело фінансування зменшилось.

5) коефіцієнт заборгованості в звітному періоді зріс на 1,1 % порівняно з базовим періодом. Таке збільшення коефіцієнта заборгованості відбувалося за рахунок збільшення активів і акціонерного капіталу в звітному періоді. Це свідчить про те, що в звітному періоді було запозичено більше резервного капіталу.

6) прибутковість акціонерного капіталу перевищує прибутковість усіх вкладених коштів, що підтверджується при порівнянні відповідних норм прибутку: 0.298 > 0.277 >0.189 > 0.184. При зменшені коефіціента заборгованост прибутковість власного капіталу знижується від норми прибутку на вест капітвл.

7) значення ефекту фінансового важеля позитивне, отже підприємство має можливост росту норми прибутку на акціонерний капітал.

8) коєфіціенти поточної, швидкої ліквідності знижується, що характеризує зменшення спроможності підприємства за рахунок наявних оборотних активів виконувати сво грошові зобов’язання, передусім сплачувати борги.

Підприємство платоспроможним і здатне своєчасно розраховуватися за своїми зобов’язаннями, але це підприємство працює не рентабельно, тому покриває витрати за рахунок короткострокового кредиту банку.


2. Аналіз ефективності виробництва

У результаті аналізу виробництва представляється можливим визначити:

ефективно або неефективно здійснювалися витрати в кожнім кварталі досліджуваного року t у порівнянні з досягнутим рівнем ефективності виробництва в році 0;

фактори зміни ефективності;

фінансов результати зміни ефективності виробництва.

Таблиця 2.1.

Вихідн дані

Найменування показників Середньоквартальн значення за рік 0 Значення показників року t за квартал:
t0 t1 t2 t3 t4
1. Товарна продукція 25100 25000 27400 25180 22795
2. Собівартість, у т. ч.: 23020 20100 25000 21300 19725
3. - матеріали 8175 6471 9200 7000 5750
4. - енерговитрати 5000 3616 6250 5220 3000
5. - заробітна плата 3800 3000 4541 4300 2800
6. - утримання експлуатація обладнання 2750 2000 2500 2300 1813
7. - цехові і заводськ витрати 4330 4000 5000 4380 2984
8. Результат 3440 4900 2400 3880 3070

Дослідження абсолютних значень показників

Показник 1. Товарна продукція


Таблиця 2.2.

Статистичн характеристики товарної продукції

Дата

Значення

(ТП)

Індекс

(І)

Середне значення

_

(ТП)

Середній індекс

_

(І)

Середньо-квадратичне відхилення

(σ)

Коефіцієнт

варіації

(&)

t0 25100 1.000 25094 0.999

1881

σ/2 = 940.5

0.075
t1 25000 0.996
t2 27400 1.092
t3 25180 1.003
t4 22795 0.908

Індекс: ІТПt = ТПt / ТП0;

ІТПt1 = 25000 / 25100 = 0.996

ІТПt2 = 27400 / 25100 = 1.092

ІТПt3 = 25180 / 25100 = 1.003

ІТПt4 = 22795 / 25100 = 0.908

Середн значення: __

ТП = Σ ТПt / n (n=4);

ТП = (25000+27400+25180+22795) / 4 = 25094

Середній ндекс: _ __

ІТП = ТП / ТП0

ІТП = 25094 / 25100 = 0.999

Середньоквадратичне відхилення:


n __

σТП = √Σ (ТПt – ТП)2 / (n -1)

t=1

σТП = √(25000 – 25094)2+(27400– 25094)2+(25180 – 25094)2+(22795 – 25094)2/ 3 = 1881

Коефіцієнт варіації: __

&ТП = σТП / ТП

&ТП = 1881 / 25094 = 0.075

Рис. 2.1 Товарна продукція

Висновок: Товарна продукція в кварталі t1 знизилась на 0.04%, у кварталі t2 обсяг виробництва збільшився на 9.2% - це максимальне зниження за рік, у кварталі t3 обсяг виробництва виріс на 0.03%, а в четвертому кварталі знизився на 9.2% у порівняно з базовим кварталом t0. У цілому за рік випуск товарної продукц зменшився на 0.01%. Середнє значення за поточний квартал – 25094 грн. Відхилення від середнього значення – 940.5 грн., що складає 3,75%. Дана величина є резервом росту товарної продукції.


Таблиця 2.3

Статистичн характеристики прибутку

Дата

Значення

(П)

Індекс

(І)

Середнє значення_

(П)

Середній індекс_

(І)

Середньоквадратичне відхилення

(σ)

Коефіцієнт варіації

(&)

t0 3440 1.000 3562.5 1.038

1078

σ/2 = 539

0.302
t1 4900 1.424
t2 2400 0.698
t3 3880 1.128
t4 3070 0.892

Індекс:

ІПt1 = 4900 / 3440 = 1.424

ІПt2 = 2400 / 3440 = 0.698

ІПt3 = 3880 / 3440 = 1.128

ІПt4 = 3070 / 3440 = 0.892

Середн значення: __

П = (4900+2400+3880+3070) / 4 = 3562.5

Середній ндекс: _

ІП = 3562.5 / 3440= 1,036

Середньоквадратичне відхилення:

σП = √((4900 – 3562.5)2+(2400 – 3562.5)2+(3880 – 3562.5)2+(3070 – 3562.5))2 / 3 = 1078


Коефіцієнт варіації:

&П = 1078 / 3562.5= 0.302

Рис. 2.2 Прибуток

Висновок: В кварталі t1 спостерігалось збільшення прибутку на 42.4 %, у другому квартал прибуток знизився максимально на 30.2 %, у кварталі t3 спостерігалось збільшення прибутку на 12.8 %, а в кварталі t4 зниження прибутку на 10.8 %. У цілому за рік прибуток збільшився на 3.6 %. Середнє значення за поточний квартал – 3562.5 грн. Відхилення від середнього значення – 539 грн., що складає 15.1 %. Дана величина є резервом росту прибутку.

Дослідження відносних показників

Показник 2. Втратоємкість продукції.

Даний показник характеризує величину собівартості на одиницю продукц розраховується як відношення собівартості до оварної продукції.


Таблиця 2.4.

Статистичн характеристики витратоємкості продукції

Дата Значення (ВЄ), грн./грн.

Індекс

(І)

Середнє значення                                 _

(ВЄ), грн./грн.

Середній індекс

_

(І)

Середньо-квадратичне відхилення (σ), грн./грн.

Коефіцієнт варіації

(&)

t0 0.917 1.000 0.857 0.935

0.045

σ,/2=0.022

0.053
t1 0.804 0.877
t2 0.912 0.995
t3 0.846 0.922
t4 0.865 0.943

Значення:

ВЄ = Сti / ТПti

ВЄt0 = 23020 / 25100 = 0.917

ВЄt1 = 20100 / 25000 = 0.804

ВЄt2 = 25000 / 27400 = 0.912

ВЄt3 = 21300 / 25180 = 0.846

ВЄt4 = 19725 / 22795 = 0.865

Індекс:

ІВЄt1 = 0.804 / 0.917 = 0.877

ІВЄt2 = 0.912 / 0.917 = 0.995

ІВЄt3 = 0.846 / 0.917 = 0.922

ІВЄt4 = 0.865 / 0.917 = 0.943

Середн значення: __

ВЄ = (0.804+0.912+0.846+0.865) / 4 = 0.857


Середній ндекс: _

ІВЄ = 0.857 / 0.917 = 0.935

Середньоквадратичне відхилення:

σВЄ = √(0.804-0.857)2+(0.912 – 0.857)2+(0.846 – 0.857)2+(0.865 – 0.857)2) / 3 = 0,045

Коефіцієнт варіації:

&ВЄ = 0,045 / 0.857= 0.053

Рис. 2.3 Витратоємкість продукції

Висновок: в кварталі t1 спостерігалось максимальне зниження витратоємкості на 12.3%, у кварталі t2 витратоємкість знизилась на 0.5%, у кварталі t3 знизилась на 7.8%, у кварталі t4 зменшилась на 5.7% у порівняні з базовим кварталом t0. У цілому за рік витратоємкість зменшилась на 6.5%. Середнє значення за поточний квартал 0,857. Відхилення від середнього значення – 0,022, що складає 2.6%.

Для показників – Витратоємкість продукції, Матеріалоємність, Енергоємність і ін., а також Рентабельність необхідно розрахувати індекси і скласти матрицю якісного аналізу.


Таблиця 2.5.

Ємкісн значення показників ефективності виробництва

Показники Значення показників у кварталах періодів 0 і t: Річне значення показника
t0 t1 t2 t3 t4 t
ВИТРАТОЄМКІСТЬ (В/ТП) 0.917 0.804 0.912 0.846 0.865 0.858
- матеріалоємкість (М/ТП) 0.326 0.258 0.336 0.278 0.252 0.283
- енергоємкість (Е/ТП) 0.199 0.145 0.228 0.207 0.132 0.180
- зарплатоємкість (ЗП/ТП) 0.151 0.12 0.166 0.171 0.123 0.146
- питомі витрати на утрим. і експл. обладнання (УЕО/ТП) 0.11 0.08 0.091 0.091 0.08 0.086
- питомі цех. і зав. витрати (ЦЗВ/ТП) 0.173 0.16 0.182 0.174 0.131 0.163
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ (П/ТП) 0.137 0.196 0.088 0.154 0.135 0.142

Витратоємкість:

t0 = 23020/ 25100 = 0.917 t1 = 20100 / 25000 = 0.804

t2 = 25000 / 27400 = 0.912 t3 = 21300 / 25180 = 0.846

t4 = 19725 / 22795 = 0.865 t = 0.858

Матеріалоємкість:

t0 = 8175 / 25100 = 0.326 t1 = 6471 / 25000 = 0.258

t2 = 9200 / 27400= 0.336 t3 = 7000 / 25180 = 0.278

t4 = 5750 / 22795 = 0.252 t = 28421 / 100375 = 0.283

Енергоємкість:

t0 = 5000 / 25100 = 0.199 t1 = 3616 / 25000 = 0.145

t2 = 6250 / 27400 = 0.228 t3 = 5220 / 25180 = 0.207

t4 = 3000 / 22795 = 0.132 t = 18086 / 100375 = 0.180


Зарплатоємкість:

t0 = 3800/ 25100 = 0.151 t1 = 3900 / 25000 = 0.12

t2 = 4541 / 27400 = 0.166 t3 = 4300 / 25180 = 0.171

t4 = 2800 / 22795 = 0.123 t = 14641 / 100375 = 0.146

Питом витрати на утрим. і експл. обладнання:

t0 = 2750 / 25100= 0.11 t1 = 2000 / 25000 = 0.08

t2 = 2500 / 27400= 0.091 t3 = 2300 / 25180 = 0.091

t4 = 1813 / 22795 = 0.08 t = 8613 / 100375 = 0.086

Питом цех. і зав. витрати:

t0 = 4330 / 25100 = 0.173  t1 = 4000 / 25000 = 0.16

t2 = 5000 / 27400 = 0.182  t3 = 4380 / 25180 = 0.174

t4 = 2984 / 22795 = 0.131  t = 16364 / 100375 = 0.163

Рентабельність:

t0 = 3440 / 25100 = 0.137 t1 = 4900 / 25000 = 0.196

t2 = 2400 / 27400= 0.088 t3 = 3880 / 25180 = 0.154

t4 = 3070 / 22795 = 0.135 t = 14250 / 100375 = 0.142


Таблиця 2.6.

Матриця якісного аналізу ефективності

Показники Індекси показників у кварталах року t: Індекс річного значення показника
t0 t1 t2 t3 t4 t
ВИТРАТОЄМКІСТЬ (В/ТП) 1 0.877 0.995 0.922 0.94 0.936
- матеріалоємкість (М/ТП) 1 0.791 1.031 0.853 0.773 0.868
- енергоємкість (Е/ТП) 1 0.729 1.146 1.04 0.663 0.906
- зарплатоємкість (ЗП/ТП) 1 0.795 1.099 1.132 0.815 0.967
- питомі витрати на утрим. і експл. Обладнання (УЕО/ТП) 1 0.727 0.827 0.827 0.727 0.782
- питомі цех. і зав. витрати (ЦЗВ/ТП) 1 0.925 1.052 1.006 0.757 0.942
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ (П/ТП) 1 1.431 0.642 1.124 0.985 1.036

Витратоємкість:

t0 = 0.917 / 0. 917 = 1 t1 = 0.804 / 0. 917 = 0.877

t2 = 0.912 / 0. 917 = 0.995  t3 = 0.846 / 0. 917 = 0.922

t4 = 0.865 / 0. 917 = 0.943  t = 0.858 / 0. 917 = 0.936

Матеріалоємкість:

t0 = 0.326 / 0.326 = 1 t1 = 0.258 / 0.326 = 0.791

t2 = 0.336 / 0.326 = 1.031 t3 = 0.278 / 0.326 = 0.853

t4 = 0.252 / 0.326 = 0.773 t = 0.283 / 0.326 = 0.868

Енергоємкість:

t0 = 0.199 / 0.199 = 1 t1 = 0.145 / 0.199 = 0.729

t2 = 0.228 / 0.199 = 1.146 t3 = 0.207 / 0.199 = 1.04

t4 = 0.132 / 0.199 = 0.663 t = 0.180 / 0.199 = 0.906


Зарплатоємкість:

t0 = 0.151 / 0.151 = 1 t1 = 0.12 / 0.151 = 0.795

t2 = 0.166 / 0.151 = 1.099 t3 = 0.171 / 0.151 = 1.132

t4 = 0.123 / 0.151 = 0.815 t = 0.146 / 0.151 = 0.967

Питом витрати на утрим. і експл. обладнання:

t0 = 0.11 / 0.11 = 1 t1 = 0.08 / 0.11 = 0.727

t2 = 0.091 / 0.11 = 0.827 t3 = 0.091 / 0.11 = 0.827

t4 = 0.08 / 0.11 = 0.727 t = 0.086 / 0.11 = 0.782

Питом цех. і зав. витрати:

t0 = 0.173 / 0.173 = 1 t1 = 0.16 / 0.173 = 0.925

t2 = 0.182 / 0.173 = 1.052 t3 = 0.174 / 0.173 = 1.006

t4 = 0.131 / 0.173 = 0.757 t = 0.163 / 0.173 = 0.942

Страницы: 1, 2


© 2010 Собрание рефератов