Рефераты

Дипломная работа: Підвищення економічних показників державного підприємства

Дипломная работа: Підвищення економічних показників державного підприємства

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу ст. гр. ЕК-03-1 Козиненко О.С. на тему:

„Підвищення економічних показників державного підприємства «Дніпропетровські магістральні електричні мережі»”

На ДП «ДнМЕМ» розглядалася проблема зростання витрат на ремонт обладнання, а отже, і на загальні витрати.

Єдиним способом знизити ці витрати є заміна старого обладнання на нове, а саме застарілих масляних вимикачів на сучасні повітряні або елегазові. Дане підприємство обслуговуючим, тому для нього вигідно, щоб обладнання було новим та надійним. Масляні вимикачі використовують багато електроенергії та є досить шкідливими для навколишнього середовища.

 Рецензенту, як користувачу, стала у пригоді пояснювальна записка, в якій доволі повно прийнятно розкрита проблема зростання витрат на підприємстві. Наявність графічної ілюстрації допомагає сприймати результати розрахунків.

В основі рішень, реалізованих у дипломній роботі, використане математичне моделювання, яке дозволяє отримати прогнозні дані для ефективного керування витратами та для визначення кількості е/е, яка буде передана у 2008 році. Економічна частина визначена на потрібному рівні, але, на мій погляд, економічна ефективність від впровадження системи може бути і вища за рахунок того, що можна збільшити термін окупності вимикача, що дасть змогу повільніше підіймати тарифну ставку.

В цілому дипломна робота виконана в повному обсязі, достатньому для розкриття проблеми та шляхів розв’язання. Даний дипломний проект заслуговує відмітки відмінно.

Провідний економіст з фінансування

ДП „ДнМЕМ” Коломицева О.М.


Міністерство освіти та науки України

Національний гірничий університет

Інститут економіки

ДОПОВІДЬ

до дипломної роботи

На тему: «Підвищення економічних показників державного підприємства «ДнМЕМ»».

Виконала____________________Козиненко О.С.

Дніпропетровськ

2008


Електроенергетичний комплекс України – це основа функціонування та розвитку національної економіки.

На даний час ситуація в електроенергетиці складна. По-перше через застаріле обладнання, по-друге через неплатежі за використану електричну енергію.

Об’єктом дослідження дано дипломної роботи є державне підприємство «Дніпропетровські магістральн електричні мережі», яке створено з метою забезпечення передачі е/е та у зв’язку з цим ремонту та розвитку електричних мереж напругою 330-750 кВ.

Витрати підприємства на обслуговування та ремонт електрообладнання зростають щорічно, це пов’язано з тим, що воно використовується дуже давно, застаріло, і є не тільки джерелом великих витрат на ремонт та експлуатацію, але і підвищеним ризиком як для великих підприємств-споживачів, які через перерви в енергопостачанні можуть понести великі збитки, так і для робітників, які це обладнання обслуговують.

Витрати відображено у демонстраційному матеріалі на стор.2 – 3

Тому основною метою підвищення економічних показників підприємства є зниження витрат. Цього можна досягти введенням нового обладнання, яке можливе лише за умови економічно доцільності цього рішення.

Отже метою дипломно роботи є розробка інвестиційного проекту по заміні як морально так і фізично застарілого обладнання на нове, сучасне.

Основними задачами, що необхідно вирішити для досягнення поставленої мети є:

Ø    прогнозування витрат на 2008 рік;

Стор.4 – 5 демонстраційного матеріалу

Прогноз було виконано методом нелінійної апроксимації (поліноміальний тренд 3-го порядку), так як прогнозування саме за цим методом є найбільш достовірним, а отже, дає найточніший результат прогнозу.

Враховуючи індекс нфляції, який згідно закону України „Про Державний бюджет” у 2008 рік складатиме 17%, можна побачити, що загальні витрати та витрати на ремонт зростатимуть кожного року.

Далі було

Ø    проаналізовано необхідність здійснення реального інвестиційного проекту на підприємстві

Для того, щоб знизити витрати, пропонується виконати інвестиційний проект по замін застарілих масляних вимикачів (які відпрацювали набагато більше усіх строків експлуатації, неодноразово піддавалися капітальним та поточним ремонтам) на нові повітряні або на елегазові.

Для початку хочеться наголосити на тому, що ремонт та експлуатація масляних вимикачів економічно невигідні так як

Ø    запасні частини до такого обладнання відсутні у зв’язку з припиненням їх випуску заводами-виробниками;

Ø    технічні характеристики такого обладнання недосконалі;

Ø    таке обладнання практично не піддається телемеханізації.

Роботи з реконструкц планується здійснити за рахунок кредиту наданого Світовим Банком розвитку та реконструкції.

В дипломній робот проведено розрахунки витрати на ремонтно-експлуатаційне обслуговування повітряних та елегазових вимикачів:

Розрахунок цих витрат виконується згідно Галузевого нормативного документу 34.05.835-2003 „Норми часу-розцінки на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж”

Наведено на стор.6 – 7 демонстраційного матеріалу

Також були розрахован капітальні витрати на установку вимикачів

Наведено на стор.7 – 9 демонстраційного матеріалу

Видно, що якщо брати до уваги тільки капітальні витрати на установку вимикачів, то більш вигідно встановлювати повітряний вимикач, але враховуючи витрати на подальше обслуговування видно, що поточні витрати (за рік) на обслуговування повітряного вимикача на 32 860 грн (344,44 – 311,58) або на 11% перевищують витрати на обслуговування елегазового вимикача.

Отже приймаємо до установки на останній.

Далі було

Ø    оцінено ефективність здійснення реального інвестиційного проекту.

Сума економії є досить малою, для того щоб вимикач було прийнято до установки (навіть якщо не враховувати відсоткову ставку, заміна вимикача окупиться лише через 21,5 рік (706,126 / 32,86 = 21,5 років)), тому було внесено пропозицію про збільшення тарифу на передачу е/е.

З 1.04.08 тариф за передачу е/е складає 14,23 грн. за МВт*год.

Для визначення тарифно ставки, за якою введення нового обладнання буде економічно вигідним було виведено рівняння: наведене на стор. 9 демонстраційного матеріалу ФОРМУЛА (1)

,

де W –кількість переданої е/е за визначений термін (місяць, квартал, рік);

Т1, Т2 тарифна ставка за передачу е/е;

Е – грошові надходження.

Для того, щоб визначити суму підвищення тарифу було спрогнозовано з урахуванням сезонності кількість переданої електроенергії на 2008 рік

При прогнозуванні на основі часового ряду потрібно враховувати сезонні коливання. Це пов’язано з тим, що у холодну пору року (з грудня по квітень) кількість спожитої, а отже переданої електроенергії більша за кількість е/е, яка споживається у літню пору року. Отже сезонні коливання мають період 12 місяців.

Процедура, яка дозволя виконати прогноз з урахуванням сезонних змін складається з наступного:

1)                За допомогою методу нелінійної апроксимації (поліноміальний тренд 2-го порядку) спрогнозовано кількість переданої е/е на 2008 рік;

2)                Знайдено похибку між фактичними та прогнозованими значеннями;

3)                Знайдено сезонну компоненту, яка дорівнює середньому значенню похибки за місяцями;

4)                Будуємо модель з урахуванням сезонної компоненти.

Демонстраційний матеріал стор.10

Так як умовою надання будь-яким банком грошей для здійснення інвестиційного проекту є те, що він ма окупитися не більше як за рік, було встановлено термін окупності – 11 місяців

Виходячи з цього було визначено щомісячні грошові надходження, які повинні бути рівними 95 000 грн.

Відсоткова ставка рівна 7%.

Далі було знайдено показники ефективності інвестиційного проекту

Демонстраційний матеріал стор. 11.

Знайшовши показники ефективності інвестиційного проекту була розрахована тарифна ставка. За  - взято середню кількість переданої е/е за 2008 рік (94 742,396 / 4 = 23685,592 МВт*год)

Демонстраційний матеріал стор. 11

Розрахунок показників нвестиційного проекту говорить про те, що заміна вимикача для підприємства вигідним. Цей висновок було зроблено на основі того, що чистий приведений ефект проекту на дату закінчення проекту є позитивним числом. Це свідчить про те, що проект окуповується та починає приносити прибуток ще до його закінчення. Термін окупності проекту складає 11 місяців, так як саме на 11 місяці ЧПС пересіка вісь Х, при умові, що буде підвищена тарифна ставка за МВт*год. Нами було виявлено, що вона повинна складати 26,26 грн, тобто кожного кварталу тарифна ставка повинна підвищуватися на 12,03 грн. Розрахунок індексу рентабельност показав, що на кінець проекту він складає 8,27%.

Важливо замітити, що саме власники підприємств, що продають е/е повинні перейматися цим питанням та перераховувати кошти на модернізацію електричних підстанцій.

У третьому розділ дипломної роботи була створена інформаційна система для підприємства.

Елементи інформаційно системи були об’єднані між собою за допомогою інтерфейсу користувача, який забезпечує швидкий перегляд вихідних, проміжних даних та результату та містить у собі заставку, основне меню та основні, розроблені на робочих листах, підсистеми нформаційної таблиці у вигляді графіків та таблиць.

Демонстраційний матеріал стор. 12

Дана система була розроблена для більш наглядного вивчення витрат підприємства за періодами (поквартально), прогнозованих витрат підприємства на 2008 рік, а також усіх розрахунків для визначення ефективності інвестиційного проекту

У четвертому розділі “Техніка безпеки та охорона праці” було розглянуто основні методи безпечного обслуговування та експлуатації вимикачів, а також розглянуто основні міри безпеки при використанні елегазу. Також у даному розділі були наведені заходи з охорони праці та пожежної безпеки, які було проведено у 2007 році.


 
Міністерство освіти та науки України

Національний гірничий університет

Інститут економіки

Фінансово-економічний факультет

Кафедра Економічної кібернетики та інформаційних технологій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

спеціаліста

спеціальності ____7.050102 „Економічна кібернетика”____

на тему: Підвищення економічних показників державного підприємства Дніпропетровські магістральні електричні мережі”

Виконавець: ___________ Козиненко О.С.

(підпис)

Керівники Прізвище, ініціали Оцінка Підпис
роботи Нецветаєв В.А.
розділів
Фінансовий Нецветаєв В.А.
Спеціальний Нецветаєв В.А.
Інформаційний Нецветаєв В.А.
Охорона праці Нецветаєв В.А.
Рецензент Коломицева О.М
Нормоконтроль Нецветаєв В.А.

Дніпропетровськ

2008


 
ЗАТВЕРДЖЕНО:

завідувач кафедри

Економічної кібернетики та

інформаційних технологій

___________Кочура Є.В.

(підпис)(прізвище, ініціали)

____________

(дата)

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу

спеціаліста

студентки групи ЕК-03-1 Козиненко О.С.

Тема дипломної роботи: Підвищення економічних показників державного підприємства “Дніпропетровські магістральні електричні мережі”

затверджена наказом ректора НГУ №____ від __________________

Розділ Зміст виконання Термін виконання
1 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО. еКОНОМІЧНИЙ аНАЛІЗ ЙОГО ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ. цІЛІ ТА ЗАДАЧІ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 01.04.08-08.04.08
2 ПРОГНОЗОВАНІ ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА НА 2008 РІК. ШЛЯХИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ НА 2008 РІК. ВИЯВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ. 09.04.08-22.04.08
3

Проектування ТА розробка
нформаційної системи

06.05.08-12.05.08
4 ОХОРОНА ПРАЦІ 05.06.06-11.06.08

Завдання видав___________ Нецветаєв В.А.

(підпис)(прізвище, ініціали)

Завдання прийняла до виконання___________ Козиненко О.С.

(підпис)(прізвище, ніціали)

Дата видачі завдання:__________

Термін подання дипломного проекту до ДЕК____________


РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 100 листів, 19 рисунків, 18 таблиць, 1 додаток, 19 посилань.

Об’єкт дослідження: державне підприємство «Дніпропетровські магістральні електричні мережі».

Мета дипломної роботи: знаходження шляхів зниження загальних витрат та витрат на ремонти обладнання на підприємстві.

У вступі описано актуальність та значимість обраної теми, сформульовано мету та задач дослідження.

В першому розділі дано роботи були розглянуті загальні відомості про підприємство, зроблено економічний аналіз його діяльності та висунуто мету та задачі дипломного проекту.

У другому розділ спрогнозовано загальні витрати підприємства на 2008 рік, запропоновано шляхи до х скорочення. Розроблена методика моделювання кількості передачі е/е, та побудована модель з урахуванням сезонності. Встановлено, що єдиним виходом, при модернізації підстанцій, є підвищення тарифу на передачу електроенергії. Зроблені розрахунки цього тарифу та висновки.

У третьому розділ розроблена автоматизована інформаційна система мінімізації витрат на ДП «ДнМЕМ».

У четвертому розділ «Охорона праці» мова йде про правила безпеки на електричних підстанціях та про техніку безпеки при використанні елегазу.

ВИТРАТИ, ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ, МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ, СЕЗОННІСТЬ, МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЕЛЕГАЗОВИЙ ВИМИКАЧ, ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ, ЕЛЕКТРИЧНА ПІДСТАНЦІЯ.


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДнМЕМ.

1.1 Загальні відомост про підприємство

1.1.1 Система планування діяльності підприємства

1.2 Економічний аналіз діяльності підприємства

1.3 Мета та задач дипломної роботи

РОЗДІЛ 2. ПІДГОТОВКА ДО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

2.1 Прогнозування загальних витрат підприємства та витрат на ремонт на 2008 рік

2.2 Теоретичні основи управління реальними інвестиціями підприємства

2.2.1 Економічна сутність нвестицій та інвестиційної діяльності підприємства

2.2.2 Особливості і форми здійснення реальних інвестицій на підприємстві

2.2.3 Методичні підходи до оцінки ефективності реальних інвестицій

2.3 Обґрунтування необхідності здійснення реального інвестиційного проекту на державному підприємстві «Дніпропетровські магістральні електричні мережі»

2.3.1 Стратегія нвестиційного розвитку ДнМЕМ

2.4 Техніко-економічне обґрунтування заміни масляних вимикачів 220 кВ на повітряні або на сучасн елегазові

2.4.1 Короткий опис масляного вимикача ВМТ-220Б

2.4.2 Короткий опис повітряного вимикача ВВШ-150Б

2.4.3 Короткий опис елегазового вимикача типу LTB170D1/B

2.4.4 Вибір вимикачів за технічними характеристиками

2.4.5 Розрахунок витрат на ремонтно-експлуатаційне обслуговування повітряних та елегазових вимикачів

2.4.6 Визначення капітальних витрат на монтаж повітряного вимикача ВВШ-150Б

2.4.7 Визначення капітальних витрат на монтаж елегазового вимикача LTB170D1/B

2.5 Оцінка ефективност та окупності реального інвестиційного проекту

2.6 Обґрунтування додаткового інвестиційного проекту, що підвищує економічні показники ДП «ДнМЕМ»

РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ (СППР) ПО МІНІМІЗАЦІЇ ВИТРАТ (ЗА ДАНИМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ) НА ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ДнМЕМ

3.1 Формулювання нформації, загальної структури та вимог до СППР

3.2 Структура нформаційної системи

3.3 Методика створення кнопок

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1 Служба охорони праці

4.2 Заходи по охорон праці

4.3. Правила техніки безпеки при роботі з елегазом

4.4 Заходи з ОП та ПБ у 2007 році

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Сьогодні енергетичний комплекс займає важливу роль у житті кожного суспільства. Особливо це актуально для держав с перехідною економікою, в яких рівень життя населення залежить від рівня забезпеченості енергоресурсами.

Електроенергетичний комплекс України – це основа функціонування та розвитку національної економіки, забезпечення цивілізованих умов життя населення, тому його технічний, технологічний та інтелектуальний потенціал повинні знаходитися на високому рівні.

В структурі виробництва електроенергії АЕС складає 45,4%, ТЕС – 40,9%, ГЕС – 10,7%, 3% електроенерг вироблено іншими малим станціями.

На даний час ситуація в електроенергетиці складна. По-перше через застаріле обладнання, по-друге через неплатежі за використану електричну та теплову енергію. Заборгованість споживачів складає близько 7 млрд.грн. (сім місяців роботи енергетичного комплексу).

Тому основними задачами у області енергетики є зниження витрат електроенергії, раціональне використання існуючої енергосистеми, природних ресурсів, перехід від теплових електростанцій на більш екологічно чисте паливо, вдосконалення енергетичних потужностей.

В област електричного забезпечення споживачів ці задачі припускають підвищення рівня проектно-конструкторських розробок, упровадження та раціональну експлуатацію електрообладнання з високою надійністю, зниження невиробничих витрат електроенергії при її передачі, розподіленні та споживанні.

На сьогоднішн день для підвищення надійності роботи та зниження витрат на ремонт існу необхідність заміни застарілих масляних вимикачів ВМТ-220Б (які відпрацювали набагато більше усіх строків експлуатації, неодноразово піддавалися капітальним та текучим ремонтам, які відслужили свій ресурс) на нові повітряні вимикач типу ВВШ-150Б та елегазові – типу LTB 170D1/B.

Економічна ефективність діяльності підприємств, фірм, компаній, забезпечення високих темпів їх розвитку, підвищення конкурентноздатності значною мірою визначається рівнем і діапазоном х інвестиційної активності.

Особливу роль у такому випадку відіграє розуміння фінансового менеджера основних сутнісних характеристик інвестицій підприємства, його практичне вміння оцінити ефективність інвестиційних проектів, обрати найбільш оптимальне рішення, яке призведе до зростання ринкової вартості підприємства.

На сьогоднішній день дана тема є актуальною для підприємств, що працюють у будь-якій галузі народного господарства.

Вагомі результати дослідження у сфері управління інвестиційною діяльністю підприємства в зарубіжній економічній літературі належать Бірман Г., Шмідт С., Зелль А., Массе П., Велш Глен А. та ін.. Вивченням даної теми також займається широке коло вітчизняних науковців: Бланк І., Крупка Я., Пересада А.А., Ястремська О та нші.

Об’єктом дослідження державне підприємство «Дніпропетровські магістральні електричні мережі», яке створено з метою організації експлуатації, ремонту та розвитку електричних мереж напругою 330-750 кВ для забезпечення надійної роботи основної мережі ОЕС України з інфраструктурою, що знаходиться в їх господарському віданні.

Дніпропетровськ магістральні електричні мережі (ДнМЕМ) є структурною одиницею Дніпровсько електроенергетичної системи, яка в свою чергу входить до складу Державного підприємства Національна енергетична компанія «Укренерго» (НЕК «Укренерго») та створена згідно наказу Міністерства енергетики України від 09.09.98р. №157 на базі Дніпровського регіонального диспетчерського центру електроенергетики НДЦ України і Дніпровських магістральних електричних мереж Державно електрокомпанії «Укрелектропередача».

Мета даного дипломного проекту – проаналізувати результати фінансової діяльності підприємства, спрогнозувати витрати та запропонувати шляхи їх скорочення.


РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДнМЕМ.

У даному розділі наведен характеристика підприємства, його історія, специфіка діяльності, структура управління та основні напрямки діяльності. Проаналізовано економічні показники у тому числі витрати на ремонти. На основі отриманих даних висунуто мету та задачі досліджень дипломної роботи.

1.1 Загальні відомості про підприємство

Історія Дніпропетровських МЕМ – це історія створення і розвитку "Дніпроенерго" - найкрупнішо електроенергетичної системи України та бувшого СРСР.

Розвиток системи "Дніпроенерго" - яскрава сторінка в історії вітчизняно енергетики. Система "Дніпроенерго" відіграла дуже велику роль в економічному перетворенні Придніпров’я, з’єднавши лініями електропередач електростанції з містами та промисловими підприємствами.

Джерелом створення та розвитку Дніпровської енергетично системи став ленінський план ГОЕЛРО (Державний план електрифікації Росії).

Найбільш складною та відповідальною частиною плану ГОЭЛРО було будівництво найкрупнішої на той час у світі Дніпровської гідроелектростанції. В плані також передбачалось об’єднання електростанцій в енергетичні системи – єдиний технологічний, оперативний, економічний та господарсько-адміністративний комплекс.

На теперішній час Дніпровська ЕС здійснює централізоване електропостачання трьох областей України: Запорізької, Дніпропетровської та Кіровоградської, на території площею біля 84 тис. км2, з населенням більш 7 млн. чоловік. До її складу входять:

Ø    Запорізькі магістральні електричні мережі (ЗапМЕМ);

Ø    Дніпропетровські магістральні електричні мережі (ДнМЕМ);

Ø    Кіровоградські магістральні електричні мережі (КірМЕМ);

Ø    Криворізькі магістральні електричні мережі (КрМЕМ).

На баланс Дніпропетровських магістральних електричних мереж знаходяться шість знижуючих електричних підстанцій та понад 800 км ліній електропередачі напругою 330-750 кВ

Дніпропетровські МЕМ засновано на державній формі власності. Діють відповідно до Закону України «Про підприємства в Україні», Статуту НЕК «Укренерго», Положення про Дніпровську електроенергетичну систему та чинного законодавства.

Головною метою діяльност підприємства є організація експлуатації, ремонту та розвитку електричних мереж напругою 330-750 кВ для забезпечення надійної роботи основної мережі ОЕС України з інфраструктурою, що знаходиться в їх господарському віданні.

Основними задачами діяльност Дніпропетровських МЕМ є:

Ø    забезпечення надійної передачі електроенергії по магістральним електричним мережам, постачання електроенергії з шин 330-750 кВ в електричн мережі енергопостачальних компаній, незалежно від їх форми власності, та споживачів, які мають прямі договори з Дніпровською ЕС, передачі електроенерг на експорт;

Ø    забезпечення надійності оперативно-технологічного управління об’єктами регіону Дніпровської ЕС в умовах ліквідації системних аварій, порушення нормального режиму та наслідків надзвичайних ситуацій і в «особливий період»;

Ø    організація ремонтів обладнання підстанцій та ПЛ 330 / 750 кВ основної мережі регіону;

Ø    експлуатація підстанцій та ПЛ напругою 330 / 750 кВ, як знаходяться на балансі ДнМЕМ.

Для реалізації основних напрямків діяльності в ДнМЕМ створена організаційна структура управління, приведена в додатку 1. Виробничі завдання кожного окремого підрозділу викладен в Положенні про цей підрозділ.

Автономність підрозділів на даному підприємстві неможлива. Жоден з відділів не може існувати окремо.

Основним напрямком діяльності ДнМЕМ є: забезпечення ефективної експлуатації та високого рівня ремонтів магістральних електромереж, в тому числі:

Ø    виконання ремонту, налагоджувальних, планово-профілактичних робіт з обслуговування енергетичного обладнання розподільчих пристроїв магістральних електричних мереж, виробництво необхідних запасних частин і оснастки;

Ø    проведення проектно-вишукувальних робіт, виконання ремонтно-будівельних робіт на виробничих та соціально-побутових об’єктах Дніпровської ЕС;

Ø    здійснення матеріально-технічного забезпечення виробничо діяльності;

Ø    реалізація програм модернізації, технічного переоздоблення, реконструкції магістральних електромереж;

Ø    проведення необхідної протиаварійної роботи, організація виконання заходів щодо підвищення стійкості магістральних електромереж;

Ø    організація і безпечне проведення аварійно-відновлюваних робіт в магістральних електромережах, організація випуску технологічної оснастки, необхідної для проведення аварійно-відновлюваних робіт;

Ø    технічна експлуатація, впровадження нових та удосконалення діючих пристроїв i систем релейного захисту, протиаварійної автоматики, засобів оперативно-технологічного управління;

Ø    навчання персоналу підрозділу на курсах підвищення кваліфікації з відривом від виробництва та на робочих місцях;

Ø    реалізація заходів по попередженню технологічних порушень в робот магістральних електромереж;

Ø    проведення роботи з питань охорони праці, розслідування, облік випадків травматизму, розробка і реалізація необхідних заходів по підвищенню безпеки експлуатації магістральних електромереж;

Ø    забезпечення норм і вимог щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

Ø    організація транспортного забезпечення виробничого процесу та господарської діяльності Дніпропетровських МЕМ;

Ø    виконання фінансово-економічних функцій, бухгалтерського обліку, які встановлюються статистичною звітністю і регламентуються Дніпровською ЕС НЕК «Укренерго»;

Ø    здійснення зовнішньоекономічної діяльності згідно з чинним законодавством України по узгодженню з Дніпровською ЕС та НЕК «Укренерго»;

Ø    участь у проведенні виставок, аукціонів, торгів, конференцій та нших подібних заходів, пов’язаних з характером діяльності Дніпровської ЕС;

Ø    задоволення економічних та соціальних потреб працівників Дніпропетровських МЕМ, передбачених колективним договором;

Ø    розробка мобілізаційного плану, здійснення заходів мобілізаційно підготовки з метою створення необхідних умов для своєчасного проведення мобілізації та забезпечення основної діяльності в особливий період;

Ø    розробка та здійснення заходів з цивільної оборони, запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;

Ø    забезпечення охорони інформації та її носіїв, що віднесені до державної та комерційної таємниці;

Ø    надання послуг на договірній основі іншим підприємствам. [1].

Майно Дніпропетровських МЕМ становлять основні фонди, обігові кошти та інші цінності, вартість яких відображається на окремому балансі, який входить до складу зведеного балансу Дніпровської ЕС.

Джерелом формування фінансових ресурсів Дніпропетровських МЕМ є кошти, що виділяються НЕК «Укренерго» для компенсації планових витрат на ремонтно-експлуатаційне обслуговування згідно з укладеними договорами та поточних витрат Дніпропетровських МЕМ в межах фінансового плану, а також інші надходження, що не суперечать чинному законодавству України.

Дніпропетровські МЕМ мають право продавати іншим підприємствам, організаціям, установам та фізичним особам, передавати, обмінювати, списувати з балансу обладнання, транспортн засоби, інвентар, матеріали, запчастини в межах кошторису згідно Порядку, встановленого НЕК «Укренерго».

Дніпропетровські МЕМ несуть відповідальність перед Дніпровською ЕС за збереження закріпленого за ними майна. ДнМЕМ здійснюють користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети та напрямків діяльності та чинного законодавства України.

Збитки, задан Дніпропетровським МЕМ в результаті порушення їх майнових прав фізичними та юридичними особами і державними органами, відшкодовуються ДнМЕМ за рішенням суду. [1].

Управління Дніпропетровськими МЕМ здійснює директор, який призначається і звільнюється з посади наказом керівника Дніпровської ЕС за погодженням з НЕК «Укренерго».

Директор організує роботу Дніпропетровських МЕМ і реалізує права та обов’язки, покладені на підприємство Положенням про Дніпровську ЕС, несе відповідальність за результати його діяльності; діє від імені Дніпропетровських МЕМ на підставі та в межах доручення, представляє їх інтереси в усіх підприємствах, місцевих органах влади та судових органах щодо питань, які стосуються діяльності ДнМЕМ.

Директор повинен вживати заходів щодо заохочення працівників ДнМЕМ, застосовувати дисциплінарн стягнення за порушення трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. Також він несе відповідальність за стан та результати господарсько діяльності ДнМЕМ відповідно до чинного законодавства України.

Дніпровська ЕС затверджу Дніпропетровським МЕМ первинний штатній розклад відповідно до затвердженої нею чисельності персоналу. ДнМЕМ самостійно вносять зміни і доповнення в штатній розклад в межах затвердженої чисельності персоналу і фонду оплати праці.

Обов’язки робітників визначаються посадовими та іншими інструкціями.

Основним документом, який регулює взаємовідносини трудового колективу та адміністрації є колективний договір. Він складається на підставі повноважень, делегованих Дніпропетровським МЕМ від Дніпровської ЕС, пропозицій структурних підрозділів з урахуванням особливостей у різних сферах діяльності свого регіону та в межах фінансових можливостей ДнМЕМ відповідно до Закону України «Про колективні договори угоди» та Галузевих угод. [1].

У своїй діяльност Дніпропетровські МЕМ підпорядковуються безпосередньо Дніпровські ЕС.

Взаємовідносини з державними органами влади та управління ґрунтуються на основі законодавства України.

ДнМЕМ беруть участь у роботі щодо комплексного розвитку території, яка проводиться державними органами влади та управління, підприємствами, організаціями, установами. [1]

1.1.1 Система планування діяльності підприємства

Діяльност Дніпропетровських МЕМ планує НЕК «Укренерго». НЕК складає інвестиційний план виходячи з повністю замартизованого обладнання та заявок на модернізацію обладнання від підрозділів.

Основні розділи поточного плану та їх показники наводяться у формі 23-енерго.

Планування чисельност працівників проводиться на підставі документу «Нормативи чисельності персоналу для обслуговування магістральних міждержавних електричних мереж» наказ міністерства енергетики України №94 від 08.06.98.

Фонд оплати прац планується виходячи з доведеної НЕК «Укренерго» середньої заробітної плати.

Планування основних показників господарської діяльності:

1.                Капітальний ремонт обладнання ПС 330-750кВ.

Служба підстанцій, яка відповідає за технічний стан обладнання ПС 330-750 кВ, на підставі технічних паспортів обладнання складає графік періодичності проведення його ремонтів.

2.                Капітальний ремонт ПЛ 330-750 кВ.

Служба ліній проводить огляди повітряних ліній за результатами яких складається відомість дефектів золяції, тросу, а також про стан висоти кущів та дерев під лініями. Згідно з цією відомістю та наявності робочої сили планується кількість ізоляторів та тросу, які потребують заміни, а також кількість гектарів траси, що потребу розчищення.

3.                Аварійність

Показник, який відобража стан обладнання та рівень кваліфікації працівників.

4.                Фінансово-економічні показники

4.1 Кошторис витрат

Кошторис витрат складається з виробничої собівартості, адміністративних та інших операційних витрат.

Адміністративні витрати це витрати на управління підприємством, які включають в себе витрати на заробітну платню, відрядження, канцелярські товари, ремонт інвентарю. Їх розмір залежить від чисельності адміністративного персоналу.

Інші операційні витрати включають в себе відрахування профспілкам та виплати по соціальним пільгам, як передбачено колективним договором.

4.2 Фінансовий план.

Фінансовий план має так ж статті як і кошторис витрат. Кожна стаття фінансового плану планується на підстав статті кошторису.

4.3 Фонд оплати прац складається з основної, додаткової та інших заохочувальних компенсаційних виплат. Основна та додаткова заробітна плата плануються на підставі штатного розпису, інші заохочувальні та компенсаційні виплати – на підставі колективного договору.

На підприємстві для успішної діяльності на даний час впроваджено інформаційно-керуючі системи так як:

Ø    Softlin «Бухгалтерія», побудована по архітектурі Клієнт-Сервер. Призначена для ведення бухгалтерського та складського обліку. Використовує систему управління базами даних «Informix»;

Ø    система Клієнт-Банк забезпечує роботу з банком в оперативному режимі;

Ø    система прийому заявок на автотранспорт. Розроблена на основі MS Access 2003. Забезпечує збір та обробку заявок на автотранспорт на поточний тиждень з врахуванням суміщення поїздок різними службами та розрахунок кількості палива в залежності від марки автомобіля, пори року та дальність поїздки;

Ø    програмний комплекс «АВК» для складання кошторисів на виконання робіт з поточного капітального ремонтів та модернізації обладнання;

Ø    комплекс 1С : Зарплата та кадри. Призначена для обліку кадрів та розрахунку заробітної плати та пов’язаних з нею виплат. Розроблена в архітектурі Клієнт-Сервер;

Ø    комплекс для передачі в енергосистему диспетчерських заявок на виведення обладнання з роботи на час проведення ремонту та автоматизації їх обробки;

Ø    комплекс «Бюджетування». Побудована по архітектурі Клієнт-Сервер. Використовує систему управління базами даних «Firebird 2.0». Призначена для отримання фактичної фінансової інформації з системи Клієнт-Банк.

1.2 Економічний аналіз діяльності підприємства

Аналіз діяльност підприємства є необхідною умовою стабільної праці підприємства. Він дозволя вчасно передбачити виробничу ситуацію для досягнення мети, а також попередити можливі негативні наслідки роботи.

Страницы: 1, 2, 3


© 2010 Собрание рефератов