Рефераты

Курсовая работа: Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

Курсовая работа: Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кафедра обліку і аудиту

Курсова робота

на тему:

Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ «Рівненський ЦУМ»

Виконала:

студентка ОА-36, ФЕіП

Паламарчук Аліна Юріївна

Перевірила:

асистент

кафедри обліку аудиту

Мосійчук Марія Миколаївна

Рівне 2008


Зміст

Вступ

1.Організаційно правова характеристика підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності

2.Організація та вимоги до первинного обліку

3.Аналітичний синтетичний облік господарських операцій підприємства.

3.1. Облік активів

3.1.1. Облік необоротних активів

3.1.2. Облік оборотних активів

3.2. Облік зобов’язань

3.2.1. Облік забезпечень

3.2.2. Облік довгострокових зобов’язань

3.2.3. Облік поточних зобов’язань

3.2.3.1. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.

3.2.3.2. Облік поточних зобов’язань затовари роботи і послуги

3.2.3.3. Облік розрахунків з одержаних авансів

3.2.3.4. Облік розрахунків з оплати праці

3.2.3.5. Облік розрахунків зі страхування

3.2.3.6. Облік розрахунків з бюджетом

3.2.3.7. Облік нших поточних зобов’язань

3.3. Облік власного капіталу

3.4. Облік доходів

3.5. Облік витрат

4. Склад та порядок формування фінансових звітів підприємства

5. Індивідуальне завдання

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності. Господарюючому суб'єкту надані широкі права можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції.

Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.

Раціональне й ощадливе використання основних фондів підприємства є на сьогодні однією з найактуальніших задач, що стоять перед підприємством.

Метою дано курсової роботи є дослідження організації та методики обліку активів , зобов’язань , капіталу , доходів та витрат підприємства на прикладі ВАТ Рівненський ЦУМ”.

Для досягнення мети курсової роботи вирішуються наступні завдання:

·          ознайомлення з організаційно-правовою характеристикою підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

·          ознайомлення з організацією та вимогами до первинного обліку;

·          розглянуто аналітичний та синтетичний облік господарських операцій підприємства;

·          вивчення економічної сутності, складу та структури зобов’язань;

·          ознайомлення з обліком власного капіталу, а також обліком доходів та витрат ВАТ “Рівненський ЦУМ”;

·          розглянуто склад та порядок формування фінансових звітів підприємства.


Курсова робота складається зі вступу, чотирьох основних розділів, індивідуального завдання, висновків, списку використаної літератури та додатків.

У Вступ обгрунтовано актуальність теми курсової роботи, визначено її мету та завдання.

У першому розділ описано організаційно-правовою характеристикою підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

У другому розділ курсової роботи розглянуто організацію та вимоги до первинного обліку, описано порядок відображення господарських операцій з об’єктами обліку у первинних документах.

У третьому розділі досліджується вивчається економічна характеристика об’єкту обліку, наводяться визначення об’єкту обліку відповідно до чинних нормативних документів. Описується організація аналітичного та синтетичного обліку об’єктів обліку. Розглядається облік зобов’язань, забезпечень, облік власного капіталу,облік доходів та витрат.

У четвертому розділі курсової роботи вивчається порядок формування відповідних показників фінансової звітності на підставі даних обліку.

Також в курсовій роботі є індивідуальне завдання, яке передбачає складання, на підставі головно книги за березень 2008 року Журналу господарських операцій за даний період.

В процес курсової роботи були опрацьовані нормативно – законодавчі джерела інформації. А також нормативно – розпорядчі документи, фінансова звітність, облікові реєстри , первині документи ВАТ “Рівненський ЦУМ”.


1. Організаційно-правова характеристика підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 

ВАТ РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ”

вул. Соборна, 17, м. Рівне, 33028, Україна

Відкрите акціонерне товариство ” Рівненський Центральний Універмаг (надалі-Товариство) засноване на добровільних засадах громадянами України шляхом об’єднання їх грошових коштів та майнових сертифікатів(майна) в процесі приватизац державного майна,викупленого у держави(акт прийому-передачі від 30 липня 1993 року,Свідоцтво №12 від 30 липня 1993 року).

Товариство правонаступником орендного підприємства Рівненський Центральний Універмаг та організацією орендарів Рівненський Центральний Універмаг. Товариство правонаступником всіх майнових прав та обов’язків Острозького центрального універмагу.

Товариство юридичною особою з дня його державної реєстрації та набуває всіх прав і несе обов’язки, передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України.

Товариство діє на основі повного господарського розрахунку,самофінансування та самоокупності,ма самостійний баланс,розрахунковий та валютний рахунки,круглу печатку зі своїм найменуванням,кутовий та інші штампи,фірмові бланки,емблему,знак для товарів та послуг,інші реквізити.

Товариство створене з метою одержання прибутку та забезпечення зростаючого добробуту кожного акціонера,члена трудового колективу в умовах ринкової економіки. На підприємстві колективна форма власності, загалом керівництво має достатню кваліфікацію та практичний досвід роботи. Для галузі, в яків працює Товариство тривалий виробничий цикл не характерний. Товариство має колективну форму власності, а сам процес керівництва здійснюється колегіально. За період проходження мною практики на підприємстві не відбулося жодних змін у склад керівництва, у складі власників та у формі власності.

Всі обов’язки облікового персоналу наведено у посадових інструкціях відповідно чинного законодавства. Що ж стосується матеріального стимулювання праці, то на підприємств передбачено матетеріальну допомогу, що видається раз на рік у передбачених чинним законодавством випадках, які не оподатковуються.

Предметом діяльності товариства є:

·          Інвестиційна діяльність;

·          Інноваційна діяльність;

·          Розробка,виробництво та реалізація товарів народного споживання,громадського харчування,товарів виробничо-технічного призначення,будівельних матеріалів та сировини;

·          Оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками,предметами гігієни та санітарії,косметично-парфумерними виробами,товарами побутово хімії,синтетичними миючими засобами та іншими побутовими товарами,проведення торгівельних операцій як на території України,так і за її межами;

·          Здійснення орендних операцій будь- якого виду,здійснення лізингових операцій;

·          Надання суб’єктам господарської діяльності послуг,у тому числі маркетингових,брокерських,представницьких,дилерських,комісійних, агентських,культурно-просвітницьких,інформаційних,виробничих,побутових,транспортно-експедиційних,управлінських,консигнаційних,автосервісних,складсь-ких,консультаційних,облікових,юридичних,туристичних,сервісних,рекламних та інших,як в Україні так і за її межами;

·          Будівельні,ремонтні,реставраційні,дизайнерські,монтажо-налагоджувальні,опоряджувальн роботи та роботи по благоустрою території;

·          Виконання робіт по будівництву об’єктів житла та соціальної сфери;

·          Будівництво та експлуатація готелів, ресторанів, кафе, барів, кіосків;

·          Будівництво та експлуатація: автосалонів, автостоянок, гаражів, бензоколонок, автогосподарств;

·          Надання послуг по технічному обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;

·          Торгівля транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва;

·          Закупівля та реалізація паливно мастильних матеріалів;

·          Здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

·          Товарообмін,закупівля та реалізація(оптова,роздрібна,комісійна,консигнаційна)товарів,сировини,напівфабрикатів, конструкцій, технологічного та іншого обладнання,нових технологій ,транспорту,техніки,меблевої продукції та інших товарів на вітчизняному або ноземних ринках;

·          Посередницька діяльність між підприємствами ,організаціями та окремими громадянами;

·          Переробка сировини, в тому числі відходів промисловості і сільського господарства;

·          Виробництво,переробка,зберігання,закупівля реалізація сільськогосподарської продукції;

·          Організація громадського харчування;

·          Торгівля алкогольними напоями,тютюновими виробами вітчизняного та іноземного виробництва;

·          Купівля та продаж нерухомості і надання послуг,пов’язаних з рухомим та нерухомим майном;

·          Редакційно-поліграфічна та поліграфічна діяльність;

·          Перекладацька діяльність;

·          Медичне обслуговування населення засобами традиційного та нетрадиційного лікування;

·          Розробка, впровадження,закупівля та реалізація медичних препаратів,ліків та обладнання;

·          Надання послуг з охорони колективної та приватної власності,а також охорони громадян,монтажу,ремонту та профілактичному обслуговуванню засобів охоронно сигналізації;

·          Здійснення юридичної практики;

·          Виконання агентських угод з банківськими установами по здійсненню операцій обміну іноземних валют згідно з чинним законодавством;

·          Організація навчальних закладів як в Україні так і за її межами;

·          Розробка,впровадження,обслуговування та постачання засобів комп’ютерної техніки, програмних продуктів,обчислювально та іншої оргтехніки, аудіо- і відеотехніки,комплектуючих та витратних матеріалів;

·          Виробництво,прокат,реалізація фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукції,а також організація та експлуатація радіо- , теле- та відео студій,каналів кабельного і супутникового телебачення;

·          Організація,участь або представництво у виставках,виставках-продажах,аукціонах,торгах,конференціях,семінарах,культурно-освітніх подіях,благодійних акціях,а також розвиток різних видів рекреаційно-туристично діяльності по комплексним інформаційно-економічним,фінансово-комерційним,культурно-освітним,медико-екологічним та іншими програмами з залученням до співробітництва вітчизняних та іноземних спеціалістів,формування тимчасових творчих та трудових колективів в Україні та за її межами;

·          Організація театрально-концертної діяльності;

·          Організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні(міжнародний туризм)та вітчизняних туристів в Україні(внутрішній туризм),організація туристичних поїздок за межи України(закордонний туризм);

·          Екскурсійна діяльність;

·          Організація масового та оздоровчо-спортивного туризму;

·          Експорт та імпорт товарів,капіталів та робочої сили;

·          Видобування,переробка та продаж усіх корисних копалин та сировини,за винятком заборонених законодавством;

·          Заготівля,зберігання,переробка лісу та лісо продуктів;

·          Архітектурне та будівельне проектування житлових,громадських та промислових споруд,проектування інженерних мереж і систем;

·          Інші види діяльності,не заборонені чинним законодавством України.

Певні види діяльності,що підлягають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства України,здійснюються лише після одержання необхідно ліцензії.


Органи управління і контролю товариства

Управління і контроль за діяльністю Товариства здійснюють

·          Вищий органи Товариства-Загальні збори акціонерів

·          Наглядова рада

·          Виконавчий орган Товариства-Генеральний директор

·          Ревізор

 

Вищий орган Товариства

Вищим органом товариства є Загальні збори акціонерів. У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є на день проведення Загальних зборів. Акціонери (їх представники) , які беруть участь у Загальних зборах,реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожен учасник. Акціонери, які володіють у сукупності більше як 10% голосів, та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у Загальних зборах, про що вони до початку реєстрації повідомляють Генерального директора Товариства.

До виключеної компетенції Загальних зборів відносять

·          Визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

·          Внесення змін до статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу,за винятком випадків, визначених Статутом Товариства;

·          Утворення та відкликання виконавчого органу Товариства;

·          Обрання членів Наглядової ради,а також утворення і відкликання інших органів Товариства;

·          Затвердження річної фінансової звітності,розподілу прибутку і визначення порядку покриття збитків Товариства;

·          Затвердження річних результатів діяльності Товариства;

·          Рішення про ліквідацію Товариства;

·          Строку та порядку виплати частки прибутку(дивідендів);

·          Затвердження положень Товариства про Наглядову раду та Ревізійну комісію.

 

Наглядова Рада

Наглядова рада є органом,який представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів акціонерів,вносить пропозиц Загальним зборам щодо стратегії розвитку Товариства, контролює та регулю діяльність Генерального директора.

Наглядова рада підпорядкована Загальним зборам акціонерів,рішення яких є для неї обов’язковим .Роботу Наглядової ради організовує Голова Наглядової ради. В своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством та Статутом Товариства. Члени Наглядової ради посадовими особами Товариства та несуть відповідальність за спричинен Товариству збитки відповідно до чинного законодавства України.

До компетенції Наглядової ради належить:

·          Попередній розгляд всіх питань, що виносять на розгляд Загальних зборів;

·          Заслуховування звітів про діяльність Генерального директора,визначення умови його праці(в тому числі умови оплати праці);

·          Затвердження Положення про Генерального директора ;

·          Вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним;

·          Затвердження фінансово-господарських(поточних та стратегічних)планів Товариства;

·          Прийняття рішення щодо самостійного або спільно з іншими українськими та іноземними фізичними і юридичними особами створення, реорганізації, ліквідац господарських товариств та інших підприємств (в тому числі і дочірніх) з правами юридичної особи як на території України, так і за межами,затвердження їх статутів та/або положень;

·          Створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв,інших відокремлених підрозділів,затвердження їх положень;

·          Затвердження річних результатів діяльності дочірніх підприємств Товариства,його філій та представництв;

·          Вирішення всіх інших питань,не віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

 

Генеральний директор Товариства

Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Генеральний директор підзвітний Наглядовій раді та Загальним зборам та організову виконання їх рішень.

До компетенції Генерального директора відносяться усі питання діяльності Товариства окрім тих,що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор обирається і звільняється з посади рішенням Наглядової ради або Загальними зборами. Строк повноваження Генерального директора визначається органом,що призначив його на посаду та/або Положенням про Генерального директора,за його наявності. У своїй робот Генеральний директор керується чинним законодавством України та Статутом Товариства.

 

Ревізор

Перевірка господарської діяльності Товариства, її філій, дочірніх підприємств та представництв проводиться Ревізором, який обирається Загальними зборами з числа акціонерів Товариства.

Ревізор підзвітний Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів Товариства. У своїй роботі Ревізор керується чинним законодавством та Статутом. Матеріали перевірок та висновки і пропозиції по ним Ревізор нада Загальним зборам та Наглядовій раді.

Всі первинні документу, що існують на підприємстві, після їх обробки та по закінченню звітного періоду потрапляють до архіву, де документи зберігаються згідно законодавчих інструкцій.

Перевірка фінансової діяльності Товариства здійснюються державними податковими інспекціями, іншими державними органами у межах їх компетенції, ревізійною комісією Товариства та аудиторськими службами.

При наданні кредитів, вкладанні коштів, потенційні інвестори, банки, ділові партнери та інші з ким має справи підприємство при здійснен своєї діяльності, зацікавлені в фінансовому стані підприємства. Щоб цього досягти підприємство повинне постійно здійснювати економічний аналіз елементів господарської діяльності, для забезпечення фінансової стійкості в умовах переходу до ринку.

Організація бухгалтерського обліку

Існування підприємства в умовах ринкової економіки вимагає прийняття економічних рішень,які можна виважено прийняти тільки на основі надійної та достовірної інформації,отримання якої забезпечує бухгалтерський облік та фінансова звітність підприємства.

Облікова політика на ВАТ “ Рівненський центральний універмаг ” здійснюється відповідно до Закону України “ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ” від 16 липня 1999 р. Облікова політика застосовується таким чином, щоб фінансові звіти повністю відповідали всім вимогам Закону і кожному конкретному П(с)БО. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і подає її в установленому обсязі органам державно статистики. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться автоматизовано з використанням спеціально розробленої програми “X-DOOR”.

На Товаристві існує чіткий розподіл функціональних обов’язків, хоча організаційною структурою підприємства орган внутрішнього контролю не передбачений. На Товаристві вже давно не використовують ручна обробка облікової інформації, а застосовується комп’ютерна обробка .

Що стосується облікового персоналу то вони мають достатню кваліфікацію. На звітний період була визначена облікова політика з 03.01. 2008. Наказ № 1-А.

Бухгалтерія на ВАТ “ Рівненський центральний універмаг ” є самостійним структурним підрозділом і підпорядковується головному бухгалтеру.

Структуру і штати бухгалтерії затверджу голова правління підприємства у відповідності з типовими структурами апарату управління і нормативами чисельності спеціалістів та службовців з врахуванням об’ємів роботи за погодженням з головним бухгалтером.

Функціональні обов’язки персоналу бухгалтерії:

1.         Достовірна і раціональна організація бухгалтерського обліку,відповідність вимогам оперативного керівництва підприємства,суворе дотримання встановлених правил ведення обліку.

2.         Запровадження передових форм і методів бухгалтерського обліку на основі широкого використання обчислювальної техніки.

3.         Організація обліку основних засобів та інших цінностей підприємства,витрат обертання виконання кошторисів витрат.

4.         Організація розрахунків по зарплаті з працівниками підприємства.

5.         Складання балансу, бухгалтерської та фінансової звітності.

6.         Своєчасне нарахування контроль своєчасності перерахування податків та платежів в державний бюджет.

7.         Забезпечення документального відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій зв’язаних з рухом грошових засобів,нарахування податків та платежів в державний бюджет.

8.         Здійснення контролю за своєчасним проведенням інвентаризації грошових засобів,товарно-матеріальних цінностей .

9.         Прийняття мір про попередження недостач, крадіжок,інших порушень та зловживань, забезпечення своєчасності оформлення матеріалів по недостачах,крадіжках та інших зловживань, здійснення контролю за передачею в належних випадках матеріалів в судово-слідч органи.

10.      Складання бухгалтерсько статистичної та податкової звітності на основі достовірних первинних документів відповідальних бухгалтерських записів,своєчасне представлення іі відповідним органам.

11.      Здійснення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства по даних бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарчих резервів,ліквідації втрат і невиробничих витрат.

12.      Участь в розробц раціональної планової та облікової документації.

13.      Застосування затверджених в установчому порядку типових уніфікованих форм первинної обліково документації,суворе дотримання порядку оформлення цієї документації.

14.      Забезпечення суворого дотримання касової і розрахункової дисципліни,дотримання порядку виписки чеків,чекових книжок.

15.      Забезпечення зберігання бухгалтерських документів та бухгалтерського архіву у встановленому порядку.

16.      Здійснення контролю за правильним і своєчасним оформленням приймання і витрачання матеріалів,палива,товарів та інших цінностей, за своєчасне пред’явлення претензій до постачальників ,своєчасним стягненням дебіторської і погашення кредиторської заборгованості,правильним витраченням фонду оплати праці,нарахуванням видачею всіх видів премій, винагород та допомог, дотриманням встановлених штатів, посадових окладів, кошторисів та інших витрат, а також дотриманням платіжної і фінансової дисципліни, обґрунтованим і законним списанням з бухгалтерського балансу недостач,втрат, дебіторської заборгованості,правильним своєчасним проведенням і оформленням у встановленому порядку переоцінки товарно-матеріальних цінностей.

ВАТ “Рівненський ЦУМ” організував бухгалтерський облік майна і результатів своєї роботи здійснює його у натуральному вимірі й узагальненому грошовому виражені шляхом безперервного,документального і взаємопов’язаного їх відображення методом подвійного запису,що забезпечує правильність віднесення доходів і витрат до відповідних звітних періодів. Для цього на підприємстві видано наказ про облікову політику підприємства,який поновлюється відповідно до змін в законодавстві України. Зокрема ним визначено

1.         Ведення бухгалтерського обліку покласти на головного бухгалтера.

2.         Головному бухгалтеру ВАТ Рівненський ЦУМ .

2.1.Здійснювати ведення бухгалтерського обліку згідно з принципами та методами,передбаченими положеннями(стандартами) бухгалтерського обліку, а також застосувати належн норми системи міжнародних стандартів обліку та звітності МСБО-МСФЗ(IAS-IFRS).

2.2.Забезпечити безперервність відображення операцій та достовірну оцінку активів,зобов’язань, капіталу в бухгалтерському обліку, застосовуючи комп’ютиризовану форму обліку в системі 1С Бухгалтерія(версія 7.7).

3.         Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей згідно звітів матеріально-відповідальних осіб.

4.         Одиницею запасів для цілей бухгалтерського обліку вважати вид запасів. Оцінку запасів при вибутті здійснювати за цінами продажу.

5.         Дотримуватися вимог податкового обліку встановлених відповідно до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств.

6.         Термін використання нематеріальних активів визначати щодо кожного об’єкта окремо в момент зарахування його на баланс.

7.         Дебіторську заборгованість відображати в балансі за чистою вартістю реалізації,задля чого створювати резерв сумнівних боргів на основі платоспроможності окремих дебіторів.

8.         Резервування коштів на забезпечення оплати відпусток проводити на дату балансу.

9.         Для узагальнення інформації про витрати підприємства за елементами не застосовувати бухгалтерські рахунки класу 8 Плану рахунків.

10.      Визначення фінансового результату проводити щомісячно.

11.      Затвердити систему оплати праці – за штатним розкладом – для всіх категорій працюючих.

12.      З метою забезпечення достовірного відображення у фінансовій звітності стану активів та зобов’язань проводити повну їх інвентаризацію протягом 4 кварталу.

Отже, в цілому положення облікової політики Товариства в цілому відповідають вимогам чинного законодавства.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться силами бухгалтерської служби ( бухгалтерії), керованої головним бухгалтером, яка підпорядкована безпосередньо Генеральному директору. Всі обов’язки між працівниками бухгалтерії чітко розмежовано закріплені у посадових інструкціях. Права та обов’язки головного бухгалтера визначаються Законом “ Про бухгалтерський облік в Україні ”.

На ВАТ “Рівненський ЦУМ” обов’язки бухгалтерії розподілені таким чином.

Головний бухгалтер – забезпечує ведення бухгалтерського обліку,дотримуючись єдиних методологічних засад, установлених Законом України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, з урахуванням особливостей діяльності підприємства технології оброблення облікових даних. Організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Вимагає від всіх підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. Уживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереженню оброблених документів, регістрів і звітності протягом установленого терміну. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансово звітності підприємства, підписання її та подання в установленні терміни користувачам.

Заступник головного бухгалтера безпосередньо підпорядковується директору підприємства та головному бухгалтеру. Він здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько - фінансової діяльності підприємства іц контроль за економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Організовує облік надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, відповідає за своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з їх рухом,облік витрат виробництва та обігу, виконання кошторису витрат,реалізації продукції,виконання робіт, розрахунки по заробітній платі з працівниками підприємств, правельне нарахування і перерахування платежів у державний бюджет. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документів, розрахунків і платіжних зобов’язань,витратою коштів на оплату прац за встановленням посадових окладів,проводить інвентаризацію грошових коштів, ншого майна, організації бухгалтерського обліку і звітності,а також документальних ревізій у підрозділах підприємства. Складає і віддає у відповідні інстанції місячну, квартальну та річну податкову та бухгалтерську звітність.

Бухгалтер по заробітній платі займається нарахуванням заробітної плати працівникам та пов’язаних із нею утриманнями, а також іншими розрахунковими операціями.

До обов’язків бухгалтера касира входить виконання операцій з прийому, обліку та зберігання коштів і цінних паперів з обов’язковим дотриманням правил, що забезпечують їх збереження. Одержувати за оформленими відповідно до встановленого порядком документами кошти і цінні папери в банку. Здійснювати виплату працівникам підприємства заробітної плати, премій,оплату витрат на відрядження та інших витрат. Вести касову книгу, на підставі прибуткових та видаткових документів звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних паперів з книжковим залишком, складати касову звітність.

В плановому відділі працює головний економіст та економіст по цінах.

Економічний відділ у своїй діяльності керується положенням “Про економічний відділ ВАТ “Рівненський ЦУМ’’,законодавчими та нормативними документами з економічних питань, постановами Міністерства праці та соціальної політики України,та інше.

Економічний відділ займається проведенням економічних аналізів і розрахунків, розробля впроваджує заходи з прискорення темпів зростання продуктивності праці, ефективного використання потужностей,матеріальних і трудових ресурсів підприємства, контролює правильність застосування тарифних ставок і розцінок при нарахуванні заробітної плати працівникам підприємства.


2.Організація та вимоги до первинного обліку

Бухгалтерський облік здійснює суцільне й безперервне спостереження за господарськими процесами відображає його в документах, які складають на кожну господарську операцію.

Будь-яка господарська діяльність відображається в бухгалтерському обліку способом суцільного і безперервного документування всіх господарських операцій, як здійснюють на підприємстві. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996–ХІV, затверджений 16.07.99 р. та «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затверджене наказом МФУ № 88 від 24 травня 1995 р. визначають порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку та вимоги щодо складання документів. Відображення об’єктів обліку у первинних бухгалтерських документах називається документацією.

Документ це безперечне письмове свідчення про здійснення господарської операції або письмове розпорядження на право її здійснення. Термін «документ» походить від латинського documentum і буквально означає свідоцтво, доказ. У теор практиці під документом розуміють матеріальний носій, на якому зафіксована інформація за допомогою різних засобів і способів.

Бухгалтерський документ — це документ певної форми і змісту, що містить інформацію про господарську операцію та юридич­но підтверджує факт її здійснення або розпорядження на право її проведення.

Первинний документ — це документ, який складено безпосередньо в процесі ведення господарської операції або відразу після її завершення.

Дан первинних бухгалтерських документів є основою первинної облікової інформації, а первинна документація — першим етапом облікового процесу.

Зведений обліковий документ — це документ, складений на підставі декількох первинних документів для використання їх для контролю та впорядкування оброблення даних.

Первинн та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов’яз­кові реквізити:

o     назву документа (форми);

o     дату і місце складання;

o     назву підприємства, від імені якого складено документ;

o     зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

o     посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операц та правильність її оформлення;

o     особисті підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Залежно від характеру операцій і технології опрацювання облікової інформації до первинних документів можуть бути внесені й інші додаткові реквізити: дентифікаційний код підприємства; номер документа; підстава для здійснення операцій; дані про документ, що засвідчує особу одержувача, тощо.

Документи складаються на бланках типових форм, затверджених Державним комітетом статистики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами та відомствами України, або виготовлених самостійно бланках, як повинні обов’язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм. Головною складовою документа є інформація. Інформація може бути недокументальною — не закріпленою, та документаль­ною — закріпленою на відповідному носії (папері, магнітній стрічці, дискеті, лазерному диску тощо), який призначений для її зберігання та передавання в просторі та часі.

Матеріальний об’єкт, спеціально призначений для запису, збе­рігання та передачі інформації, називають матеріальним носієм або носієм інформації.

Нижче наведено перелік типових форм які використовують на ВАТ “Рівненський ЦУМ’’для документації господарських явищ і процесів (табл.2.1.).

Таблиця 2.1

Перелік форм первинної обліково документації ВАТ “Рівненський ЦУМ”

Код форми

Назва форми

1

2

1)               ОБЛІК ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДПРИЄМСТВА

Ф № П-1 Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу
Ф № П-2 Особова картка
Ф № П-5 Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу
Ф № П-6 Наказ (розпорядження) про надання відпустки
Ф № П-13 Табель обліку використання робочого часу

2)          ОБЛІК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Ф № П-53 Платіжна відомість

3)          ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Ф № КО-1 Прибутковий касовий ордер
Ф № КО-2 Видатковий касовий ордер
Ф № КО-3 Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів
Ф № КО-4 Касова книга

4)          ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

Ф № 807 Авансовий звіт

5)          ОБЛІК БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Код 0401002 Платіжне доручення

6)          ОБЛІК МАТЕРІАЛІВ

Ф № М-2 Доручення
Ф № М-3 Журнал реєстрації виданих доручень
Ф № М-4 Прибутковий ордер
Ф № М-8 Лімітно-забірна картка (на одне найменування матеріалу та багаторазовий відпуск)
Ф № М-9 Лімітно-забірна картка (для багаторазового відпуску двох-п’яти найменувань матеріалів )
Ф № М-11 Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів
Ф № М-12 Картка складського обліку матеріалів
Ф № М-14 Відомість обліку залишків матеріалів на складі
Ф № М-19 Матеріальний звіт
Ф № М-21 Інвентаризаційний опис
Ф № М-22 Акт №_на списання матеріалів відкритого зберігання
Ф № 28а Лімітно-забірна картка №_

7)          ОБЛІК МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ

Ф № МШ-2 Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів
Ф № МШ-4 Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів

8)          ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Ф № ОЗ-1 Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів
Ф № ОЗ-3 Акт на списання основних засобів
Ф № ОЗ-4 Акт на списання автотранспортних засобів
Ф № ОЗ-8 Картка обліку руху основних засобів
Ф № ОЗ-14 Розрахунок амортизації основних засобів
Ф № ОЗ-16 Розрахунок амортизації автотранспорту

Класифікація документів

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


© 2010 Собрание рефератов