Рефераты

Отчет по практике: Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Отчет по практике: Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Вступ

На виробничу практику з бухгалтерського обліку мене було напрвлено проходила в Закритому акціонерному товаристві «Рівне-Борошно», що розташоване в Рівненській області на вулиці Біла, 35.

Актуальність практики полягає в тому щоб дослідити всі тонкощі обліку на ЗАТ «Рівне-Борошно». На нашу думку, обране підприємство є важливою галуззю народного господарства, оскільки виготовляє борошно, з якого потім інші підприємства виготовляють хлібобулочні вироби – найважливіший і найпоживніший продукт харчування.

Метою проходження практики для мене є бажання закріпити теоретичні знання отриман під час вивчення дисципліни «Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік» набуття навичок практичної роботи.

Завдання виробничої практики:

-      ознайомитися з організацією роботи бухгалтерського апарату підприємства, функціональними обов’язками, правами та відповідальністю бухгалтерів;

-      вивчити організацію та методику первинного, аналітичного та синтетичного обліку підприємства;

-      оволодіти прийомами калькулювання та методом обліку витрат виробництва (обігу), які застосовуються на підприємстві;

-      ознайомитися з організацією та формами фінансової звітності.

А також, під час проходження виробничої практики оволодіти навичками:

-      розділу функцій в організації облікового процесу;

-      прийому, перевірки та обробки первинних документів;

-      техніки складання облікових регістрів;

-      відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку;

-      складання основних форм бухгалтерської звітності.

Після оволодіння всіма навичками, викласти все в звіті.1. Особливості господарської діяльності підприємства (організації) та її коротка характеристика

Місце знаходження: Україна, м. Рівне, вул Біла, 35.

Підпорядкованість: Підприємством управляє директор, а директор в свою чергу підпорядковується зборам акціонерів.

Дата створення.

ЗАТ «Рівне-Борошно» зареєстрований Розпорядженням Голови Рівненської райдержадміністрації №205 від 29.03.2001 р. З 22.05.2007 р. було прийнято рішення про видачу ліцензії на внутрішнє перевезення вантажу №75Л (див. дод. 1), а також з 01.05. 2006 р. підприємство отримало торговий патент на прауво здійснення підприємницької діяльності у чферах торгівельної діяльності за готівкові кошти (див. дод. 2).

Види діяльності.

За КВЕД (перший-основний)

15.61.1 Виробництво борошна

15.71.0 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

51.70.0 Інші види оптової торгівлі

51.21.0 Оптова торгівля зерном та кормами для тварин

52.11.0 роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом.

Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб у товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах, послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних нтересів акціонерів та трудового колективу Товариства.

Форма власності: приватна власність.

Структура управління.


1. Організація бухгалтерського обліку

Структура бухгалтерії.

Функціональн обов’язки персоналу підприємства.

Наказ з організації облікової політики.

Організація первинного обліку: основні форми первинних облікових документів за об’єктами обліку:

-      облік ОЗ і нематеріальних активів:

·     ОЗ‑6 – Інвентарна картка обліку основних засобів;

·     ОЗ‑1 – Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;

·     ОЗ‑9 – інвентарний список основних засобів;

·     НА – Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуально власності;

·     НА‑1 – Акт введення в господарський оборот об’єкта права нтелектуальної власності у складі нематеріальних активів;

-      облік запасів та МШП:

·     МШП‑2 – Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів;

·     М‑2, М‑26 – Довіреність;

·     М‑2а – Акт на списання бланків довіреності;

·     М‑3 – Журнал реєстрації довіреностей;

·     М‑4 – Прибутковий ордер;

·     М‑12 – Картка складського обліку матеріалів;

·     М‑14 – Відомість обліку залишків матеріалів на складі;

·     М‑19 – Матеріальний звіт.

-      облік виплат працівникам:

·     П‑53 – Платіжна відомість;

·     П‑49 – Розрахунково-платіжна відомість;

·     П‑13 – Табель обліку використання робочого часу;

-      облік готової продукції (робіт, послуг) її реалізації:

·     Прибуткова накладна з виробництва;

-      облік грошових коштів і розрахункових операцій:

·     КО‑2 – Видатковий касовий ордер;

·     КО‑1 – Прибутковий касовий ордер;

·     Банківська виписка;

·     Платіжне доручення;

·     КО‑4 – Касова книга.

Графік документообігу на підприємстві, в установі має забезпечити оптимальну кількість підрозділів і виконавців, через які проходить кожний первинний документ, визначити мінімальний термін його знаходження в підрозділі, а також сприяти поліпшенню облікової роботи, посиленню контрольних функцій бухгалтерського обліку, підвищенню рівня його механізації та автоматизації.

Ø  Бухгалтер по реалізації та заготівлі: прибуткова накладну з виробництва, кількість реалізованої готової продукції списує по середньозваженим цінам в кінці поточного місяця.

Ø  Бухгалтер по грошовим розрахункам: прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість, банківська виписка, платіжне доручення.

Ø  Бухгалтер по заробітній платі: табель робочого часу, штатний розпис, відомість нарахування заробітної плати та утримання, зведена відомість, платіжна відомість.

Ø  Бухгалтер товарно-матеріальних цінностей: документи пов’язані з товарно-матеріальними цінностями: рахунок-фактура, платіжне доручення, довіреність, журнал доручень, виписка з банку, видаткова накладна.

Ø  Заступник головного бухгалтера займається документами по основних засобах.

Ø  Головний бухгалтер: підводить підсумки, складає звітність.

Дотримання встановлених вимог до оформлення і змісту первинної облікової документації.

Первинн документи у тому числі на паперових і машино зчитуваних носіях інформації, повинні мати такі обов’язкові реквізити: назва документа (форма), код форми, дата і місце складання; зміст господарської операції (у натуральному вартісному виразах), посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операц правильність її оформлення; особисті підписи або інші знаки, що одночасно дентифікують особу, яка здійснила господарську операцію.

Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити.

При застосуванні обчислювальної техніки та іншої оргтехніки реквізити можуть бути зашифровані у вигляді коду.

При складанні документу на машино зчитуваних носіях інформації підприємство, установа зобов’язані за свій рахунок і власними силами виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу контролюючих або судових органів та своїх клієнтів.

Первинн документи мають бути складені в момент здійснення операції, а якщо це неможливо безпосередньо по закінченні операції. Відповідальність за своєчасне та якісне складання документів, передачу їх у встановлені терміни для відображення у бухгалтерському обліку, за достовірність даних, наведених у документах, несуть особи, які склали і підписали ці документи.

Підписи осіб, відповідальних за складання первинних документів, на обчислюваних машинах та інших засобах організаційної техніки, виконуються у вигляді паролю або іншим засобом автоматизації, що дає змогу однозначно ідентифікувати особу, яка здійснила господарську операцію.

Документ на машинозчитуваному носії повинен мати код особи, відповідальної за правильність складання документа. Належність коду конкретній особі реєструється організацією-створювачем документа на машинозчитуваному носії, а також створюються технічні, програмніф засоби та організаційні умови, що виключають можливість користування чужими кодами.

Первинн документи складаються на бланках типових форм, затверджених Міністерством статистики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами України. Документування господарських операцій може здійснюватися з використанням виготовлених самостійно бланків, які повинн обов’язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм.

Додатков вимоги до створення первинних документів про касові і банківські операції, рух цінних паперів, товарно-матеріальних і інших об’єктів майна передбачаються ншими нормативними актами.

Порядок використання та обліку бланків первинних документів суворої звітності, а також коло господарських операцій, оформлення яких проводиться на таких бланках, визначаються окремими нормативними актами.

Записи у первинних документах, облікових регістрах повинні здійснюватися тільки у темному кольорі чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, засобів механізації та іншими засобами, які б забезпечили збереження цих записів протягом визначеного терміну зберігання та запобігти внесенню несанкціонованих непомітних виправлень. Вільні рядки в первинних документах підлягають обов’язковому прокресленню.

Аналітичний та синтетичний облік: робочий план рахунків (рахунки, субрахунки, рахунки аналітичного обліку).

За способом групування та узагальнення облікових даних бухгалтерські рахунки поділяються на синтетичні та аналітичні. Синтетичні рахункице балансові рахунки, що узагальнюють облік господарської діяльності підприємства. Синтетичні рахунки призначені для обліку інформації в узагальненому вигляді й у грошовому вимірнику. Облік наявності та змін сукупностей економічно однорідних господарських засобів і джерел їх утворення в грошовому вимірнику називається синтетичним обліком. Для детальної характеристики об’єктів бухгалтерського обліку використовується аналітичний рахунок, в яких крім вартісного вимірника використовуються натуральні й трудові вимірники. Облік наявності та змін окремих видів і об’єктів господарських засобів та джерел їх утворення з використанням різних вимірників називається аналітичним обліком.

Таблиця 2. 1. Робочий план рахунків

ЗАТ «Рівне-Борошно»
Синтетичні рахунки Субрахунки
Код Назва Код Назва
10 Основні засоби 103 Будинки та споруди
104 Машини та обладнання
105 Транспортні засоби
106 Інструменти, прилади та нвентар
107 Робоча і продуктивна худоба
109 Інші основні засоби
11 Інші необоротн матеріальні активи 111 Бібліотечні фонди
112 Малоцінні необоротн матеріальні активи
12 Нематеріальні активи 127 Інші нематеріальн активи
13 Знос необоротних активів 131 Знос основних засобів
132 Знос інших необоротних матеріальних активів
133 Знос нематеріальних активів
14 Довгострокові фінансов нвестиції 141 Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі
15 Капітальні інвестиції 151 Капітальне будівництво
152 Придбання (виготовлення) основних засобів
20 Виробничі запаси 201 Сировина й матеріали
203 Паливо
204 Тара й тарні матеріали
207 Запасні частини
208 Матеріали с/г призначення
209 Інші матеріали
22 Малоцінні та швидкозношувальні предмети (МШП) За видами предметів
23 Виробництво За видами виробництва
26 Готова продукція За видами готово продукції
28 Товари 281 Товари на складі
30 Каса 301 Каса в національній валюті
31 Рахунки в банках 311 Поточні рахунки в національній валюті
313 Інші рахунки в банку в національній валюті
33 Інші кошти 333 Грошові кошти в дороз в національній валюті
36 Розрахунки з покупцями та замовниками 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями
362 Розрахунки з іноземними покупцями
363 Розрахунки з учасниками ПФГ
37 Розрахунки з різними дебіторами 372 Розрахунки з підзвітними особами
377 Розрахунки з іншими дебіторами
39 Витрати майбутніх періодів За видами витрат
40 Статутний капітал За видами капіталу
44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 441 Прибуток нерозподілений
442 Непокриті збитки
48 Цільове фінансування цільові надходження За об’єктами фінансування
60 Короткострокові позики 601 Короткострокові кредити банків у національній валюті
62 Короткострокові вексел видані 621 Короткостроков векселі, видані в національній валюті
63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками
64 Розрахунки за податками й платежами 641 Розрахунки за податками
642 Розрахунки за обов’язковими платежами
643 Податкові зобов’язання
644 Податковий кредит
65 Розрахунки за страхування 651 За пенсійним забезпеченням
652 Розрахунки за обов’язковими платежами
653 За страхуванням на випадок безробіття
66 Розрахунки з оплати праці 661 Розрахунки за заробітньою платою
68 Розрахунки за іншими операціями 684 Розрахунки за нарахованими відсотками
685 Розрахунки з іншими кредиторами
70 Доходи від реалізації 701 Дохід від ре5алізац готової продукції
702 Дохід від реалізац товарів
703 Дохід від реалізац робіт і послуг
71 Інший операційний дохід 712 Дохвд від реалізац нших оборотних активів
718 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів
73 Інші фінансові доходи 732 Відсотки одержані
74 Інші доходи 746 Інші доходи від звичайної діяльності
79 Фінансові результати 791 Результат операційно діяльності
792 Результат фінансових операцій
793 Результат іншо звичайної діяльності
90 Собівартість реалізації 901 Собівартість реалізованої готової продукції
902 Собівартість реалізованих товарів
903 Собівартість реалізованих робіт і послуг
91 Заготівельновиробнич витрати За видими витрат
92 Адміністративні витрати За видами витрат
93 Витрати на збут За видами витрат
94 Інші витрати операційної діяльності 943 Собівартість реалізованих виробничих запасів
948 Визнані штрафи, пені, неустойки
949 Інші витрати операційної діяльності
95 Фінансові витрати 951 Відсотки за кредит
952 Інші фінансові витрати

Форма бухгалтерського обліку (перелік реєстрів) та їх коротка характеристика.

На підприємстві регістри не використовуються. Бухгалтерський облік виконується автоматизовано за допомогою бухгалтерської програми Акцент 6.0, мережева версія. В бухгалтерську програму заносяться первинні документи, а сама програма дозволяє формувати будь-які реєстри, звіти, форми в перерізі:

-      бухгалтерських рахунків;

-      кореспондентів;

-      об’єктів обліку.

Організація звітності: перелік форм фінансової звітності підприємства. Місце та строк подання.

Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звіту.

Формою 1, баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал (див. дод. 8).

Форма 2, звіт про фінансові результати – звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

Форма 3, звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.

Форма 4, звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Форма 5, примітки до річної фінансової звітності.

Звітним періодом до складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців.

Організація зберігання первинних документів; облікових регістрів і звітності.

Термін зберігання облікових регістрів, бухгалтерських звітів та балансів у архіві підприємства, визначається згідно з Переліком типових документів, що використовуються в діяльності органів державної представницької та виконавчої влади і місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання матеріалів, затверджених Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України.

Зберігання первинних документів та облікових регістрів, що пройшли обробку і були підставою для складання звітності, а також бухгалтерських звітів і балансів, їх оформлення і передачу до архіву забезпечує головний бухгалтер підприємства, установи.

2. Облік основних засобів і нематеріальних активів (ПСБО 7 «Основні засоби», ПСБО 8 «Нематеріальні активи», ПСБО 28 «Зменшення корисності активів»)

Класифікація основних засобів підприємства.

Основн засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду ншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання який більше одного року. Основні засоби діляться на дві частини: активну і пасивну. Активна частина – це та частина основних засобів, яка бере безпосередню участь у виробництві, а пасивна тільки допомагає основному та допоміжному виробництві нормально функціонувати. Крім того основні фонди по видовій класифікації мають такі види: І група, ІІ група і ІІІ група. Для того, щоб відшкодувати вартість зношено частини основних фондів підприємство здійснює амортизаційні відрахування на просте відтворення основних засобів.

На ЗАТ «Рівне-Борошно» наявні такі групи основних засобів як:

-      будинки, споруди та передавальні пристрої (код 120);

-      машини та обладнання (код 130);

-      транспортні засоби (код 140);

інструменти, прилади, інвентар (меблі), (код 150). (див. дод. 12 (ІІ основні засоби)).

Види оцінки.

На даному підприємстві використовуються такі види оцінок, як:

1.   первісна вартість – історична собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартосмті інших активів, сплачених, витрачених для придбання необоротних активів.

2.   переоцінена вартість – вартість необоротних активів після їх переоцінки.

3.   залишкова вартість – визначається як різниця між первісною вартістю ОЗ і сумою їх зносу. (див. дод. 12 (ІІ основні засоби), дод. 8).

Облік руху основних засобів: надходження, внутрішнє переміщення, списання з балансу.

Для обліку руху основних засобів на ЗАТ «Рівне-Борошно» н

наявн такі рахунки:

10 «Основн засоби»

131 «Знос основних засобів»

15 «Капітальн нвестиції»

12 «Нематеріальн активи»

201 «сировина матеріали»

203 «Паливо»

207 «Запасн частини»

22 «Малоцінн та швидкозношувані предмети»

112 «Малоцінн необоротні матеріальні активи»

132 «Знос нших необоротних матеріальних активів»

23 «Виробництво»

92 «Адміністративн витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інш операційні витрати»

311 «Поточн рахунки в національній валюті»

63 «Рахунки з постачальниками та підрядниками»

644 «Податковий кредит»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

79 «Фінансов результати»

40 «Статутний капітал»

За дебетом рахунку 10 «Основні засоби» відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, як обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов’язана з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта; сума дооцінки вартості об’єкта основних засобів, за кредитом – вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідац об’єкта основних засобів, уцінки основних засобів.

Облік основних засобів веде заступник головного бухгалтера у відповідності до вимог бухгалтерського та податкового обліку.

Види нематеріальних активів підприємства.

Нематеріальн активи – немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути дентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим засобам.

На ЗАТ «Рівне-Борошно» використовуються лише така група нематеріальних активів як нші нематеріальні активи (код 070).

3. Облік запасів (ПСБО 9 «Запаси»)

Види запасів та їх оцінка.

Запаси це активи, які:

1) утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

2) перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

3) утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

На ЗАТ «Рівне-Борошно» використовуються такі найменовані показники як:

-      сировина і матеріали (код 800);

-      паливо (код 820);

-      тара і тарні матеріали (код 830);

-      запасні частини (код 850);

-      малоцінні та швидкозношувані предмети (код 880);

-      готова продукція (код 900);

-      товари (код 910). (див. Дод. 12 (VIII Запаси)).

Оцінка запасів відбувається за балансовою вартістю.

Синтетичний та аналітичний облік запасів у бухгалтерії.

Рахунок 20 «Виробничі запаси» призначено для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів (в тому числі сировина матеріали, які є в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів с/г призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва.

За дебетом рахунку 20 «Виробничі запаси» відображаються надходження запасів на підприємство, їх дооцінка, за кредитом – витрачання на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск (передачу) на сторону, уцінка тощо.

Для обліку руху запасів на ЗАТ «Рівне-Борошно» наявні такі рахунки:

201 «Сировина матеріали»;

203 «Паливо»;

207 «Запасн частини»;

22 «Малоцінн та швидкозношувані предмети»;

132 «Знос нших необоротних матеріальних активів»;

23 «Виробництво»;

91 «Загальновиробнич витрати»;

92 «Адміністративн витрати»;

39 «Витрати майбутніх періодів»;

151 «Капітальне будівництво»;

93 «Витрати на збут»;

943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»;

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»;

30 «Каса»;

311 «Поточн рахунки в національній валюті»;

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;

644 «Податковий кредит»;

64 «Розрахунки за податками й платежами»;

372 «Розрахунки з підзвітними особами»;

37 «Розрахунки з різними дебіторами»;

40 «Статутний капітал»;

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»;

441 «Прибуток нерозприділений»;

442 «Непокрит збитки»;

Таблиця 4. 1. Кореспонденція рахунків з синтетичного та аналітичного обліку запасів

ЗАТ «Рівне-Борошно»
Зміст операції Дебет Кредит
Надходження і оприбуткування виробничих запасів від постачальників 2011 631
Списання у виробництво 902 2011
Списується фактична собівартість реалізованих запасів 2311 2011
Сума нестач в межах норм природного убутку 911 2011

4. Облік виплат працівникам (ПСБО 26 «Виплати працівникам»)

Склад фонду оплати праці.

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Заробітна плата складається із основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, а також інших заохочуваних та компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно да встановлених норм праці. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за трудов успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Інш заохочувані та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які проводяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Облік нарахування виплат працівникам за їх видами.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарсько діяльності підприємства. (див. дод. 13, 14).

Таблиця 5. 1. Кореспонденція рахунків з обліку нарахування виплат працівникам за їх видами

ЗАТ «Рівне-Борошно»
Зміст операції Дебет Кредит
Нараховано заробітню плату працівникам шненичного млин 2311 661
Нараховано заробітню плату працівникам житнього млинаа 234 661
Нараховано заробітню плату працйівникам елеватора 237 661
Нараховано заробітню плату управлінському персоналу 911 661

Облік відрахувань на соціальні заходи.

Збір на соціальні заходи сплачується за рахунок Фонду соціального страхування України. Нагляд за його фінансовою діяльністю здійснює наглядова рада Фонду соціального страхування України. Кошти обов’язкового соціального страхування на випадок безробіття зараховуються на окремий рахунок Державного бюджету України.

Таблиця 5. 2. Кореспонденція рахунків з обліку відрахувань на соціальні заходи

ЗАТ «Рівне-Борошно»
Зміст операції Дебет Кредит
Внески в пенсійний фонд на фонд оплати праці 911 6511
Відраховано внески в пенсійний фонд на фонд оплати праці з заробітньої плати працівниківпшеничного млина 2311 6511
Відраховано внески в пенсійний фонд на фонд оплати праці з заробітньої плати працівників житньогомлина 234 6511
Відраховано внески в пенсійний фонд на фонд оплати праці елеватора 237 6511
Внесок на фонд соціального страхування на фонд оплати праці 911 652
Відраховано внески на фонд соціального страхування на фонд оплати праці з заробітньої плати працівників пшеничного млина 2311 652
Відраховано внески на фонд соціального страхування на фонд оплати праці з заробітньої плати працівників житнього млина 234 652
Відраховано внески на фонд соціального страхування на фонд оплати праці з заробітньої плати працівників елеватора 237 652
Внески в фонд зайнятості на фонд оплати праці 911 653
Відраховано внески в фонд зайнятості на фонд оплати праці з заробітньої плати працівників пшеничного млина 2311 653
Відраховано внески в фонд зайнятості на фонд оплати праці з заробітньої плати працівників житнього млина 234 653
Відраховано внески в фонд зайнятості на фонд оплати праці з заробітньої плати працівників елеватора 237 653
Внески в фонд соціального страхування на нещасні випадки на виробництві на ФОП 911 656
Відраховано внески в фонд соціального страхування на нещасні випадки на виробництві на фонд оплати праці з працівників пшеничного млина 2311 656
Відраховано внески в фонд соціального страхування на нещасні випадки на виробництві на фонд оплати праці з працівників житнього млина 234 656
Відраховано внески в фонд соціального страхування на нещасні випадки на виробництві на фонд оплати праці з працівників елеватора 237 656

Облік утримань.

Страницы: 1, 2


© 2010 Собрание рефератов