Рефераты

Дипломная работа: Оптимальне використання складських приміщень на ТД ДП "Сандора"

Дипломная работа: Оптимальне використання складських приміщень на ТД ДП "Сандора"

Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий університет

Інститут економіки

факультет Менеджменту

Кафедра економічної кібернетики та нформаційних технологій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

на тему: “Оптимальне використання складських приміщень на ТД ДП „Сандора”.

_____________спеціаліста_____________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

спеціальності 7.050102 Економічна кібернетика

Виконавець: ________ Громова О.В.

(підпис)

Керівники Прізвище, ініціали Оцінка Підпис
роботи Пістунов І.М.
розділів:
1, 2, 3, 5 Пістунов І.М.
4 Нецветаєв В.А.
Рецензент Іванов М.Ю.
Нормоконтроль Пістунов І.М.

Дніпропетровськ

2009


ЗАТВЕРДЖЕНО:

завідувач кафедри

Економічної кібернетики та інформаційних технологій

___________ Кочура Є.В.

(підпис) (прізвище, ініціали)

___________

(дата)

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу

______________спеціаліста_____________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

студентки групи ЕК-05-1 Громової Олени Віктрівни

Тема дипломної роботи“Оптимальне використання складських приміщень на ТД ДП „Сандора”

затверджена наказом ректора НГУ від __________________№___

Розділ Зміст виконання Термін виконання
1 Загальна організаційно-економічна характеристика ДП ТД «Сандора» 27.04-03.05
2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ДП ТД «Сандора» 04.05-17.05
3 оптимізація формування запасу товарів з урахуванням обмеження складських приміщень з метою максимізац прибутку компанії на підставі методів Економіко-математичного моделювання 18.05-24.05
4 Проектування і розробка нформаційного, програмного, технічного і організаційного забезпечення нформаційної системи 25.05-31.05
5 ОХОРОНА ПРАЦІ 01.06-07.06

Завдання видав ___________ Пістунов І.М.

Завдання прийняв до виконання ___________ Громова О.В.

Дата видачі завдання:__26.04.09

Термін подання дипломного проекту до ДЕК__22.06.09


Реферат

Пояснювальна записка: 105 с., 9 рис., 10 табл., 5 додатків, 31 джерело.

Об’єкт дослідження: дочірне підприємство торговий дім «Сандора».

Мета дипломного проекту: розрахунок оптимального запасу продукції для отримання максимального прибутку з урахуванням обмеження площі складських приміщень.

У вступі описано сучасний стан розвитку проблеми керування запасами підприємства в умовах обмеженості площ складських приміщень , особливост функціонування об’єкта дослідження, актуальність описаного питання, конкретизоване завдання до дипломного проекту.

В першому розділі зроблена загальна характеристика підприємства, проведений економічний аналіз результатів його діяльності та поставлена проблема оптимального управління запасами при сучасному стані нестач складських площ та прагненням фірми до максимізації прибутку.

У другому розділі виконано огляд теоретичних методів математичного моделювання для застосування при практичному вирішенні даної проблеми. Описан різні види моделей їх особливості та недоліки.

У третьому розділі показана формалізація задачі оптимального управляння запасами , наведені результати іх вирішення за допомогою створення унікально нелінійної оптимізаційної моделі. Визнапчені рекомендовані кількісні міри запасів продукції по кожній асортиментній позиції та визначений економічний ефект від впровадження даних заходів на практиці.

У четвертому розділі розроблена автоматизована інформаційна система “Оптимальний запас.xls”.

У розділі «Охорони праці» описуються проблеми пов’язані з використанням комп’ютерів та шляхи їх розв’язання.

Розроблена методика управління запасами при обмежених складських площах була впроваджена у торговий процес ДП ТД «Сандора».

ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ, ОПТИМІЗАЦІЯ, НЕЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ, ОБМЕЖЕННЯ, ЛІНІЯ ТРЕНДУ, ВИБІРКА ДАНИХ, ЗАКОН РОЗПОДІЛУ, ЛОГАРИФМІЧНА АПРОКСИМАЦІЯ.


Вступ

Традиційно наукою керування називають побудову докладно розроблених моделей, після аналізу яких приймаються управлінські рішення.

Наука як процес (тобто як наукова діяльність) складається зі збору й нагромадження емпіричних спостережень і даних, виявлення закономірностей на основі аналізу накопичених даних і побудови наукових теорій або моделей конкретної предметної області, що дають відповіді на поставлені дослідником питання. Такий підхід (можливо, без етапу побудови наукових теорій) широко застосовується й у інших сферах практичної діяльності людини, зокрема в господарській діяльності й керуванні.

Усі бізнес-процеси деякою мірою залежать від інформації, що необхідна для зниження ризику при прийнятті рішень і розробці стратегії. Керування нформацією є основною функцією керуючих у більшості фірм, особливо у великих компаніях і транснаціональних корпораціях. Керування інформацією визначають як одержання своєчасної, точної і необхідної інформації і передача її працівникам усіх рівнів. Керування, таким чином, включає збір, інтерпретацію і збереження нформації в логічній системі. Системи керування інформацією, побудовані, як правило, на базі якої-небудь комп'ютерної програми, допомагають привести нформацію в більш струнку систему, прискорити процес доступу до не збільшити швидкість передачі даних. Незважаючи на це, треба знати, що від цих систем не буде користі, якщо компанія спочатку не визначить, які саме види нформації вона хоче одержувати, а також не позначить пріоритетні напрямки її використання.

Однак так вийшло, що в менеджерів досить довго було двоїсте відношення до застосування моделювання в процесі прийняття рішень. Визнаючи певні переваги моделей, вони найчастіше сприймали сам процес моделювання як "чорну магію", що володіють тільки математики, високооплачувані консультанти або спеіалісти–комп’ютерники. На жаль, коли моделювання поручалося фахівцям, менеджер практично відсторонявся від даного процесу, що, як правило, привело до неправильного застосування або відмови від використання результатів моделювання. А це, у свою чергу, вело до посилення скептичних настроїв у середовищі менеджерів щодо реальної користі моделювання (крім створення стереотипних звітів про результати моделювання, які часто так і залишалися непрочитаними). Таким чином, гроші й зусилля витрачалися на ритуальні дії по моделюванню, які в підсумку практично ніяк не впливали ні на менеджера, ні на організацію, для якої призначаюся модель, оскільки ця модель нікого нічому не вчила, а процес моделювання нічого не міняв у роботі організації.

В процесі виробництва перед підприємством постають багато питань, щодо оптимізації різних сторін її діяльності.

Одним заходів щодо поліпшення діяльності підприємства в дипломній роботі пропонується вдосконалювання планування торгівлі.

Україна вже тривалий час знаходиться в стані ефективного економічного росту. Об’єктивно в таких умовах найбільш вигідні галузі, в яких період обороту капіталу мінімальний. Торгівля відноситься саме до таких галузей і є дуже привабливою в ситуації, що склалася, завдяки високому рівню рентабельності.

Багато уваги в літературі займають питання присвячені роздрібній торгівлі, а оптова торгівля висвітлена значно менше. Але це не свідчить про те, що дослідження останньої не є важливою, навпаки воно спонукає займатися цією тематикою, особливо в Україні.

Фірма розробляє місячні, квартальні й річні плани. При підготовц планів повинні бути відбиті способи найкращого використання наявних ресурсів: торговельних і складських приміщень, чисельності персоналу, торговельного встаткування й т.д. План повинен забезпечувати економічну ефективність функціонування підприємства та збалансований план розвитку на майбутнє.

Сутність та призначення підприємництва ставлять собі за мету отримання прибутку за рахунок діяльності, але на практиці фірми досить часто стикаються з недоотриманням прибутку через нераціональне використання своїх ресурсів.

Для підприємств посередницької торгівля одним з найактуальніших питань скорочення витрат на оренду складських приміщень, та оптимальне співвідношення по асортиментним позиціям товарів на складі.

Це завдання особливо актуальне в умовах експлуатації власного складу підприємства, оскільки правильний вибір системи складування дозволяє домогтися максимального використання складських потужностей, а виходить, зробити функціонування складу рентабельним. З таким завданням керівництво фірми зіштовхується не тільки в момент будівництва складу, але й у процесі його експлуатації.

Загальна концепція рішення складської системи в першу чергу повинна бути економічної. Економічний успіх забезпечується у випадку, якщо планування й реалізація складської системи розглядаються з погляду інтересів всієї фірми, будучи лише частиною загальної концепції складу.

Склади готової продукції й розподільні склади виробників у різних регіонах збуту (філіальні склади) займаються обробкою тарних і штучних вантажів однорідної номенклатури зі швидкою оборотністю, реалізованих великими партіями. Це дає можливість здійснювати автоматизовану й високомеханізовану обробку вантажу.

Оптова торгівля стала центром зосередження і передачі інформації з питань дослідження ринку, тобто виконувати так звану інформаційну функцію. Саме опт, використовуючи своє положення пункту пересічення інформаційних потоків, здатний в повному обсязі забезпечити збір, накопичування і обробку комерційно нформації і, узагальнивши і проаналізувавши її, передати контрагенту.

Вітчизняні оптові підприємства мають освоїти нову інформаційну функцію, без якої їхня діяльність в умовах ринкової економіки буде якщо не неможлива, то, в всякому випадку, буде втрачений додатковий прибуток.

В даній роботі пропонується розглянути досить унікальну подвійну модель оптимізації величини доходу фірми від оптимального використання складських приміщень з метою найбільш повного задоволення потреб споживачів.


Глава 1. Загальна характеристика ДП ТД “Сандора”

1.1 Історія створення та характеристика ДП ТД „Сандора”

Дочірне підприємство «Торговий дім «Сандора» створено юридичною особою України - Товариством з обмеженою відповідальністю «Сандора» на засадах колективної власності. Є також юридичною особою, керується у своїй діяльност законодавством України. Однак ДП «ТД «Сандора» не має власного балансу, але ма свій фірмовий бланк, печатку з повним найменуванням державною мовою, необхідн штампи, діє на принципах господарського розрахунку.

Найменування підприємства:

Повна назва українською мовою: Дочірнє підприємство»Торговий дім «Сандора».

Скорочена назва: ДП «ТД «Сандора»

Місцезнаходження:

Юридична адреса: 57262, Україна, Миколаївська область, Жовтневий район, с. Миколаївське, тел. /0562/ 58-10-51, 58-10-80.

Фактична адреса: 49127, м. Дніпропетровськ, вул.. Автопаркова, буд. 7, тел /056/ 366-844, 366-744.

Основною метою створення ДП ТД «Сандора» є ведення торгівельно діяльності та одержання від неї доходу, а також надання економічно правових та нших послуг, проведення маркетингових та інших досліджень, пов’язаних з ефективністю ведення господарської діяльності.

ДП «ТД «Сандора» здійснює такі види діяльності:

Реалізація шляхом оптової, роздрібної, комісійної та іншої, в тому числі посередницької торгівлі соків, алкогольних та безалкогольних напоїв;

Виробництво соків, алкогольних та безалкогольних напоїв;

Здійснення операцій з товарного кредитування, залучення та надання коштів у позику, отримання коштів у кредит;

Здійснення купівлі та продажу транспортних засобів, представлення транспортних послуг;

Послуги в сфері діяльності, маркетингу, вивчення ринкової конюктури, організація рекламних, маркетингових та інших заходів, спрямованих на просування товарів на ринку;

Здійснення інших видів діяльності, прямо не заборонених законодавством України.

ДП «ТД «Сандора» володіє, користується, та за погодженням з засновником розпоряджується майном, переданим засновником у вигляді векселів до статутного фонду, а також виготовленими та придбаними товарами та іншим майном, набутим ДП «ТД «Сандора» на законних правах, на праві повного господарського володіння.

Фінансовий рік ДП «ТД «Сандора» співпадає з календарним роком.

Фінансова діяльність здійснюється на підставі виробничих та інших планів і програм, що затверджується директором за погодженням з засновником.

Вищим органом управління є Збори учасників ТОВ «Сандора», що діють відповідно до Статуту ТОВ «Сандора». У період між проведенням зборів ус питання, які не віднесені до виключної компетенції Зборів, вирішує Генеральний директор ТОВ «Сандора».

Трудовий колектив ДП «ТД «Сандора» становлять усі фізичні особи, як своєю працею беруть участь у її діяльності на підставі трудового договору (контракту), при укладенні якого ДП «ТД «Сандора» гарантує забезпечення належних умов прац та її оплату не нижче встановленого Законом мінімального рівня , пенсійне, соціальне і медичне страхування.

Підприємство має право:

1 Реалізовувати шляхом оптової, роздрібної, комісійної та іншої, в тому числі посередницької торгівлі соки, алкогольні та безалкогольні напоїв;

2) Купувати, продавати іншим підприємствам і організаціям, здавати юридичним фізичним особам в оренду, надавати в тимчасове користування будинки, спорудження, транспортні засоби, інвентар і інші матеріальні цінності, а також списувати наявне на балансі майно.

3) Передавати на договірних засадах матеріально-грошові ресурси іншим підприємствам, організаціям і громадянам, що роблять продукцію та виконують для підприємства роботи й послуги.

Це дозволяє зробити фірму стійкою – прибутковою й конкурентоздатною, а також забезпечити її подальший розвиток.

Проведення систематичних аналізів діяльності фірми дозволяє:

- швидко, якісно й персонально оцінювати результати діяльності фірми структурних підрозділів;

- точно й вчасно знаходити й враховувати фактори, що впливають на одержуваний прибуток;

- визначити витрати й тенденцію їхніх змін, що необхідно для визначення продажної ціни й розрахунку рентабельності;

- знаходити оптимальні шляхи рішення різних проблем і одержання достатнього прибутку.

Для всебічної оцінки ефективності діяльності фірми використовуються різні показники: товарообіг, прибуток, рентабельність, витрати звертання й виробництва й ін.

При плануванні прибутку виявляється вплив на розмір прибутку ряду факторів: визначається відсоток прибутку в базовому році й збільшення прибутку внаслідок збільшення обсягу наданих послуг; збільшення прибутку за рахунок зміни цін і ряду інших факторів.

Інформаційною основою аналізу господарської діяльності фірми є дан бухгалтерської й статистичної звітності.

Місія ДП «ТД «Сандора» визначається його основними завданнями - здійснення комерційної (торгівельної) діяльності по представленню та в торгівельній мережі Дніпропетровського регіону продукції виробленої ООО «Сандора», яка включає в себе такі торгові марки:

ТМ «Сандора Голд»

ТМ «Сандора Класик»

ТМ «Сандорик»

ТМ «Фрукти Світу»

ТМ «Садочок»

ТМ «Дар»

ТМ «Українська класика»

ТМ «Вина «Ольвія»

ТМ «Вина «Святкова колекція».

Загальна структура підприємства створюється або проектується в першу чергу, а потім уже формулюються завдання, визначається вплив економічних обставин, політика й тактика організації та взаємовідносини влади.

Ціллю кожного підприємства є завойовування організацією лідируючих позицій на ринку в найближчій перспективі. Сандорі не потрібно «завойовувати» тому, що підприємство уже є безперечним лідером на ринку України, про що свідчать багато численні нагороди, яки підприємство одержало за роки свого снування. Так наприкінці 2005 року підприємство стало безперечним переможцем престижного конкурсу «Вибір року 2005» в номінації «Сок року», обійшовши з великим відривом своїх конкурентів. Частка ринку компанії «Сандора» склада близько 35 %.

Компанія «Сандора» є компанією яка постійно росте та розвивається. Асортиментна лінія на сьогоднішній день налічує близько 72 видів соків. В 2005 році підприємство почало виробництво морсів з перетертих ягід. Споживачі гідно оцінила якість нової продукції із лютого 2006 року морси потрапили в торгівельну мережу, а вже в березні почалися активні продажі. Цим «Сандора» в декілька разів збільшила ринок морсів в Україні. Крім того, компанія перша в Україні приступила к розливу в нову упаковку об’ємом 2 літри (ТМ «Сандора Класик»). Обновилася і лінія ТМ «Дар», яка пропонує лінію цікавих сокових сполук 11 двійних смаків. Треба віддати належне також новій упаковці, яка, завдяки оригінальному дизайну, стала більш динамічною.

Розвиток підприємства відбувається настільки стрімко, що виникає гостра нестача виробничих площ. Тільки за останні неповні два роки виробнич потужності в селище Миколаївському, збільшилися у два рази. А у 2005 році було встановлено 6 технологічних ліній загальною номінальною потужністю близько 50000 упак/час. Станом на 01.01.2006 року сумарна номінальна потужність технологічних ліній виробництва напоїв ПК №1 склала близько 150000 пак/час. Також у 2005 роц «Сандора» випустила міліардну упаковку соку!

Кажучи о цифрах динаміки заготовки сировини, переробки та заготовки готової продукції, то можна з упевненістю сказати що підприємство лише нарощу свої потужності і не на шаг не відступає від з позицій лідера виробника соково продукції на Україні. Так динаміка заготовки сировини за останні 5 років ма такий вигляд:

2001 рік – 10015 тон;

2002 рік – 30010 тон;

2003 рік – 45000 тон;

2004 рок – 58000тон;

Динаміка переробки сировини за минулі чотири роки дорівнює динаміц заготовки сировини.

Якщо казати про динаміку випуску готової продукції можна, то її можна охарактеризувати такими числами:

2001 рік – 120 млн. пакетів;

2002 рік – 170 млн. пакетів;

2003 рік – 230 млн. пакетів;

2004 рік – 300 млн. пакетів;

Приймаючи до уваги 40% середньорічного зростання виробництва, можна з упевненістю сказати що у 2006 році збільшиться не тільки поставки сировини та матеріалів, але і штат. компанії.

Організаційна структура управління ДП «ТД «Сандора»

Організаційна структура спрямована насамперед на встановлення чітких взаємозв'язків між окремими підрозділами організації, розподілу між ними прав відповідальності. У ній реалізуються різні вимоги до удосконалювання систем управління, що знаходять вираження в тих чи інших принципах управління.

Організаційна структура організації і її управління не є чимось застиглим, вони постійно змінюються, удосконалюються відповідно до мінливого умовами. Організаційні структури управління промисловими організаціями відрізняються великою різноманітністю і визначаються багатьма об'єктивними факторами й умовами. До них можуть бути віднесені, зокрема, розміри виробничо діяльності організації (велика, середня, дрібна);

Виробничий профіль організації (спеціалізація на випуску одного виду продукції чи продукції широкої номенклатури виробів різних галузей); характер продукції, що випускається; сфера діяльності організації.

На чолі усього підприємства стоїть начальник відділу продаж у м. Дніпропетровську. Він вирішує самостійно всі питання діяльності фірми, без особливого на те доручення діє від імені фірми, представляє її інтереси у всіх вітчизняних підприємствах, фірмах і організаціях. Також він розпоряджається в межах наданому йому права майном, укладає договори, у тому числі по найманню працівників. (див. Додаток 3 - Організаційна схема ДТ ТД «Сандора»).

Видає накази й розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками підприємства. Начальник відділу продаж в м. Дніпропетровську несе в межах своїх повноважень повну відповідальність за діяльність фірми, забезпечення зберігання товарно-матеріальних цінностей, коштів і іншого майна підприємства. Видає доручення, відкриває в банках рахунки, користається правом розпорядження засобами.

У підпорядкуванні начальника відділу продаж в м. Дніпропетровську знаходяться замісник начальника, старший бухгалтер, начальник бюро логістики, юристконсульт, економіст та менеджер з інформації.

Старший бухгалтер – здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства й контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Організує облік грошових засобів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, облік витрат виробництва й звертання, виконання робіт, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій.

У підпорядкуванні в старшого бухгалтера знаходяться бухгалтер, бухгалтер-касир, економіст. Вони виконують роботу з різним ділянкам бухгалтерського обліку (облік основних засобів, витрат на виробництво послуг ремонтів машин, розрахунки з постачальниками й замовниками). Здійснюють прийом контроль первинної документації по відповідним ділянках обліку і підготовля х до рахункової обробки. Відбивають в бухгалтерському обліку операції, зв'язані з рухом коштів.

У підпорядкуванні начальника відділу продаж в м. Дніпропетровську знаходяться замісник начальника, який організовує роботу комерційного (торгівельного) відділу. В підпорядкуванні замісник начальника знаходяться начальник відділу по просуванню продукції на товарному ринку та начальники бюро прямих продаж, які здійснюють керування торгівельними агентами з виконанням обов’язків касира, та спеціалісти по викладці товару.

Торгівельні агентами з виконанням обов’язків касира відповідають:

за насамперед просування товару на торгівельному ринку Дніпропетровського регіону;

за якісне складання замовлень на поставку товару;

за виконання плану по продажу товару;

Також у підпорядкуванні Начальника дніпропетровського відділу продаж знаходиться начальник бюро логістики, який відповідає за якість та своєчасність доставки замовленого товару в торгівельну мережу. Йому підпорядковуються:

логіст (формує маршрути експедиторів);

старший експедитор (керує експедиторами з виконанням обов’язків касира);

завідуючий складом (керує товаровідом, комірниками, комплектувальниками, водіями погрузчиків).

У підпорядкуванні директора знаходиться менеджер по інформації, в обов’язки якого також входить обов’язки інспектора по кадрах вона роботу по забезпеченню підприємства кадрами робітників та службовців необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації відповідно до рівня й профілю отриманої ними підготовки і ділових якостей. Приймає трудящих із питань наймання, звільнення, перекладу, контролює розміщення й правильність використання працівників у підрозділах підприємства. Забезпечує прийом, розміщення молодих фахівців молодого робітників відповідно до отриманого в навчальному закладі професією й спеціальністю.

При пошуку та прийманні на роботу нових працівників менеджер по нформації керується робочою інструкцією (РІ), яка має назву «Положення про порядок підбору та відбору персоналу в ДП «ТД «Сандора», який чітко регламенту питання прийняття нових співробітників.

При прийманні на роботу робітники заповнюють пакет документів , який складається з заяви, автобіографії, особистої картки, договору про особисту матеріальну відповідальність, договору про нерозголошення комерційної таємниці.

Після прийому на роботу новий працівник проходить адаптацію, за шляхом протікання якої також слідкує менеджер по інформації, керуючись корпоративним стандартом (КС) «Порядок адаптації нових робітників, а також робітників переведених на нові посади»

Також підлеглим у начальника Дніпропетровського відділу продаж знаходиться й економіст. Він здійснює організацію й удосконалювання економічно діяльності підприємства, спрямованої на підвищення продуктивності праці, ефективності й рентабельності виробництва, якості продукції, що випускається, зниження її собівартості, забезпечення правильних співвідношень темпів росту продуктивності праці і заробітної плати, досягнення найбільших результатів при найменших витратах матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Проводить роботу по удосконалюванню планування економічних показників діяльності підприємства, досягненню високого рівня їхньої обґрунтованості, по створенню й поліпшенню нормативної бази планування.

1.2 Економічний аналіз результатів діяльності ДП ТД «Сандора»

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства дані: - балансу (форма № 1); - звіту про фінансові результати (форма № 2); - звіту про рух грошових коштів (форма № 3); - звіту про власний капітал (форма 4); - дані статистичної звітності та оперативні дані.

Інформацію, яка використовується для аналізу фінансового стану підприємств, за доступністю можна поділити на відкриту та закриту (таємну). Інформація, яка міститься в бухгалтерській та статистичній звітності, виходить за межі підприємства, а отже є відкритою.

Кожне підприємство розробляє свої планові та прогнозні показники, норми, нормативи, тарифи та ліміти, систему їх оцінки та регулювання фінансово діяльності. Ця інформація становить комерційну таємницю, а іноді й "ноу-хау". Відповідно до чинного законодавства України підприємство має право тримати таку інформацію в секреті. Перелік її визначає керівник підприємства

В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінансових зобов'язань перед державою та ншими суб'єктами господарювання.

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства.

Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб усі ті, хто пов'язаний із підприємством економічними відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з підприємством. У кожного з партнерів підприємства - акціонерів, банків, податкових адміністрацій - свій критерій економічної доцільності. Тому й показники оцінки фінансового стану мають бути такими, щоб кожний партнер зміг зробити вибір, виходячи з власних нтересів.

Ясна річ, що в доброму фінансовому стані заінтересоване передовсім саме підприємство. Однак добрий фінансовий стан будь-якого підприємства формується в процесі його взаємовідносин із постачальниками, покупцями, акціонерами, банками та іншими юридичними і фізичними особами. З іншого боку, безпосередньо від підприємства залежить міра його економічної привабливості для всіх цих юридичних осіб, що завжди мають можливість вибору між багатьма підприємствами, спроможними задовольнити той самий економічний інтерес.

Відтак необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива.

Фінансова діяльність - це система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, що забезпечу життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів.

Фінансову діяльність підприємства спрямовано на вирішення таких основних завдань:

- фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності;

- пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності;

- виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктами господарювання, бюджетом, банками;

- мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення власного капіталу;

- контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів.

Фінансова робота підприємства здійснюється за такими основними напрямками:

- фінансове прогнозування та планування;

- аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності;

- оперативна, поточна фінансово-економічна робота.

Фінансове прогнозування та планування є однією з найважливіших ділянок фінансової роботи підприємства. На цій стадії фінансової роботи визначається загальна потреба у грошових коштах для забезпечення нормально виробничо-господарської діяльності та можливість одержання таких коштів.

Аналіз та контроль фінансової діяльності підприємства - це діагноз його фінансового стану, що уможливлює визначення недоліків та прорахунків, виявлення та мобілізацію внутрішньогосподарських резервів, збільшення доходів та прибутків, зменшення витрат виробництва, підвищення рентабельності, поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому. Матеріали аналізу використовуються в процесі фінансового планування та прогнозування.

Підприємство має опрацювати таку систему показників, з допомогою яко воно змогло б із достатньою точністю оцінити поточні та стратегічні можливост підприємства.

Аналітичну роботу підприємства можна поділити на два блоки:

1) аналіз фінансових результатів та рентабельності;

2) аналіз фінансового стану підприємства.

Аналіз фінансових результатів підприємства здійснюється за такими основними напрямками:

- аналіз та оцінка рівня і динаміки показників прибутковості, факторний аналіз прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг;

- аналіз фінансових результатів від іншої реалізації, позареалізаційно та фінансової інвестиційної діяльності;

- аналіз та оцінка використання чистого прибутку;

- аналіз взаємозв'язку витрат, обсягів виробництва продукції та прибутку;

- аналіз взаємозв'язку прибутку, руху оборотного капіталу та грошових потоків;

- аналіз та оцінка впливу інфляції на фінансові результати;

- факторний аналіз показників рентабельності.

Аналіз фінансового стану підприємства проводиться за такими напрямками:

- аналіз та оцінка складу та динаміки майна;

- аналіз фінансової стійкості підприємства;

- аналіз ліквідності балансу;

- комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємства.

Поточна та оперативна фінансова робота на підприємстві спрямовується на практичне втілення фінансового забезпечення підприємницької діяльності, постійне підтримування платоспроможності на належному рівні.

Зміст поточної оперативної фінансової роботи на підприємстві полягає в такому:

- постійна робота зі споживачами стосовно розрахунків за реалізовану продукцію, роботи, послуги;

- своєчасні розрахунки за поставлені товарно-матеріальні цінності та послуги з постачальниками;

- забезпечення своєчасної сплати податків, інших обов'язкових платежів у бюджет та цільові фонди;

- своєчасне проведення розрахунків по заробітній платі;

- своєчасне погашення банківських кредитів та сплата відсотків;

- здійснення платежів за фінансовими операціями.

В силу специфічності функціонування ДП ТП «Сандора» (роздрібна та оптова торгівля) увагу треба приділяти аналізу наявності готової продукції на склад та дебіторській заборгованості, платоспроможності та ліквідності фірми.

Реалізована продукція характеризує вартість обсягу продукції, що надійшла в даному періоді на ринок і підлягаючій оплаті споживачами.

Основною формою фінансової звітності є баланс. Зміст і форма балансу, а також загальні вимоги до розкриття його статей регламентуються

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку.

БАЛАНС

На__________________20___м.

Форма №1код за ДКУД

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I.Необоротні активи
Нематеріальні активи: 300 330
Залишкова вартість 010 300 330
Первісна вартість 011 400 450
Знос 012 100 120
Незавершене виробництво 020
Основні засоби: 1400 1450
Залишкова вартість 030 1400 1450
Первісна вартість 031 1500 1600
Знос 032 100 150
Довгострокові фінансов нвестиції:
Інвестиції зв'язаним сторонам по методу обліку участі в капіталі інших підприємств 040
Інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податков активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом I 080 1700 1780
II. Оборотні активи 300 3550
Запаси:
Виробничі запаси 100
Тварини на вирощуванн відгодівлі 110
Незавершене виробництво 120
Готова продукція 130 3000 3550
Товари 140
Векселі отримані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
Чиста реалізована ціна 160 2800 3100
Первісна ціна 161
Резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість по розрахунках:
З бюджетом 170 100 120
По виданими авансами 180 100 120
З нарахованих доходів 190
Внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансов нвестиції 220
Грошові кошти і їхн еквіваленти:
У національній валюті 230 1 500 2 100
В іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260 7400 88710
III. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 9100 10650
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 2390 2390
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший доданий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток 350 910 1030
Неоплачений капітал 360
Витягнутий капітал 370
Усього за розділом I 380 3 300 3 420
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналові 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом II 430
III. Довгостроков зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Довгострокові фінансов зобов'язання 450
Відстрочені податков зобов'язання 460
Інші довгостроков зобов'язання 470
Усього за розділом III 480
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгострокові зобов'язання 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботові, послуги 530 4 000 5 500
Поточні зобов'язання за розрахунки:
Зі здобутих авансів 540
З бюджету 550 1 580 1 450
З позабюджетных платежів 560
По страхуванню 570 70 90
З оплати праці 580 150 190
З учасниками 590
З внутрішніми розрахунками 600
Інші поточні зобов'язання 610
Усього за розділом IV 620 5 800 7 230
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 9 100 10 650

З метою одержання інформації, необхідної для керування і контролю, статті активу балансу згруповані в три розділи, пасиву – у п'ять розділів.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2010 Собрание рефератов